Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи и складиране на материали

1. До извършване на товарно-разтоварни работи се допускат само лица, преминали обучение и инструктаж за безопасна работа.
Не се допускат за редовно ръчно пренасяне на товари работници, ненавършили 18 г., бременни жени и работници със здравни противопоказания.
2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).
3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.
4. При ръчна работа с тежести трябва да се спазват физиологичните норми за работа:
- при вдигане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m, теглото на товара да не надвишава 15 kg за жени и 50 kg за мъже;
- при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже), теглото на товара да не надвишава 30 kg.
5. При ръчно извършване на товарно-разтоварни работи, работещият да:
- поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
- вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и не по-високо от височината на раменете;
- държи гърба си по възможност по-изправен, като повдига тежестта чрез подходящо приклякване.
6. При използване на колички, вагонетки и др. транспортното средство да се бута, а не да се тегли.
7. За извършване на товарно-разтоварни работи с товари с тегло от 50 до 500 kg да се използват изправни помощни приспособления и механизми (лостове, колички, лебедки и др.).
8. За извършване на товарно-разтоварни работи с товари с тегло над 500 kg да се използват подемно-транспортни машини.
9. Всички товари, които имат остри ръбове, да се захващат и пренасят със съответните лични предпазни средства или ръчни захватни приспособления.
10. Тежките и извънгабаритните товари да се укрепват срещу преобръщане или приплъзване.
11. При пренасяне на товар на рамо едновременно от двама работника, товарът да се поставя на едно и също рамо (ляво или дясно и за двамата).
12. При пренасяне на сандъци, кафези и др., предварително да се проверява за наличие на стърчащи гвоздеи, чембери и др.
13. Товарене и разтоварване на варели, ролки, барабани и др. да става чрез търкаляне, като работника стои зад товара по посока на движението му.
14. Ръчните товарно-разтоварни и преносни работи на насипни товари (пясък, пръст и др.) да се извършват с лопати и колички.
15. Преместването, товаренето и разтоварването на бутилки и съдове със сгъстени или втечнени газове да става с повишено внимание, без удари, тласкане или хвърляне.
16. При товарене в превозно средство товарите да се нареждат на фигури, като се постига необходимата стабилност срещу падане и повреждане на опаковката при транспортиране.
17. Забранява се подреждането (стифирането) на товари в неустойчиво положение на товара.
18. Забранява се претоварването на стелажите.
19. Забранява се на работниците да се качват върху товарите.
20. Забранява се стоене под обработваните товари, сядане и облягане на фигурите.
21. Забранява се едновременно срязване на всички обвързващи или закрепващи товара средства, без да са взети предпазни мерки за стабилизиране на товара.
22. Забранява се пренасяне на счупени съдове или товари, съдържащи основи, киселини, отровни вещества, с повредена опаковка.
23.Забранява се пушене и хранене по време на извършване на товарно-разтоварни работи.
24. Да се осигури аптечка с необходимите медикаменти и превързочни материали за оказване на първа долекарска помощ.
25. Персоналът да е запознат с начините на гасене и безопасната работа с уредите за пожарогасене, с които са оборудвани помещенията (складовете).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар