Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е типова.

Инструкция по безопасност на труда в дърводелски цехове

1. До работа на дървообработващи машини се допускат само обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници на възраст над 18 години.
2. Разположението на дървообработващите машини, трябва да става в помещения специално за този вид дейност по одобрена монтажна схема.
3. Всички електродвигатели на машините се заземяват и зануляват.
4. В дърводелците цехове задължително се изгражда всмукателна уредба.
5. Всички дърводелци работят задължително със здраво и прибрано работно облекло и обувки.
6. Работното място постоянно се поддържа в образцов и очистен вид. Във всяко дърводелно помещение трябва да има противопожарно табло и пожарогасители заредени. Дърводелците трябва да са завършили курс - обучение за гасене на пожари.
7. Забранено е едновременната работа на две и повече машини, ако обработвания материал е дълъг и пречи на останалите работещи на други машини.
8. Всички режещи части задължително се ограждат с предпазни кожуси, решетки и др. Смазването на машините или почистването на отпадъците по плотовете става след като машините са приведени в покой.
9. Забранено е в дърводелските помещения да се пушат цигари или да се влиза с открит огън и горещи предмети.
10. Топленето на туткала да става в отделно помещение с гореща вода или електрически нагреватели.
11. Всички обработени и необработени материали се складират така, че да не пречат на работата и да не могат самоволно да се срутят.
12. Забранено е престояването в дърводелските помещения на работници не свързани с дейността на цеха.
13. Отговорниците на дърводелски цехове са длъжни ежедневно след приключване работния ден или смяна да разпоредят на работниците почистването на цеха, машините и изключването на ел. захранването на таблото и заключат същото.
14. Отоплението на дърводелските цехове е парно или водно. Забранено е отопление с печки или други нагревателни уреди с открити огнеизточници.
15. Дърводелските цехове трябва да бъдат във взриво- и пожарообезопасено изпълнение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар