Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по разрушаване на сгради

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Задължения на техническия ръководител
Техническият ръководител проверява дали всички инсталации са означени съответно и са надлежно изключени.
Техническият ръководител лично контролира планирането и безопасното извършване разрушаването на сгради и съоръжения и следи за прилагането на подходящи методи и процедури.
Ръководи евакуацията.
Установява опасната зона около мястото на разрушаване и осигурява ограждането и сигнализирането й със съответните трайни огради, указателни табели, светлинни сигнали.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар