Инструкция за безопасна работа при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване

1. Схемата на временно електрозахранване трябва да осигурява възможност за изключване от електрозахранването на отделните табла, електрически машини и съоръжения и ръчен механизиран инструмент.
2. Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на енергетика, при спазване изискванията на правилниците за техническа експлоатация на енергопотребителите.
3. Електрическият персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване, едновременно с инструктажа по БЗУТПО, предварително да се запознава със схемата на електрозахранването от енергетика и да има положен изпит за квалификационна група по електробезопасност, в съответствие с изискванията на Правилника по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.
4. Кабелите, използвани за временно електрозахранване с дължина над 3 метра, които се полагат въздушно, да се окачват към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.
5. За електрозахранване на машини и съоръжения с временен характер на експлоатация се използват кабели с гумена изолация (тип ШКПТ и ШКПС) за съответното работно напрежение и без повреди по външната изолационна обвивка.
Снадките трябва да бъдат изпълнени сигурно, а изолационната обвивка трябва да бъде възстановена чрез вулканизация. Препоръчва се за изпълнение на връзките или отклоненията да се използват специални съединителни или разклонителни муфи.
6. Кабелите за захранване на подвижни машини и съоръжения трябва да се полагат така, че да не са подложени на механични сили. Препоръчва се поставянето върху триноги, като отстоянието на кабелите от терена в зоната на най-големия провее трябва да бъде най-малко 0,5 метра.
7. Забранява се използването на саморъчно изработени нестандартни електрически табла за захранване на временните уредби.
8. За защита срещу поражения от електрически ток, корпусите на машините и съоръженията с временен характер на експлоатация трябва да бъдат занулени и заземени.
9. Преди започване на работа с машини и съоръжения с временен характер на експлоатация, обслужващият персонал трябва да прегледа състоянието на захранващия кабел, на зануляването и заземяването и на другите устройства за защита (ако има такива). При откриване на повреди и неизправности не трябва да се пуска машината, а да се уведоми дежурния електротехнически персонал.
10. Преместването на машините и съоръженията с временен характер на експлоатация, дори и на малки разстояния, трябва да става при изключено напрежение на захранващия кабел.
11. Забранява се ползването на електрически машини и съоръжения, които не са в изпълнение, съответстващо на околната среда, в които работят.
12. Забранява се на всички работници, с изключение на електротехническия персонал, натоварен пряко с изпълнение или поддържане на временното електрозахранване, да извършват ремонт на електрически съоръжения, както и да присъединяват или откачат подвижни консуматори към електрическите табла, когато това не става посредством щепселно съединение. Електрическите табла да се държат заключени от електротехническия персонал.
13. Електрифицирането на фургони, използвани за канцеларии, складове, битови помещения и други да се извършва съгласно Правилника за ел.експлоатация и противопожарна защита.
14. Електрифицираните фургони, използвани за канцеларии, складове, битови помещения и други да се обезопасяват посредством понижено безопасно напрежение или посредством зануляване и заземяване, като входът на кабела да се изпълнява така, че да не се допуска увреждане на изолацията му.
15. Електрическите съоръжения - кабели, проводници, електропотребители и др., които са монтирани по стени и кабелни канали (освен тези, които са в складовете или са опаковани), да се считат като такива, намиращи се под напрежение, независимо от това, дали са включени към електрическата мрежа.
Забранява се оставянето на не изолирани свободните краища на кабелите и проводниците, както и такива на счупените електрически уреди и инсталационни материали, като фасунги, клемни кутии и др.
16. Съпротивлението на заземяването и зануляването на електрическите съоръжения да се измерва и контролира ежемесечно, като за резултатите се съставя протокол, който се съхранява от енергетика.
17. В случаите, когато временното електрозахранване е изпълнено с проводници, същите да са изолирани и закрепени на стабилни опори така, че най-ниската им точка да не е на по-малко от 2,5 метра над работното място; 3,5 метра над проходите и 6 метра над пътищата и местата, където преминават булдозери, багери, камиони и др.
При височина 2,5 метра от работното място, електрическите проводници да се полагат в тръба или да се обезопасяват по друг подходящ начин.
18. До контактите, към които се включват преносими електрически съоръжения, да има надпис, указващ напрежението и максималната мощност на потребителя.
19. Забранява се използването на ножови разпределители за включване на електрически потребители, освен за видимо разединяване на токови вериги.
Включването на електрически потребители към електрическата мрежа да се осъществява посредством съответните комуникационни апарати.
20. Всички работи по електрическите съоръжения да се извършват при изключено напрежение, включително и подмяната на предпазителите.
21. Проверка за наличие на напрежение в трифазни ел.машини до 380 волта да се извършва посредством указател за напрежение.
По изключение за проверка на напрежение може да се ползва пробна лампа, съставена от две последователно свързани лампи, тип "Миньон" за 220 волта, с мощност 25 вата, на които стъклените балони са защитени посредством прозрачен предпазител или перфориран такъв с диаметър на дупките до 3 мм.
22. Забранява се ползването на електрически инструменти с изолирана ръкохватка, които не са изпитани за съответното работно напрежение или са неизправни.
23. Електротехническият персонал е длъжен да ползва съответните лични предпазни средства – диелектрически ръкавици, боти, очила и други според вида на работното напрежение и изпълняваната работа.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ