Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при почистване на покривите от натрупани материали

1. С настоящата инструкция да бъдат запознати всички работници, участващи в почистването на отделните покриви, естакади, козирки и други в цеховете от отговорника по почистването и от началник цеха (ръководителя), или упълномощено от него техническо лице.
2. Преди започване на почистването на съответния покрив отговорникът по почистването, заедно с началник цеха проверяват изправността на стълбите, пътеходните, площадките, водещи до покривите.
3. Всички работници, работещи по почистване на покривите, трябва да отговарят на медицинските изисквания.
4. Началникът на цеха, в който ще се извършва почистване на покривите, заедно с отговорника по почистването определят мястото и площадката, където ще се изхвърлят отпадъчните материали.
5. Забранява се изхвърлянето на материали с количка от покривите без осигурен предпазен парапет (бариера), ограничаваща опасната зона на покрива, в която трябва да се допре количката при изръсване.
6. При липса на парапет (бариера), работниците, извозващи материала с количка до козирката на покрива, трябва да бъдат вързани с колан и въже. Мястото за връзване на въжето и колана да се оказват от отговорника по почистването или от съответния началник цех.
7. Абсолютно се забранява при почистването на покривните плочи, работниците, без да са вързани с колан или въже, да се доближават на два метра от края на плочата при покриви, нямащи парапетно ограждение.
8. При обрушване на надвиснали козирки, работниците да ползват лостове и почистването да става отгоре надолу, като се ползват колани и въжета.
9. Забранява се почистването на покривите и материалът да се изхвърля без предприемане на мерки за защита.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар