Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкцията се издава на основание чл. 5. (1) на Наредба № 9 от 07.06.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците и Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището.

2. Инструкцията има за цел да конкретизира задълженията на ученици, преподаватели и служители при работа в компютърните кабинети.

3. Указания за прилагане на инструкцията се дават от училищното ръководство.

5. Спазването на тази инструкция е задължително за всички, които се обучават или провеждат обучение в компютърните кабинети.

6. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното ръководство.

ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Учебните компютърни кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенни изисквания към помещенията, обзавеждането и оборудването и факторите на работната среда на кабинетите за обучение и извънучебни дейности на учениците с персонални компютри.

2. За учениците, които имат късогледство с минус 6 или повече диоптри, обучение или извънучебни дейности се допуска с писмено съгласие на родителите и разрешение от лекар офталмолог от здравното заведение, обслужващо съответното училище, или друга организация, която организира обучението.

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Преподавателя е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с изискванията за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри, както и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни игри. Проведеният инструктаж се удостоверява с подпис на учениците.

Преподавателят носи цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в компютърната зала.

Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била неизправност, преподавателя е длъжен незабавно да съобщи на училищното ръководство.

Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по предварително утвърдена учебна програма.

След приключване на учебните занятия преподавателят е длъжен:
- да провери работното състояние на наличната техника;
- да провери дали всеки компютър е изключен;
- да затвори всички прозорци;
- да заключи вратите на компютърната зала.

10. преподавателят осъществява контрол по спазването на хигиенните правила на учениците по време на занятията.

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя.
2. Всяко работно место в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.
3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните кабинети.
4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно място. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустановяване на виновни лица – от всички ученици, ползващи работното място.
5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
8. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50-0,70м разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50м.
9. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди.
10. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавателя.
11. Забранява се използването на лични носители на информация – дискети, дискове, флаш памет и др. от обучаваните.
12. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки и инвентарните номера поставени върху компютърните кутии.
13. Забранява се отварянето и разкомплектоването на компютърните системи.
14. Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи.
15. Забранява се инсталирането или копирането на програмни продукти без разрешение на преподавателя.
16. Да не се мести компютъра и неговите части, да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.
17. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.
18. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.
19. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподавателя.
20. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми преподавателя.
21. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изключат компютрите и оставят подредено и чисто работното си място.
22. При неспазване на изискванията по т.4 от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в гимназията.
23. В края на часа компютрите да се оставят в режим, указан от преподавателя.

V. ПРАВНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА С ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели.
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.
4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.
5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.
6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.
8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател.
9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.
12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет.

VI. ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ.

1. В резултат на продължителни занимания и компютърни игри страда учението. Компютърните игри стимулират само част от мозъка. За да може мозъкът да се развие напълно е необходимо съчатание с четене, писане, смятане и общуване.

2. Ако не се отделя повече време за други дейности и движение, продължителните занимания могат да доведат до затлъстяване.

3. В резултат от дългото взиране в екрана може да възникнат и проблеми с очите. Една от причините за това е, че честотата на мигането намалява, причинявайки сухота и раздразнение на окото. Мигането прочиства окото и стимулира отделянето на слъзен секрет и отмиването на замърсителите.

3. Опасности от компютърни игри.

▸ Видеоигрите и компютърните игри, изпълнени с насилие, могат да насърчат агресивно поведение.
▸ Електронните игри могат да те превърнат в нещо повече от наблюдател на насилието — те са замислени така, че да те накарат да се чувстваш като участник.
▸ Хората, които лесно се влияят от другите, могат да изгубят границата между игра и реалност.
▸ Пристрастеността към електронните игри, подобно на всяка зависимост, може да доведе до занемаряване на важни задължения и взаимоотношения.
▸ Игрите могат да отнемат времето, което децата би трябвало да прекарват в други важни дейности, като учене, общуване с другите и занимание с игри, развиващи въображението.
▸ Продължителното взиране в екрана може да доведе до преумора на очите.
▸ Липсата на движение, която понякога се дължи на заниманието с електронни игри, може да доведе до затлъстяване.
▸ Игрите могат да ограбят парите и времето ти.

4. Пристрастяване към компютърни игри

Когато времето прекарано пред компютъра в играене на игри достигне точка, при която се застрашават взаимоотношенията със семейството и социалните връзки или се разрушава животът на детето в училище, можем да говорим, че индивидът е навлязъл в цикъл на зависимост.
Както при другите зависимости, видео играта заменя приятелите и семейството като източник на емоции за индивида. За да се чувства добре, зависимият прекарва все повече време играейки. Времето далеч от компютъра води до липса на добро настроение и затваряне в себе си.

Последствия от пристрастяването:
- проблем в образователния процес;
- липса на друго занимание, различно от компютърните игри;
- увлечение, продължаващо дълго време;
- сериозни психични нарушения;
- изблици на агресия;
- склонност към самоубийство /в най-лошият случай/.

5. Максимална продължителност на работа на учениците с персонални компютри (Приложение № 2 на Наредба № 9 от 28.05.1994 г.).

В деняВ седмицата
Класработа в мин.
не повече от:
максимален
бр. занятия
максимален
бр. занятия
работа в мин.
не по-вече от:
I201240
II-III202480
IV-V3024120
VI-VII4025200
VIII-IX4026240
X-XI40210400

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ