Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструктаж на учениците за безопасна работа и обучение във физкултурния салон и спортната площадка

1. За безопасно провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, с цел опазване здравето и живота на учениците, те са длъжни да спазват следните правила:
1.1. Да бъдат с подходящо облекло, с цел опазване на физическото им здраве и лична хигиена.
1.2. При провеждане на часовете на открито:
1.2.1. Да бъдат строени на определеното от учителите място
1.2.2. Да не се гонят по двора;
1.2.3. Да не се качват по оградите, дърветата и сградите в двора на училището;
1.2.4. Да изпълняват стриктно нарежданията на учителите при изпълнение на задачите, с цел предотвратяване на травми и контузии;
1.3. При провеждане на занимания във физкултурния салон:
1.3.1. Да не влизат в салона без учител;
1.3.2. Да не използват уреди и пособия без указания;
1.3.3. При катерене, прескоци и други, да бъдат охранявани от преподаватели или ученици, инструктирани за тази цел.

2. Изисквания към физкултурния салон и физкултурната площадка за осигуряване на безопасните условия:
2.1. уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.
2.2. не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.
2.3. да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части / винтове, обтегачи и др. /
2.4. да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или от евентуални падания.
2.5. да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и уреда.
2.6. да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието, или уплаха и др..
2.7. ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните моменти от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити / прескоци, отскоци и др./.
2.8. абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическо състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.
2.9. на момичетата, ненавършили 15-годишна възраст, не могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.
2.10. Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка, да бъде с намалена твърдост за да не се допускат наранявания и травми при евентуални падания.
2.11. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др., трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.
2.12. Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.
2.13. При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред.
2.14. Да не се използват физически износени уреди , криещи опасност от нараняване.
2.15. Не се допускат учениците да играят самостоятелно без наблюдение на учител.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ