Инструкция за безопасна работа при електрозаваряване и газозаваряване

І. Общи условия:

1. При експлоатацията, обслужване, поддържане и ремонт на заваръчни машини, съоръжения и др. и при извършване на заваръчни работи по метали, освен изискванията на настоящата инструкция, да се спазва и Правилника по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите и изискванията на противопожарната охрана свързани с изпълнението на горепосочените работи.

2. Забранено е допускането до ръководство, експлоатация, обслужване, поддържане и ремонт на машини, съоръжения и др. свързани със заваръчни работи по метали по начините и методите, обект на настоящата инструкция, на служители и работници, които
а/не са преминали начален инструктаж и обучение за работата.
б/ не са запознати с условията за възникване на аварии и пожари в помещението, обекта и на работното място и с инструкциите за дейност при аварии и пожари на тези места.
в/ не притежават документ за правоспособност или изискваната квалификация за съответния вид работа или дейност, свързани с експлоатацията, обслужването или с ремонта на заваръчните машини, съоръжения и др., и за извършване на заваръчни работи по метали.
г/ са употребили алкохол или друго упойващо вещество.

3. Работодателят е длъжен да дава за ползване от работниците и служителите напълно изправни, годни за употреба и отговарящи на съответните нормативни документи специално работно облекло, специални обувки, лични и други защитни средства.
4. Специалното работно облекло, специалните обувки и лични защитни средства са за лично ползване и всеки работник и служител, на който са зачислени, задължително трябва да ги ползва при определените случаи!

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.