Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр с двоен лазер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат само работещи, за които към момента на започване на работа с машината не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж.
Този инструмент е предназначен за надлъжно и напречно рязане на дърво с право рязане, а също и с рязане под ъгъл 45°; с подходящи режещи дискове могат да се режат и цветни метали, леки строителни материали и пластмаса.
Никога не използвайте електроинструмент с повреден кабел; захранващият кабел тряба да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

II. Предвидими ненормални ситуации.
1. Ако инстpументът случайно падне, долният пpедпазител може да се изкpиви; вдигнете долния пpедпазител с помощта на пpибиpащата дpъжка и се увеpете, че се движи свободно и не се допиpа до pежещия диск или до дpуги части пpи всички ъгли и дьлбочини на рязане.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар