Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за предоставяне и ползване на работно и униформено облекло

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата инструкция се издава във връзка с чл. 296. (1) от Кодекса на труда (обн. ДВ. бр.26 от 01.04.1986 г.) и Наредба за безплатното работно и униформено облекло (обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.).

2. Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работещите при извършване на възложената работа.

3. Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работещите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

4. Работещият, на когото е предоставено работно или униформено облекло, е длъжен да го носи през работното си време и да го опазва като имущество на Работодателя.

5. На работното и униформеното облекло задължително се поставя отличителен знак – лого с надпис „ДП ТСВ“.

II. УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

1. Работното и/или униформено облекло се предоставят на основание чл. 296. (1) от Кодекса на труда (обн. ДВ. бр.26 от 01.04.1986 г.) и Наредба за безплатното работно и униформено облекло (обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.).

2. Работодателят осигурява на работещите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени в колективния трудов договор.

3. Работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието и се отчита като материали по установения ред до момента на предоставянето му на правоимащите работници и служители. Работното и униформеното облекло се изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работещите, като за срока на неговото износване може да се води оперативна (извънсчетоводна) отчетност.

4. Работното и униформеното облекло трябва:
– да осигуряват защита на личното облекло на работещия;
– да отговарят на условията на съответното работно място;
– да е съобразено с индивидуалните особености на работещия;
– да не създават риск за здравето и безопасността на работещия.

5. Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работещия в готов вид в деня на постъпването му на работа.

6. Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на Наредба за безплатното работно и униформено облекло (обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.), работни и/или униформени облекла.

7. Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

8. Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работещия.

9. При отсъствие на работещият за период повече от 3 месеца, Работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.

10. Работното и/или униформеното облекло се предоставя за индивидуално използване.

11. По изключение работното и/или униформеното облекло може да бъде ползвано от повече от едно лице. В тези случаи Работодателят предприема подходящи мерки за недопускане възникването на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.

12. Работодателят осигурява необходимите условия и места за съхраняване на личното и работното и/или униформеното облекло на работещите.

13. Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено, преди да изтече срокът на износване, Работодателят го подменя с ново, което удостоверява с протокол.

14. Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работещия, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

15. Работодателят осигурява резерв от работно и/или униформено облекло с оглед незабавното заменяне на загубено, унищожено или повредено работно и/или униформено облекло.

III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Работещият е длъжен:
– да носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа;
– да спазва условията за използване на работното и/или униформеното облекло, определени от Работодателя;
– да опазва работното и/или униформеното облекло като имущество на Работодателя.

2. Работещият връща на Работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло:
– при прекратяване на трудовото правоотношение, преди изтичане срока на износване;
– при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
– след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;

3. В случаите по предходната точка, работещият може да задържи облеклото при условия, определени от Работодателя.

4. Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено, работещият трябва незабавно да уведоми Работодателя с оглед предприемане на необходимите мерки.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар

2 мнения за “ЛПС/ Работно и униформено облекло *”

  1. Добра основа, която може би трябва да се освободи от някои чисто счетоводни текстове

    Отговор
    • Затова и има предупреждение, че това е инструкция, която е предоставена от колега и се публикува без наша редакция.

      Отговор