Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по железния път – полагане и ремонт на траверси

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Права и задължения
Всички работи по железния път се извършват от групи работници, работещи под наблюдението и контрола на ръководителя на определената работа (ръководител на железопътен участък, организатор производствена група, технически ръководител, помощник технически ръководител и др.).
Ръководителят на работата се определя от ръководителя на поделението или подразделението му според изискванията на техническите процеси и нормативните изисквания и инструкции за изпълнение на съответните работи по железния път.
При извършване на работа от групи, всяка от които се състои от двама и повече работници, ръководителят на работата назначава за всяка група по един от най-опитните работници за старши. Те следят дали работниците в групата съблюдават и спазват правилата по безопасност и здраве. Определеният за старши се инструктира от ръководителя на работата и се подписва в книгата за инструктаж.
Като изключение могат да се извършват някои работи само от едно длъжностно лице без наблюдение на ръководителя при спазване на специфични изисквания за безопасност и здраве.
При механизирано изпълнение на работи с релсови самоходни специализирани машини за ремонт и поддръжка на железния път, механизирани инструменти и машини отговорно лице за безопасността на работниците е ръководителят на работата или ръководителят на обекта.
За изпълнение на пътните работи ръководителят на работата изисква и контролира ползването на специално работно облекло, обувки, ръкавици, очила, колани, въжета и други предпазни средства, разпределя инструментите на всеки работник според естеството на предстоящата работа и инструктира работниците.
Преди тръгване към работното място ръководителят на работата инструктира работниците за маршрута на придвижване.

Вижте още:

Чек-лист за инспектиране при строителство, подновяване, основен ремонт и поддържане на железния път

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар