Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа в кабинет по химия, физика и биология

1. За обучение в кабинета по химия, физика и биология се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място за безопасна работа, хигиена на труда и пожарна безопасност по утвърдените програми.
2. Преди започване на всяко лабораторно занятието в кабинета по химия учителят трябва да инструктира учениците за безопасните начини за провеждане на предстоящите опити и опасните моменти.
3. Да се спазват изискванията на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в учебното заведение и на другите нормативни актове.
4. Не се допуска по време на учебното занятия учениците да работят самостоятелно, без наблюдение от учителя.
5. Оставане на ученици през време на почивката в кабинета без присъствие на учител не се допуска.
6. Кабинетът да бъде обзаведен с подходящо осветление и да има приспособления за промиване на очите в случай на увреждане и аптечка за оказване на първа долекарска помощ.
7. При неяснота при провеждане на опити учениците да искат съвет от учителя.
8. По време на учебното занятие с опити учениците да ползват подходящо облекло и лични предпазни средства.
9. Повтаряне на опита или извършване на други опити да става само след съгласието на учителя.
10. Към учениците да се проявява взискателност за точна и вярна работа с химическите препарати и вещества и познаване на несъвместимите един към друг химикали.
11. На учениците се забранява:
- да опитват на вкус веществата;
- да използват не измити съдове;
- да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;
- да насочват отворите на епруветките към хора или към собствените си лица;
- да изнасят извън кабинета химически вещества;
- да внасят храна и да се хранят в кабинета по химия.
12. Манипулации, свързани с отделяне на токсични вещества,да се извършват в предназначените за целта смукателните шкафове.
13. Бутилките с втечнени газове се закрепват неподвижно и далече от отоплителните тела. При манипулация с тях да се използват редуцир-вентили.
14. При филтриране и промиване трябва да се избягва разливането на течности по работните маси и по ръцете, а когато промиването се извършва с горещи течности, на промивните съдове се поставят подложки от топлоизолационен материал.
15. Дестилацията на вода да се извършва с дестилатор. При който включването на електрическия ток да е блокирано с водозахранването. При прекратяване на дестилацията най-напред да се изключва електрическият ток, а след това да се спира водата.
16. При работа с центрофуга външният капак да бъде здраво затегнат. Отварянето му да се извършва само след цялостното спиране на въртящата се система.
17. При нагряването с различни видове нагреватели под тях да се поставя подложка от топло изолационен материал. Спиртните лампи да се гасят само с капачките им.
18. При пренасяне на съд с горяща течност да се държи с двете ръце дъното на съда се държи с едната ръка, под която е поставена кърпа.
19. Забранява се на учениците да пренасят и преливат разяждащи и отровни химически вещества в обемисти съдове.
20. Пренасяне на разяждащи течности от един съд в друг да се извършва от персонала с помощ на специални стативи или сифони. Лицата, извършващи преливането, трябва да бъдат със специално работно облекло, гумирани престилки, ръкавици и обувки -киселинно устойчиви. Очите трябва да бъдат защитени с очила.
21. Под наблюдение на преподавателя учениците могат да разреждат сярна киселина, като я наливат на тънка струя по стените на съда с хладка вода като едновременно с това я разбъркват.
22. Да се налива концентрирана сярна киселина в съд с вода, а не обратното, поради опасност от експлозия.
23. Концентрирани киселини и основи да се неутрализират с разредени разтвори на основи, които преди това се разреждат с дестилирана вода.
24. Вземането на алкални метали и на техните окиси и хидроокиси трябва да се извършва с пинсети (по възможност с платинови краища) или с порцеланови (пластмасови) лъжички.
25. Шишета с бром. Водороден прекис. Флуороводородна киселина и други разяждащи течности трябва да се отварят така, че гърлото им да бъде насочено в посока, където няма други лица.
26. Всички отровни вещества (цианови соли. живачен хлорид, арсенови соли, разтворими соли на бария, бруцин, серовъглерод, бял и жълт фосфор и други) да се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, които да се заключват. На съдовете да се поставят етикети с надпис „отрова".
27. Отровните вещества във вид на кристалчета или разтвори да се държат в специален шкаф в лабораторията и в количество, необходимо за работа само за един ден. На шкафа да се постави надпис "отровни вещества".
28. След работа с отровни вещества ръцете задължително да се измиват старателно.
29. Забранено е съхранението на напитки и хранителни продукти в съдове, които се употребяват в химическата лаборатория.
30. Бутилките с втечнени газове и газове под налягане трябва да се пазят от удар, механични повреди и нагряване, да се поместват на специални поставки, да са снабдени с редуцил-вентили, чиято употреба е задължителна.
31. Запушалките на реактивните стъкла трябва да се отварят внимателно, като отворите на стъклата да се насочват към тавана.
32. Реактивните стъкла не трябва да се запълват повече от2/3 от обема им. Това е от съществено значение за лесно изпаряващите се вещества и за тези, при които се отделят газове.
33. Химическите вещества трябва да се съхраняват в подходящи добре затворени банки със запушалки с шлифтове, като се поставят на точно определени места според съвместимостта им с други химични вещества.
34. Всички стъкла и банки да са картотекирани и с написани етикети за съдържанието им и указание за работа.
35. Използването на живака за лабораторни опити се допуска само при невъзможност да се замести с друго вещество и непременно над вана. За да може да се събере при евентуално разливане.
36. При нагряване на химикали в епруветки е необходимо отворът им да не бъде насочен към работещия или към тези в съседство. За равномерното нагряване целият обем на течността внимателно да се движи и върти епруветката над пламъка.
37. Забранява се оставянето без наблюдение на камините, в които се работи с леснозапалими и отровни вещества.
38. Забранява се оставянето на лесноизпаряващи се течности в открит съд.
39. Забранява се директното изхвърляне в канализационната система на отработени разтвори, съдържащи отровни,запалителни или разяждащи вещества. Същите да се събират в съдове и след съответната обработка (неутрализация) да се изливат в каналите.
40. Забранява се да се изхвърлят в съда за отпадъци каквито и да са отпадни материали, напоени с бензин,газ или други леснозапалими вещества
41. Горими вещества(бензин, етер. Терпентин и други), които не са разтворими във вода, да не се гасят с вода.
42. Забранява се на учениците да работят самостоятелно без наблюдение учителя.
43. Да не се оставят учениците през време на почивката в кабинета без присъствие на учител.
44. При възникване на въпроси след започване на опита, учениците да спират работата и за да поискат съвет от учителя.
45. Всяко повторение на опита или извършване на други опити да става само с разрешението на учителя.
46. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, електрическата инсталация, съоръженията и други в кабинета по физика.
47. След приключване на работа да се изключват всички нагревателни уреди и съоръжения и се проверяват от дежурния в лабораторията

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ