Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при електрозаваряване и газозаваряване

І. Общи условия:

1. При експлоатацията, обслужване, поддържане и ремонт на заваръчни машини, съоръжения и др. и при извършване на заваръчни работи по метали, освен изискванията на настоящата инструкция, да се спазва и Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите и изискванията на противопожарната охрана свързани с изпълнението на горепосочените работи.
2. Забранено е допускането до ръководство, експлоатация, обслужване, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и др. свързани със заваръчни работи по метали по начините и методите, обект на настоящата инструкция, на служители и работници, които:
а/ не са навършили 18 години;
б/ не са преминали през съответни медицински преглед, съгласно наредбата за предварителните и периодични медицински прегледи;
в/ не са преминали встъпителен инструктаж и първоначално обучение на безопасността на труда.
г/ не са запознати с условията за възникване на аварии и пожари в помещението, обекта и на работното място и с инструкциите за дейност при аварии и пожари на тези места.
д/ не притежават документ за правоспособност или изискваната квалификация за съответния вид работа или дейност, свързани с експлоатацията, обслужването или с ремонта на заваръчните машини, съоръжения и др., и за извършване на заваръчни работи по метали.
е/ са употребили алкохол или друго упойващо вещество.
ж/ забранено е допускането до и извършването на заваръчни работи в затворени съдове и пространства от работници, които са показали пневмокониози.
3. Работодателят е длъжен да дава за ползване от работниците и служителите напълно изправни, годни за употреба и отговарящи на съответните нормативни документи специално работно облекло, специални обувки, лични и други защитни средства.
4. Специалното работно облекло, специалните обувки и лични защитни средства са за лично ползване и всеки работник и служител, на който са зачислени, задължително трябва да ги ползва при определените случаи!

ІІ. Правила за експлоатация на електроженов апарат

1. На електроженна работа могат да се допускат само работници, които притежават документ за правоспособност.
Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да провери:
а/ Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия проводник;
б/ Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите;
в/ Изправността на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването на провода в ръчката. За всички забелязани неизправности да се уведоми на ръководителя на цеха и началник рем. работилница.
3. Монтирането и ремонтът на електроженния апарат или агрегат да се извършват само от енергетик.
4. Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или трансформатора и пусковия реостат трябва да бъдат задължително заземени. Заземляването на подвижните инсталации да се извършва преди започване на работа и не трябва да се снема до свършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени със скоби обезпечаващи сигурен контакт.
Също задължително трябва да бъде заземен и предметът за заваряване.
5. Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на допустимия минимум /нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим/ проводниците от генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и от механически повреди, а проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели т.е. многожични и меки с гъвкава броня.
6. Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. Щитът или маската трябва да имат форма, предпазващи цялото лице на електрожениста и изработвани от материал с малка топлопроводност.
7. Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ огнеупорен материал. При работа във вътрешността на металически резервоари, конструкцията на електродържателя трябва да обезпечи възможността за сменяване на електрода при изключен ток.
8. Помощник-електроженист и работниците работещи непосредствено в място на заварката, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както електроженистът /щит, или шлем, очила, ръкавици и пр./.
9. Всеки електроженист или помощник трябва да знае за вредното влияние, което оказват ултравиолетовите лъчи на зрението и кожата.
10. При електрозаварка, задължително трябва да стои лесно видим и четлив надпис:
“Не гледай електрическата дъга, защото е опасно за очите”.
11. Преди да почне да заварява електроженистът е длъжен да предупреди лицата, намиращи се около него, чрез извикване: “Пазете очите”.
12. За връзка между електрозаваръчния апарат и електроразпределителното табло не се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м.
13. За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни маркучи. При използването на по-малко гъвкави проводници те се съединяват с електродържателя чрез наставка от гъвкав шлангов проводник или с кабел, дълъг не по-малко от 3 м.
14. Забранява се прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток.
15. Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати към тях, с които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение с противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал.
16. Агрегатите и пусковите апарати се изчистват ежедневно след завършване на работа. Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и срокове за планово-предупредителните ремонти.
17. Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по ел. безопасността.
18. Категорично се забранява извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение.
19. Постоянните електрозаваръчни работи в цеховете следва да се извършва в специални помещения задължително устроени с аспирационна уредба.
20. При електрозаваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за здравето азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация.
21. За извършване на бензино-петролорезни работи се използват само еднородни горива без вода и чужди примеси в тях.
Резервоарът на бензиновите лампи се пълни с гориво най-малко ¾ от неговия обем.
22. Резервоарът на гориво трябва да бъде херметичен, напълно изправен и без подбитости. на горната му част да има манометър или предпазна клапа, която не допуска превишаване на налягане повече от 5 атм.
23. Преди започване на бензинорезните работи щателно се проверява изправността на всички части на бензинопетролна горелка, изправностите на резбата в холендрите и главите на бензинопетролните горелки.
24. При работа с бензинова лампа да се проявява изключително внимание, като не се допуска работа с деформирани, подбити, дъна или тяло да се спазва правилен и безопасен режим за запалване, изгасяване, не се допускат наливане на бензин по време на горене или докато са още топли, да се спазват най-строго противопожарните изисквания и правила.
25. Когато се наложи да се провеждат заварки при неудобни или опасни условия за електрожениста /работа в котли, цистерни и пр./, същият е задължен да извърши работа само след медицинско освидетелстване и разрешение на лекар.
26. При провеждане на електроженни работи във влажни места, електроженистът трябва да се намира на сухо, гумено платнище.
27. При работа на тесни места /резервоари, котли, цистерни и пр./ е необходимо:
а/ да се използва гумено платнище; не се допуска докосването на тялото към металическите повърхности;
б/ да се слага гумен шлем, запазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните повърхности. За осветление да се използва подвижна лампа с напрежение не повече от 12 волта..
28. Сменяването на електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението.
29. Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от окис и смазка.
30. На работа се допускат само електрозаварчици с чисти изправни дрехи и предпазни средства, които задължително следва да се носят.
31. При всяко отлъчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи тока.
32. Когато работното място е залято с киселини, същото преди започване на работа първо трябва да се неутрализира и подсуши.
33. При провеждане на електрозаварки върху дървени скели, последните трябва да са покрити с железни или азбестови листа, така че падащият разтопен метал да не предизвика пожар или да обгори случайно минаващи хора.
34. При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалителни материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и пр. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване.
35. Преди да започне работа, електроженистът е длъжен щателно да подготви работното място, а именно, да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, а също и да огради работното място с параван. Необходимо е също да се убеди в отсъствието на лесно запалителни материали и течности в кръга на работата, които непременно да бъдат на разстояние не по-малко от 10 метра. Работното място да бъде добре осветено.
36. Преди да започне работа, електроженистът получава указания от началника си за правилното и безопасно провеждане на възложената работа.
37. Електроженистът е длъжен да изпълнява само тази работа, която му е възложена и следи за изправното състояние на апарата и проводниците. Последните не трябва да падат във вода. Да се пазят от влага и да не се пали в близост открит огън.
38. При заварка на високо работника електроженист и помощниците му следва добре да се завършват със специални колани, а началника на съответния участък или цех да подсигурява наблюдател, който да насочва минаващите работници, за да се предпазват от изгаряне и бъде готов за даване на първа помощ при нужда.
39. При заваряване електроженистът е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете на заваряемите детайли. Почистването на шлаката в местата на заварочния шев да се извършва с защитни очила.
При електроженното заваряване е необходимо да се запомни, че само добре проверената инсталация обезпечава безопасна работа, затова електроженния апарат трябва да бъде всякога под наблюдение.

Условия за безопасна работа.
40. Категорично се забранява на електрожениста:
а/ Да извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация.
б/ Да пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце;
в/ Да снема кожуха и капака на пусковите прибори и кутията.
41. Забранява се включването на прекъсвача, като на него е поставен надпис: “Не включвай!”.
42. Забранено е да се работи на открито във време на дъжд или гръмотевици.
43. Забранено е да се извършва работа, за която не е дадено нареждане и указания от началника на цеха.
44. Забранено е да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на работа.
45. Забранява се да се извършва електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на трансформатора и пусковия реостат, а също и предметът на заваряването не са заземени.
46. Забранено е да се работи с незаземен нулев проводник.
47. Забранено е да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива.
48. Забранено е да се провеждат електроженови заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали. Разстоянието до тях да бъде най-малко 15 метра.
49. Забранява се да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане.
50. Забранява се на електрожениста сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията.
51. Забранено е да се извършват електрозаварки при напрежение на тока повече от 72 волта.
52. Забранено е складирането и съхраняването на газ, бензин и др. в електроженно помещение.
53. Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на горивни материали без предварително за това почистване, промиване, подсушаване и проветряване.

ІІІ. Газопламъчно заваряване и рязане на метали.
1. Ацетиленовите генератори да се разполагат в помещенията така, че да са достъпни и удобни за поддържане, експлоатация и ремонт.
2. Електрическите инсталации в генераторните помещения трябва да са във взривобезопасно изпълнение за работа в ацетиленовъздушна среда.
3. Помещенията на ацитиленовите генератори да се отопляват посредством централно /водно и парно/ отопление, съчетано с нагнетателна вентилация.
4. Допускането на ацетиленов генератор до експлоатация се разрешава само:
а/ след регистрирането му.
б/ след техническото му освидетелстване и пускане в експлоатация.
5. До обслужване на ацетиленов генератор да се допускат само лица-генераторчици, притежаващи удостоверение на генераторчик.
6. Преносимите ацетиленови генератори да се поставят на разстояние не по-малко от 10 м от мястото, където се извършва заваряване, рязане или други газопламъчни работи и от всеки друг източник на огън или на искри, от кислородната бутилка най-малко на 5 м.
7. Забранено е заредени с калциев карбид преносими ацетиленови генератори:
а/ да се поставят или ползват в наклонено положение.
б/ да се оставят без надзор /в случай на отлъчване на лицето, обслужващо генератора, да се осигурява охрана на последния/.
8. Допуска се съвместно транспортиране на една количка на незареден ацетиленов генератор с кислородна бутилка.
9. Течността във водния предпазител на преносимия ацетиленов генератор през време на работа да се поддържа до определено ниво като проверката му и доливането на течност в предпазителя се извършва не по-малко от 3 пъти на смяна при спрямо газоподаване към него.
10. Размразяване на ацетиленов генератор да се извършва посредством топла вода или пара.
11. Около утайчниците за отработена каша да се поставят табели с надписи, забраняващи пушене, палене на огън, пренасяне на горящи, нажежени или тлеещи предмети, инструменти работещи с открит пламък и др. подобни на разстояние не по-малко от 10 м от тях.
12. Забранено е разливането на отработена каша в помещенията на ацетиленовите генератори и на територията около тях. Същата трябва да се събира в затворен съд на разстояние най-малко 10 м от генератора.
13. Газови маркучи да се ползват само за газове, за които са предназначени.
Забранено е маркучи, предназначени за горивни газове да се ползват за подаване на кислород както и обратно маркучи предназначени за кислород да се ползват за горивни газове.
14. Дължината на газовите маркучи, при ползване за извършване на газопламъчни работи, да не е по-малка от 10 м и да не е по-голяма от 40 м.
15. Газоподаващ маркуч не може да бъде повече от 2 парчета, като снаждането да бъде посредством нипели-винтови съединители.
16. Варелите с калциев карбид да се съхраняват в сухи, проветриви, негорими складове с лек покрив.
17. Пълните кислородни и пропан-бутанови бутилки да се предпазват от слънчеви лъчи.
18. Забранено е съвместното съхранение в едно помещение на бутилки с кислород с бутилки с горими газове, калциев карбид, бои лакове или мазнини.
19. Пълните ацетиленови бутилки да се приемат, съхраняват, транспортират и предават за потребление само със завита, предпазваща вентила им, оригинална предпазна капачка и гумени пръстени.
20. Бутилките при експлоатация да се поставят вертикално с вентила нагоре и закрепени срещу падане.
21. Затварящите вентили, редуцирвентили, контролно-измервателните уреди да не се замърсяват с масла или с мазнини. Забранено е пипането им с омаслени ръце.

ІV. Електрозаваряване и рязане на метали.
Напрежението на празен ход да не превишава:
а/ трансформаторите за ръчно електродъгово заваряване – 70 V;
б/ на генераторите за електродъгово заваряване с постоянен ток–100V.
2. Подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго да се изключват от ел. мрежата.
3. Преди пускането в експлоатация на заваръчни апарати, същите трябва да бъдат заземени и занулени.
4. Кабелите за захранване на машините за електродъговото заваряване трябва да са гъвкави многожилни и не по-дълги от 10 м за подвижните машини и 3 м за неподвижните машини.
5. Забранено е да се ползват за проводници, свързващи електрожена със заваряваната конструкция или със заваряваното изделие, голи проводници, арматурна стомана, релсови пътища, тръбопроводи, метални конструкции /които не са предмет на заваряването/ и др. подобни.
6. Свързването на работните кабели /масата/ да се свързва със заваряваната конструкция посредством специална скоба, посредством винт или чрез запояване.
7. При извършване на електрозаваръчни работи по метали в общи производствени помещения, работните места на електрозаварчиците да се ограждат с преносими заграждения, размерите на които да осигуряват защита на другите работници от електрическата дъга.
Преносимите заграждения /параваните/ да са плътни, леки и изработени от негорим материал – листова ламарина, азбестово платно или от шперплат или брезент импрегнирани с огнезащитни състави.
8. При извършване на електродъговото заваряване и рязане на метала заварчиците да ползват специално работно облекло комбинация на винтяжен план и велур, ръкавици – кожени, обувки – цели ударозащитни, гамаши и предпазни щит – маски.
9. При извършване на заваряване и рязане на метали в помещения и на открито в поделенията и на обектите да се спазва. инструкцията за противопожарни мерки при извършване на огневи работи в промишлени предприятия и др.
10. След приключване на работа с подвижните агрегати електрожени на същите да се затварят и заключват капаците чрез обхващане със стоманени въжета.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар