Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е типова.

Инструкция за безопасна работа с компресорна уредба

1. До работа с компресорни уредби и съдове под налягане се допускат само правоспособни или квалифицирани лица, притежаващи съответен документ, инструктирани и запознати с изискванията за безопасна работа.
2. Компресорът е предназначен да сгъстява въздух или друг газ до определено налягане, необходимо за извършване на дадена работа. При Неправилното му обслужване се получават експлозии.
3. При сгъстяване на въздуха се увеличава температурата му и ако не бъде намалена чрез охлаждане, тя причинява изпаряване на увлеченото масло в зоните на сгъстяване. Образуваните по този начин маслени пари лесно се само-възпламеняват при температура на сгъстения въздух над допустимата.
4. Забранена е експлоатация на компресорни инсталации и уредби, на които:
- уредите за контрол и регулиране липсват или не са изправни;
- липсват или не са изправни предпазителните клапани след всяка степен на сгъстяване на компресора и на въздухо-сборника;
- съединителят - маховик не е обезопасен.
5. Забранена е експлоатацията на компресорни инсталации и уредби, които технически не са изправни.
6. Компресористите са длъжни да знаят схемата за сгъстяване на въздуха от компресорите и транспортирането му по въздухопроводите, както и начините за действие при експлоатация, поддържане, ремонт, аварии и пожари на компресорните инсталации или уредби.
7. Компресорите да са оборудвани със следните контролно-измервателни уреди:
- манометри - монтирани след всяка степен на сгъстяване на компресора, на нагнетателния тръбопровод и на въздухо-сборника;
- термометри за отчитане температурата на сгъстения въздух след всяка степен на сгъстяване и на охлаждащата се вода на изходите на охладителната система;
- уреди за измерване на налягането и температурата на маслото, смазващи коляно-мотовилковия механизъм. Изискването за уреди за измерване на температурата на маслото не се отнася за компресорите на уредби компресорни прикачни (УКП) и компресорите тип "Гаражни".
8. След всяка степен за сгъстяване на компресора, след нагнетателния фланец на цилиндъра, да има предпазен клапан за налягане.
9. Маслата, употребявани за мазане на компресорите да отговарят на предписаните такива от завода -производител. Забранено е използването на други видове масла.
10. Свежите масла да се изливат в маслените резервоари на компресорите през филтри.
11. Забранено е съхраняването на масла в компресорните помещения.
12. Подовете на компресорните помещения, а и самите компресори трябва да се поддържат винаги чисти (при нужда подсушени и обезмаслени).
13. При работа на компресорите да не се допуска температурата на охлаждащата вода, излизаща от тях и от въздухоотделителите, да превишава 40°С.
14. Преди пускане на компресора в действие трябва да се пусне охлаждащата вода и да се провери изтичането й от отливната тръба.
Забранено е пускането на студена вода в загретия компресор, когато по недоглеждане компресорът е пуснат в движение без охлаждаща вода.
15. Температурата на въздуха в нагнетателния тръбопровод след степен на сгъстяване на компресори с общо предназначение (в т.ч. и използваните в миннодобивната промишленост) да не превишава максималната, определена в инструкцията на завода - производител и в никакъв случай да не е по-висока от 170°С.
16. Тръбопроводът за засмукване на въздух от компресора трябва да има филтри, пречистващи въздуха от замърсители. Въздухът трябва да се взема от свободно място, защитено от прах, горящи газове и особено от ацетилен и други-подобни.
17. Засмуканият от компресора въздух да се взема извън компресорните помещения на височина, не по-малка от З метра от нивото на терена.
18. На нагнетателния въздухопровод пред въздухо-сборника трябва да има възвратен клапан и кран за изпускане на въздуха в атмосферата (при пускане и спиране на компресора).
Кранът се монтира между компресора и възвратния клапан.
19. Допуска се експлоатация на няколко компресора с един въздухо-сборник при задължително поставяне на възвратен клапан и спирателен кран на нагнетателния въздухопровод, като предпазителните клапани се монтират откъм компресора пред възвратните клапани и спирателните кранове.
20.Забранено е:
- оставянето на компресорните уредби без наблюдение от компресорист;
- вземането на сгъстен въздух от въздухопроводите, водещи към манометрите;
- притягането или запушването на предпазните клапани с цел да се отстранят евентуални пропуски на въздух;
- експлоатирането на компресорните уредби на открито при буря и гръмотевици;
- да се пуши в непосредствена близост до компресорните уредби.
21. Забранено е пускането в работа на прикачни (подвижни) компресорни уредби, които не са осигурени срещу самоволно преместване или придвижване през време на експлоатация.
22. Забранено е разполагането на въздухопроводите за сгъстен въздух:
- в близост до топло-излъчващи съоръжения, апаратури и други, както и в обсега на експлоатационния персонал, без да са топло-изолирани;
- на разстояние по-малки от 0,5 метра до електро-кабели, електропроводи, електрообзавеждане и др. подобни.
23. В местата по въздухопроводите, обикновено в най-ниските, където е възможно натрупване на вода или масло, да има и да се поддържат в изправност устройства за автоматично или ръчно продухване.
.24. Контролно-измервателните уреди, регулиращите и спирателни устройства, както и другите видове устройства и апаратури, да се разполагат на места и височина по въздухопроводите, удобни за наблюдение, отчитане и действие с тях.
25. Лицето, което обслужва компресорните инсталации и уредби, е длъжно:
- при постъпване на работа, преди пускане на стационарни компресори в движение, след като са били спрени от работа, да проверява годността им за нормална и безопасна експлоатация и да се увери в изправността и действието на охладителната и мазителната им системи, на контролно-измервателните уреди, на устройствата за регулиране и предпазване на самите тях и на компресорната инсталация, и на всички негови части и детайли, като спазва указанията за монтаж и експлоатация на компресорите от завода-производител. За неизправностите, ако е не могат веднага да се отстраняват, компресористът е длъжен да уведоми прекия си началник;
- да осигури пуск на компресора след изпълнение на изискванията на предходното тире и след проверка дали е отворен на нагнетателния въздухопровод крана за изпускане в атмосферата на сгъстения въздух (компресорът да е в режим "разтоварване").
26. През време на експлоатация на компресорната инсталация и уредба, компресористът е длъжен да контролира:
- налягането и температурата на сгъстения въздух след всяка степен на сгъстяване да не превишава пределно допустимата;
- температурата на сгъстения въздух след охладителите - да не превишава пределно допустимата;
- непрекъснатостта на потока на охлаждащата вода за компресорите и охладителите;
- температурата на маслото за смазване на компресорите - да не превишава пределно допустимата;
- изправността на манометрите, термометрите и предпазителните клапи;
- действието на дозиращите маслени помпи и нивото на маслото в тях;
- налягането на маслото да не пада под допустимото.
27. При спиране на компресора от работа, компресористът е длъжен да извърши следните операции:
- компресорът да се привежда в режим "разтоварване";
- да се прекъсне токо-захранването на задвижващия компресора електродвигател;
- да се спира охлаждащата вода;
- да се изключи главния прекъсвач;
- в случаите, когато след спиране компресорът няма да работи продължително време, про-духвателните вентили да се оставят отворени;
- в случаите, когато спрените от експлоатация компресори се намират при температура, по-ниска от 0°С и има опасност от замръзване, да се изпуска водата от охладителната система на цилиндрите им и междинния охладител.
28. Електродвигателят на стационарния компресор (на компресорната уредба) трябва да бъде занулен и заземен, а корпусът на компресора - да бъде заземен.
29. На компресорите, на съдовете под налягане, контролните уреди, предохранителните устройства и на другите съоръжения към компресорната инсталация да се извършват най-редовни проверки, огледи и поддържане, а именно:
а) предпазните вентили, работещи при различно налягане да се отварят и проверяват по начини, определени в инструкцията от завода-производител в срокове:
- за налягане до 1,2 МРа, имащи устройство за принудително отваряне - ежедневно, а тези, които нямат такова устройство, съгласно изискванията на следващия текст от тази буква;
- за налягане над 1,2 МРа - по инструкция, но не по-рядко от 1 път на 6 месеца. При замръзване, заклинване или клеясване на вентилите от работната среда, привеждането им в годност на действие да се извършва незабавно;
б) влаго-масло-отделителите, при отсъствие на автоматична продувка, да се продухват ръчно не по-рядко от 2 пъти на работна смяна, ако заводът-производител не предписва по-често;
в) въздухо-сборниците да се продухват не по-рядко от 1 път на работна смяна при наличие на краен охладител и влаго-масло-отделител и не по-рядко от 2 пъти, при отсъствие на такива;
г) въздухо-очистителят трябва да е приспособен за удобно, често почистване на събралия се в него прах.
30. Компресористите са длъжни да водят дневник за работата на компресорните инсталации и уредби, като вписват в него през интервал от 2 часа показанията на измервателните уреди.
31. Забранено е почистването на компресорите, въздухо-сборниците, влаго-масло-отделителите, охладителите, тръбопроводите и другите съоръжения към компресорните инсталации с лесно запалителни течности или чрез обгаряне с открит пламък.
32. В случаи на замръзване се разрешава употребата на топла вода, горещ пясък или пара за размразяване, в никакъв случай не и пламък.
При размразяване задължително се спира въздуха и се освобождава въздухопровода от налягането му, чрез изпускане на същия.
ЗЗ. Забранено е пускането на компресора в експлоатация без да бъдат обезопасени всички достъпни движещи се части и трансмисии, съгласно изискванията.
34. Забранява се почистването и смазването на компресора през време на работа.
35. Забранява се през време на работа на компресора какъвто и да е ремонт по него и въздухопроводите му, както и отстраняване на дефекти във връзките между отделните елементи, които се намират под налягане.
36. След свършване на работа (смяната) компресорът трябва да се спре, почисти, провери и приведе в изправност. Да се предаде лично на приемащия смяната, като се укажат неизправностите или слабостите в работата, ако има такива.
37. Забранено е влизането на външни лица в компресорното.
38. Забранено е да се възлага работа на лица, които нямат право да обслужват компресорните инсталации и уредби и нямат придобита ІІ-ра квалификационна група по електро-обезопасност.
39. При ремонт компресорната уредба да се изключи от електрическата мрежа, а на прекъсвача да се постави табела "Не включвай! Работят хора!".
40. При повреда или авария на компресорната уредба да се преустанови незабавно работа и уведоми прекия ръководител за вземане на мерки по тяхното отстраняване.

Вашият коментар