Безопасно движение Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Ценка Матева.

Инструкция за безопасна работа при теглене, закачане и разкачане на автомобили и ремарке /полуремарке/

1. Общи положения

1.1. Настоящата инструкция регламентира основните изисквания за безопасност при теглене, закачане или разкачане на автомобили или на автомобил и ремарке /полуремарке/.
1.2. Шофьорът или специално определено лице за изпълнение на работите по теглене, закачане или разкачане на автомобили или на автомобил и ремарке /полуремарке/ е длъжен:
• да спазва изискванията на инструкциите за безопасна работа;
• да знае и да умее да оказва първа долекарска помощ при нещастни случаи;
• да изпълняват указанията на прекия ръководител или органа по безопасност и здраве при работа.
• При забелязване на нарушения на изискванията за безопасност от друг работещ, да го предупреди за необходимостта от тяхното спазване.

2. Общи изисквания за безопасност

2.1. До теглене, закачане или разкачане на автомобили или на автомобил и ремарке /полуремарке/ се допускат шофьори или специално определени лица, преминали първоначален инструктаж.
2.2. Не се допуска до работа работник, който не е преминал периодичен инструктаж / не по-рядко от 1 път на 3 месеца/.
2.3. При теглене, закачане или разкачане на автомобили или на автомобил и ремарке /полуремарке/ е необходимо работещите да бъдат внимателни, да не се допуска отвличане на вниманието със странични работи или разговори.
2.4. При теглене, закачане или разкачане на автомобили или на автомобил и ремарке /полуремарке/ е необходимо да се знае и да се помни, че нещастните случаи най-често могат да възникнат при:
• работа с ненадеждна застопорен автомобил, ремарке или полуремарке;
• намиращ се работник между теглещия автомобил с работещ двигател и ремаркето или полуремаркето, по време на закачане или разкачане;
• използването на случайни предмети в качеството им на теглич;
• несъгласуваност на действията между водачите на теглещия и тегления автомобил.
2.5. За неизпълнение на изискванията и правилата за безопасна работа, работещите носят съответната отговорност, съгласно действащото законодателство.
3. Изисквания за безопасност преди началото на работа
3.1. Преди началото на работа, работникът е длъжен:
• да провери изправността на ремаркето /полуремаркето/, техните тегличи, наличието и изправността на приспособления и инструменти;
• да отстрани от работната зона странични лица.

4. Изисквания за безопасност по време на работа

4.1. Преди закачане или разкачане на автомобила и ремаркето /полуремаркето/, е необходимо да се спре посредством ръчната спирачка, да се подложат под гумите противоударни опори /клинове/.
4.2. По време на движение на теглещия автомобил към закачващото транспортно средство се забранява пребиването на лица между това транспортно средство и движещия се автомобил.
4.3. Закачането или разкачането следва да се извършва на равна хоризонтална повърхност, така че оста по дължина на тегленото полуремарке е необходимо да съвпада по дължина с остта на теглещия автомобил.
4.4. Преди закачване на ремаркето /полуремаркето/, водачът е длъжен да се убеди в това, че:
• съединителните маркучи и ел. кабели да не пречат на закачването;
• борда да е затворен;
• седловинно-скачното устройство и другите устройства да са изправни;
• предната част на полуремаркето да се разполага на височина така, че при закачване предния край да попадне на плъзгача или на седлото.
4.5. При закачане или разкачане на ремарке, което няма задържащи пружини, трябва да се постави на стойка, препятстваща падането му.
4.6. Разтоварването на ремарке или полуремарке и махането на клиновете из под колелата се разрешава само след завършване на закачането.
4.7. Водачът на автомобиле е длъжен да застопори автомобила посредством ръчна спирачка, да спре двигателя и да постави скоростния лост в неутрално положение.
4.8. Забранява се скачането на автомобил за теглене посредством тласкане.
4.9. Тегленето на автомобил чрез твърда или мека връзка трябва да се осъществява само с водач зад кормилото на тегленото пранспортно средство, с изключение на случаите, когато използваната твърда връзка осигурява при еднопосочно движение, тегления автомобил да следва траекторията на движение на тегжлещия.
4.10. При теглене посредством мека връзка е необходимо да се осигури разстояние между теглещото и тегленото транспортно средство около 4-6 метра, а при теглене с твърда връзка-не по-голямо от 4 метра.
4.11. Тегленето се забранява:
• на транспортни средства, при които не не действа кормилното управление /допуска се теглене посредством частично натоварване/;
• на две и повече транспортни средства;
• на траспортни средства с неработеща спирачна система, ако тяхната действително тегло е по-голямо от половината на действителното тегло на теглещото транспортно средство. При по-малко действително тегло тегленето на такива транспортни средства се разрешава само с твърда връзка или чрез частично натоварване.
• при поледица посредством мека връзка.
4.12. При теглене с твърда или мека връзка, както и при теглене посредством частично натоварване се забранява в кабината или каросерията на тегления автомобил, както и в каросерията на теглещия автомобил да се намират странични лица.
4.13. При теглене посредством мека връзка се забранява затягане на въжето посредством дърпане. Забранява се наличието на хора по-близко от 6 метра от натегнатото въже.
4.14. Теглителното метално въже трябва да има накрая си кука със специална закопчалка.

5. Изисквания за безопасност при аварийна ситуация

5.1. За всеки нещастен случай, на който работещия е очевидец, е необходимо да се съобщи незабавно на ръковоството, а на пострадалия да окаже първа помощ, да повика медицински екип за спешна помощ, или да го транспортира до най-близкото медицинско заведение.
Ако нещастният случай е станал със самия работещ, той е длъжен по възможност да потърси медицинска помощ, да съобщи за станалото на ръководството или да помоли това да стори някой човек, намиращ се на мястото или в близост.
6. Изисквания за безопасност при завършване на работга
6.1. При завършване на работа, работещия трябва:
• да прибере инструментите и приспособленията в определените за тях места;
• да си измие ръцете със сапун;
• за всички нередности, забелязани по време на работа, да се уведоми прекия ръконодител.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ