Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Гогов

Инструкция за безопасна работа с колесен товарач "Caterpillar 950"

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда, отговорностите и пълномощията на работещите за задължително спазване на правилата за здраве и безопасност при работа с колесен товарач "Caterpillar 950".

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички дейности и свързаните с тях опасности/рискове за работещите при работа с колесен товарач "Caterpillar 950" в дружеството.

3. ПОЗОВАВАНЕ:
Работната инструкция се позовава на :
3.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
3.2. "Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване".
3.3. Ръководство за експлоатация и техническо обслужване на Колесен товарач 950 GC (S9BB9342-09 bg).
3.4. Процедурa 6.1.2 ПР 1 "Идентификация и оценка на риска на работните места".
3.5. Процедурa 7.5.0 ПР 3 "Управление на записите.

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ: За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
4.2. Процедура 6.1.2 ПР 1 "Идентификация и оценка на риска на работните места".

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Машинистите на товарачa носят отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Отговорник транспорт и Инспектор ЗБР контролират спазването изискванията на работната инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Изисквания към персонала.
6.1.1. До управление на колесен товарач се допускат само лица:
- които са придобили правоспособност за работа с пътни и строителни машини и оправомощени с писмена заповед на Управителя;
- които са преминали през инструктаж и са запознати с настоящата работна инструкция.
6.1.2. По време на работа машинистите са длъжни да носят свидетелството си за правоспособност.
6.1.3. До работа не се допускат лица, които са под въздействието на алкохол или упойващи вещества.

6.2. Изисквания за безопасност при работа с колесен товарач.
6.2.1. При качване и слизане от товарача винаги трябва да сте с лице към него - трябва да имате три опорни точки, използвайте дръжките и степенките. Никога не използвайте уредите за управление в кабината като дръжки, когато влизате или излизате от машината.
6.2.2.. Преди започване на работа машинистът е длъжен:
- да се увери, че върху товарача или в зоната около него няма хора;
- да разчисти всички препятствия от пътя на товарача;
- да се огледа за наличие на висящи проводници, канавки и други опасности;
- да фиксира люковете за достъп и вратата на кабината в затворено положение;
- да се увери, че огледалата и камерата за задно виждане са в изправно състояние и са чисти – осигуряване на най-добра видимост на зоната около машината;
- да се увери, че клаксонът, алармата за заден ход и всички други предупредителни устройства работят изправно;
- да постави и затегне предпазния колан;
- да подаде кратък сигнал с клаксона, преди да пусне двигателя в ход.
6.2.3. По време на работа машинистът е длъжен:
- да работи седнал на седалката със затегнат предпазен колан;
- да задейства органите за управление само когато двигателят работи;
- да проверява нормалната работа на всички органи за управление и всички предпазни устройства, докато работи с товарача бавно и на открито;
- преди придвижването на товарача, да се увери, че никой няма да бъде застрашен;
- при придвижване да държи кофата на товарача на около 40 см над нивото на земята;
- да използва светлините, за да подобри видимостта. Не работете с машината, ако няма добра видимост.
- товаренето в коша на автомобилите да се извършва отстрани или отзад.
6.2.3. По време на работа на машинистът Е ЗАБРАНЕНО:
- да използва технически неизправен товарач;
- да напуска товарача при работещ двигател;
- да преотстъпва под какъвто и да е предлог товарача на лица, които не са упълномощени със заповед на Управителя;
- да допуска второ лице в кабината на товарача, през време на работа и на път;
- качването на хора в кофата на товарача, придвижването и повдигането им със същата;
- ползването на товарача за извършване на товаро-разтоварни работи не по предназначение, т.е. за извършване на повдигателни работи;
- спирането на товарача, както и извършването на каквито и да е ремонти, товаро-разтоварни работи и други операции под какъвто и да е предлог в близост и под проводници с напрежение, т.е. в охраняваната зона на електропроводите - ивица, отстояща от крайните проводници на разстояние 10 метра за напрежение до 20 кV включително.
- смазване, почистване, ремонт и каквито и да е други операции на движещите се части на товарача при работещ двигател и вдигната кофа.
6.2.4. При неравен терен и терен със страничен наклон машината да не се движи с вдигната кофа, тъй като има опасност от обръщане.
6.2.5. При работа под наклон:
- избягвайте работа с товарача перпендикулярно на склона;
- работете с товарача нагоре и надолу по склоновете;
- най-тежкият край на товарача винаги трябва да бъде обърнат нагоре, когато работите под наклон;
- ако товарача започне да се плъзга странично по наклон надолу, незабавно изхвърлете товара и завъртете товарача в посока надолу;
- боксуването може да доведе до закопаването в терена на гумите, които са от долната страна на наклона, което ще предизвика накланяне на товарача.
6.2.6. При товарене на автомобили да се спазват следните правила:
- чакащите автомобили за товарене, да стоят на 20 метра от мястото за товарене;
- забранено е товаренето, докато шофьорите не напуснат кабините им;
- забранено е пренасяне на кофата над кабината на автомобила.
6.2.7. При обслужване и ремонт на машината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е изключен двигателя, спусната кофата и включена ръчната спирачка.
6.2.8. При демонтаж на гумите е задължително първо да се изпусне въздухът им, защото съществува опасност от изхвърляне обръчите от джантите им.
6.2.9. При спиране на работа:
- паркирайте товарача на хоризонтална повърхност. Ако трябва да паркирате върху наклон, застопорете колелата на товарача с подходящи блокчета;
- използвайте работната спирачка, за да спрете товарача;
- придвижете органа за управление на трансмисията в положение неутрално;
- преместете органа за управление на дроселната клапа в положение ниски обороти на празен ход
- задействате ръчната спирачка;
- свалете цялото оборудване на земята. Активирайте всички блокировки на органите за управление;
- спрете двигателя;
- завъртете стартерния ключ в положение изключено и извадете ключа;
- винаги завъртайте превключвателя за изключване на акумулатора в положение изключено, преди да напуснете машината.

6.3. Необходими лични предпазни средства.
При работа с товарача машинистите задължително да използват работен костюм и работни обувки с метално бомбе;

7. ЗАПИСИ.
Получените и съставени по изискванията на настоящата рабoтна инструкция документи се съхраняват в срок докато документа е актуален от Инспектор ЗБР, след което записите се архивират и управляват съгласно изискванията на процедура ...

8. ПРИЛОЖЕНИЯ: НЯМА

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар