Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с каменотрошачка

Настоящата работна инструкция определя изискванията за безопасна работа при експлоатация, обслужване и ремонт на каменотрошачка.

1. Изисквания към персонала, допускан до работа и експлоатация на машината:

– Да е навършил пълнолетие;
– Да е преминал предварителни медицински прегледи и да притежава положително медицинско заключение за извършване на такива дейности;
– Да е запознат с принципа на деиствие и обслужване на машината;
– Да е подробното инструктиран по правилата за ЗБР, опазване на ОС, оказване на първа долекарска помощ и ПБ;
– Да е подробно запознат с плана за извършване на СНАВР при БАК (Аварийния план на съответната бизнес единица);
– Да не пуска в действие машини и съоръжения, за които няма инструкции за експлоатация и безопасност на труда.

2.Работещия на каменотрошачка е длъжен:

– преди започване на работа да направи обстоен преглед и подготовка на трошачката за работа с оглед безаварийна и безопасна работа;
– да познава устройството, принципът на работа и капацитетните възможности на трошачката;
– преди пускане на трошачката да подаде предупредителен звуков сигнал;
– по време на работа да следи, поддържа и работи с технически изправни машини и съоръжения;
– да следи за ритмичното и правилно захранване на трошачката, като синхронизира работата със захранващата ГТЛ подаваща материал от приемния бункер;
– да ползва и поддържа подредено и чисто работното си място.

4. Подаването на скална маса да става така, че да се предотврати обратно изхвърляне на скалани късове.

5. Забранено е да се работи с каменотрошачна машина когато:

– липсват предпазни ограждения на ремъчната предавка и на маховиците на челюстната трошачка;
– има разхлабени маховици, натегателни и фундаментни болтове;
– с неизправни натегателни пружини на челюстната трошачка.

6.Забранено е по време на движение на трошачката:

– да се смазва и почиства;
– да се стои над приемния и отвор;
– да се регулират входящия и изходящия отвор;
– да се регулират входящите и изходящите отвори чрез натягане и охлабване на предназначените за целта болтове;
– работещите да се качват по корпуса под какъвто и да е предлог;
– да се проверяват болтове, детайли, въртящи се части и други посредством опипване, с ключ или друго приспособление.

7. Забранено е да се поставят железни лостове, шила, куки или друг вид приспособления между челюстите и конусите или нанасят удари върху материалите с цел отдръстване на трошачката, когато тя е в движение.

8.Ремонтните дейности и почистването на каменотрошачката да се извършат при спазване на следните условия:

– спряна трошачка и взаимодействащите с нея захранващи и подаващи скална маса машини;
– при изпразнено от материал захранващо я съоръжение;
– свалени ел.предпазители на трошачката и взаимодействащите с нея машини и поставена предупредителна табела: „Не включвай – работят хора!”.

9. Забранено е:

– работещият да отстранява повреди по ел.уредбите, ел.съоръженията и ел.инсталациите.
– да се работи на тъмно и без осветление.
– използването на неизправни ръчни инструменти и неподходящи помощни приспособления при ремонт и обслужване на каменотрошачката.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар