Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за основните изисквания при изпълнение на обекти с едроразмерен кофраж

1. Товаро-разтоварните и транспортните операции, извършвани при превоза, складирането, сглобяването, ползването или ремонта на елементите oт ЕК да се извършват по начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане, падане и др.
2. Комплектите ЕК да се съхраняват на строителната площадка на отводнени, подравнени и с твърдо покритие складови площи, като:
а) безподпорните кофражни маси се подреждат в хоризонтално проектно положение на фигури с височина до 2,5 м, при което най-долната от тях се поставя върху дървени подложки, а междинните такива на по-горе-лежащи редове се разполагат по вертикала една над друга;
б) подпорните кофражни маси от един и същ типоразмер се складират на височина до 2 реда;
в) елементите за кофриране на стени се поставят в изправено устойчиво положение, с обърнати една към други лицеви плоскости.
3. Изкачването и слизането на хора по складирани фигури от кофражни елементи с височина над 1,5 м да става по инвентарни стълби.
4. Забранява се ползването на повдигателни уредби при строителство с ЕК, на които липсва или не е изправна звуковата им сигнализация.
5. Забранява се употребата на елементи от ЕК, инвентарни конзоли, скелета и площадки, чиято годност не е установена от техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира, непосредствено преди ползването им.
6. Забранява се едновременното повдигане и преместване с крана на повече от един елемент от ЕК, освен в случаите, когато по проект се предвижда монтирането на няколко предварително свързани помежду им елементи.
7. През време на повдигането, преместването и поставянето за монтаж на елементи от ЕК, лицата, ангажирани с извършването на тези операции, да се намират извън опасната зона на движещия се товар. Направляването за монтаж на подавания елемент да се извършва посредством конопени въжета.
8. Отворите за сглобяеми стълбищни рамена или площадки, когато изпълнението на последните не следва изпълнението на етажните плочи, да се ограждат с парапет.
9. Забранява се окачването на инвентарни конзолни скелета към носещите стоманобетонни стени на по-горния етаж преди да е бетонирана или монтирана непосредствено лежащата върху тях етажна подова конструкция.
10. Болтовете, служещи за окачване на инвентарните скелета, да имат приспособление против откачване.
11. Декофрирането на стоманобетонни полета с големи отвори, кофрирани с повече от една подпорна кофражна маса (обемна клетка или полуклетка), да става след изпълнението на всички изискващи се по проект временни подпирания и по нареждане на техническия ръководител на обекта.
Безподпорните кофражни маси да се декофрират и избутват извън контура на сградата при ползване на инвентарно ограничително въже, закачено към конструктивен елемент на сградата по начин, изключващ случайното изпадане на масата и при спазване на предписанията на технологичния проект.
12. Декофрирането на подпорни кофражни маси с или без помощта на инвентарна хидравлична количка и на обемни кофражи с ходови колела да става при задължително ползване на ограничител срещу изпадането им извън сградата.
13. Забранява се преминаване на хора и работа на монтирани стенни платна от ЕК, които нямат работна площадка, обезопасена с парапет.
14. В етажите със завършени плътни между-секционни или други разделителни стени се забранява преминаването на хора чрез заобикалянето им от външната страна на сградата.
15. Забранява се повдигането и преместването на стенни платна от ЕК с площ до 12,0 м2 при скорост на вятъра над 10 м/сек и на такива с по-голяма от 12,0 м2 площ при скорост на вятъра над 7,5 м/сек.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар