Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа при електродъгово и газово заваряване и рязане на метали

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. До работа с апарати за електродъгово и газово заваряване и рязане на метали, да се допускат само лица, които:
- притежават свидетелство за правоспособност по заваряване, съгласно Наредба №7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
- притежават удостоверение за втора квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V;
- са преминали инструктаж и обучение по правилата за безопасност, вкл. и пожарна безопасност.

2. При работа заварчиците да използват предоставените им лични предпазни средства – щит лъче-топлозащитен и очила от „закрит тип” за защита от твърди частици при изчукване шлаката след заварка и др..

3. Електрододържателите, горелките и резачите:
3.1. когато не се работи с тях да се поставят на изолационни подложки или окачват без възможност за допиране до метални изделия, съоръжения или конструкции;
3.2. след прекратяване на заваряването или рязането с тях да се държат по начин без опасност от протичане на ел. ток през тялото на заварчика;
3.3. не се допуска да се охлаждат, чрез външно обливане с течности.

4. Празните бутилки от използвания пропан-бутан да се държат плътно затворени и да се съхраняват извън производственото помещение, на специално определени площадки.

5. ЗАБРАНЕНО е извършването на заваръчни работи по метали от заварчици /резчици/ със замърсени или напоени с разтворители или с гориво-смазочни материали работно или специално облекло, обувки, ръкавици и др., както и с такива, наситени с кислород.

II. ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛИ

6. При електродъгово заваряване на метали на временни места да се поставя параван от негорим материал за предпазване на околните от осветяването на дъгата.

7. Горимите предмети и конструкции на открито или закрито, които са близо до мястото на заваряване или рязане на метали и не могат да се отстранят, да се предпазват от топлината и искрите, посредством преносими защитни екрани (паравани), направени от негорим материал, или да се поливат с вода.

8. Да се вземат мерки да не падат искри или горещи отрязани парчета метал и шлак върху нискостоящите горими конструкции, площадки и етажи.

9. При заваръчни работи, извършвани на височина да се вземат мерки срещу падане на искри или горещ метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото на заваряване.

10. При електрозаваряване или рязане на метални конструкции или изделия, когато тези работи се извършват в седнало положение, на колене или в легнало положение при контакт (допир) на заварчиците до тях, задължително да ползват диелектрични постелки с размери, осигуряващи електроизолирането им от обработвания метал.

11. Преди включване на заваръчния апарат да се прави външен оглед, като се обръща особено внимание на състоянието на контактите, заземяващите проводници и изправността на изолацията на кабелите.

12. Подвижните електрозаваръчни апарати:
12.1. преди преместването им от едно на друго място да се изключват от мрежата;
12.2. ел. кабел за свързване на апарата към ел. мрежа да не е по-дълъг от 10 метра.

13. По време на експлоатация:
13.1. да се вземат мерки за предпазване на кабелите им от пръски на разтопен метал, горещи
парчета отрязан метал, прегазване от транспортни средства или други машини и съоръжения;
13.2. при прекъсване или след завършване на заваръчните работи електрозахранването на апарата да се изключва.

14. Не се допуска използване в качеството на обратен проводник на:
14.1. металните конструкции на сгради и технологично обзавеждане, голи проводници, арматурна стомана, релсови пътища, тръбопроводи, когато по тях не се извършва заваряване;
14.2. заземителните и защитни проводници;

III.ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ И РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ

15. Заварчикът (резачът) е длъжен:
15.1. при обратен удар на пламъка незабавно да затвори вентилите на горелката или резача, на бутилките и на водния предпазител;
15.2. при прекъсване работа с горелката или резача, пламъкът им да се изгасва и вентилите на същите да се затварят плътно;
15.3. при по-продължително прекъсване на работата, при обедни почивки и др. подобни случаи, освен изпълнението изискванията на предходната точка, да се затварят и вентилите на бутилките, а регулиращите винтове на редуцир-вентилите да се развиват до освобождаване на пружините им;
15.4. при прегряване на горелката или резача, работата с тях да се преустановява, горелката или резача да се загасват и след това да се охлаждат до пълно изстиване в съд с вода, какъвто трябва да има през време на работа.

16. Преди започване на газопламъчно заваряване или рязане на метали:
16.1. при газово заваряване и рязане на каквато и да е част от електрообзавеждане, последното предварително да се изключва от токозахранващата го мрежа;
16.2. да се отстраняват от работното място и около него леснозапалими и горими вещества и материали;
16.3. металът, подлежащ на обработка да е сух, почистен от ръжда, масла, бои и други замърсявания на и около мястото на газопламъчната обработка;
16.4. при заваряване или рязане на боядисан метал, да се почиства ивица по дължина на шева (ряза) с широчина най-малко 100мм – по 50мм. от двете му страни;
16.5. да се проверява: сигурността на закрепването на газовите маркучи към горелката или резача, към редуцир-вентилите и към предпазните устройства; изправността на токозахранването и на електрообезопасяването на съоръженията, на командните и другите устройства на машините за газопламъчно заваряване или рязане.

17. През време на работа не се допуска:
17.1. газовите маркучи да се държат под мишница, на рамо или да се притискат между краката;
17.2. придвижването на заварчиците със запалена горелка (резач) извън пределите на работното място, да се качват и слизат по стъпала и стълби, както и да се придвижват по скелета;
17.3. да се оставят без надзор работещи горелки и резачи;
17.4. да се работи със замърсени (запушени) изходящи канали на мундщуците на горелките и на резачите, поради опасност от обратен удар на пламъка;
17.5. ползването на газов пламък за извършване почистването на метал преди заваряването или рязането му;
17.6. промяна настройката на предпазния клапан, извършена от производителя на редуцир-вентила;
17.7. експлоатация на неизправно технологично оборудване, което може да доведе до пожари, експлозии и аварии;
17.8. притягане или развиване на гайките на гъвкавите шлангове, когато те са под налягане, и употребата на ударен инструмент при навиването или развиването им;
17.9. отвиване на капачките на бутилките с чук и секач, с удари или посредством ключове и др. инструменти, можещи да образуват искри;
17.10. ползване на редуцир-вентил с неизправна резба на свързващата гайка, както и с неизправни или с просрочено време за проверка на манометрите;
17.11. размразяване на редуцир-вентила с открит огън, ел. нагревател и по други подобни начини;
17.12. ползване на редуцир-вентили и газови маркучи за газове, за които те не са предназначени;
17.13. маркучи, предназначени за горивни газове да се ползват за подаване на кислород и обратно;
17.14. продухване с кислород на маркучи за горивни газове, както и продухване с горивни газове на маркучи за кислород;
17.15. снаждане на газовите маркучи, посредством парчета от гладка тръба. Снаждането им да става само посредством нипели – винтови съединители;
17.16. допиране на газовите маркучи до тоководещи проводници;
17.17. бутилките за газ и присъединителните връзки към газовите уреди да се нагряват до температура, по-висока от 40°С;
17.18. експлоатация на газовите уреди с непроверени предпазни клапани или не съответстващи по брой и конструкция на техническата документация на съоръжението;
17.19. употреба на огън за откриване изтичането на газ;
17.20. съхраняване съвместно в едно помещение на бутилки с кислород с бутилки с горими и запалими газове /пропан-бутан/, бои, лакове, масла или мазнини;
17.21. използване и изпускане на газ от бутилките, намиращи се на склад;
17.22. пипане и извършване на работи по газовите маркучи през време на ползването им с омаслени ръце, инструменти и др.

18. След завършване на работа газозаварчика е длъжен:
18.1. да прекрати подаването на газ от бутилките;
18.2. да заключи шкафовете с предпазителите и другата командна и регулираща апаратура;
18.3. да извади маркучите от газозахранващите източници;
18.4. горелките, резачите, маркучите, редуцир-вентилите и бутилките със сгъстени газове да се съхраняват, съгласно изисванията.

19. Заварчика е длъжен да прекрати незабавно експлоатацията на газовите уреди при:
19.1. повишаване на налягането или температурата над допустимите стойности, посочени в техническата им документация;
19.2. откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ в елементите под налягане и в заваръчните шевове;
19.3. недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи;
19.4. наличие на неизправно предпазно устройство;
19.5. невъзможност да се установи налягането в тях;
19.6. неизправност на спирателна или регулираща арматура;
19.7. пожар или природно бедствие, застрашаващи безопасността им;
19.8. случаи, посочени в инструкцията за експлоатация на производителя на газовия уред.

20. Редуцир-вентил:
20.1. присъединяването му към бутилката с кислород, да се извършва със специален ключ, който постоянно да се намира в заварчика (резача);
20.2. регулиращият винт на монтиран на бутилка газов редуцир-вентил да сочи вертикално надолу;
20.3. размразяването на затварящия вентил или на редуцир-вентила на кислородна бутилка, да се извършва само посредством чиста топла вода, нямаща и следа от масла или мазнини.

21. Преди монтиране на редуцир-вентилите на бутилките:
21.1. да се проверява изправността на уплътнителите между свързваните елементи, като повредените уплътнители задължително да се подменят с изправни такива;
21.2. да се проверява плътността между свързаните елементи, като се ползва сапунен разтвор за външното им намазване;
21.3. редуцир-вентилите за кислород да се преглеждат за следи от масла или от мазнини и при наличие на такива да не се ползват.

22. За редуцир-вентилите е забранено:
22.1. ползването на редуцир-вентили с неизправна резба на свързващата гайка и с други неизправности, както и с неизправни или с просрочено време за проверката им манометри;
22.2. притягането на присъединителната гайка на редуцир-вентила към бутилката с кислород при отворен вентил на бутилката;
22.3. размразяването на редуцир-вентили с открит огън, електрически нагреватели и по други подобни начини;
22.4. ползването на редуцир-вентили за газове, за които те не са предназначени.

23. При ползване на газови маркучи да се спазват следните правила:
23.1. да се ползват само за газовете, за които са предназначени;
23.2. дължината им да не е по-малка от 10 м. и да не е по-голяма от 40 м.;
23.3. газоподаващ маркуч може да се състои най-много от две парчета от маркуч, снадени последователно, като минималната дължина на едно парче от снажданите маркучи е 3 м.;
23.4. снаждането им да става само посредством нипели – винтови съединители;
23.5. да се проверяват за годност за употреба не по-рядко от един път месечно;
23.6. да се пазят или предпазват от попадане върху тях на искри, пръски разтопен метал, отрязани парчета метал, отън, тежки предмети и други подобни;
23.7. да са разположени така, че да са предпазени от стъпване върху тях, прегазване, прегъване, пробиване, скъсване, нагряване, изгаряне и други подобни вредни въздействия;
23.8. маркучът за кислород да се поставя на горния нипел на ръчната горелка или на ръчния резач;
23.9. маркучът за горивния газ да се поставя на долния нипел на ръчната горелка или на ръчния резач;
23.10. мундщукът на горелките и резачите да е добре затегнат;
23.11. преди започване на работа с тях да се проверява тяхното действие и при установяване на неизправности да не се започва работа;
23.12. да се съхраняват при условия, предпазващи ги от контакт с масла или с мазнини.

24. За газовите маркучи е забранено:
24.1. маркучи, предназначени за горивни газове, да се ползват за подаване на кислород, както и на маркучи, предназначени за кислород, да се ползват за подаване на горивни газове;
24.2. продухването с кислород на маркучи за горивни газове, както и продухването с горивни газове на маркучи за кислород;
24.3. снаждането на газови маркучи, посредством парчета от гладка тръба;
24.4. допускане допирането на газовите маркучи до тоководещи проводници;
24.5. пипането и извършването на работи с газовите маркучи през време на ползването им с омаслени ръце, пакли, инструменти и др.;
24.6. ползването им за извършване на газопламъчни работи, когато същите са омаслени;
24.7. окачването им върху бутилки със сгъстени газове и по предпазни устройства;
24.8. работа с тях, когато не са изправни или не е проверено състоянието им.
25. За горелките и резачите е забранено:
25.1. работа с тях при неуплътнени връзки;
25.2. да се запалват от огнища, пещи, горещ заваръчен шев и други нагрети предмети;
25.3. вентилите им да се пипат през време на ползването с омаслени ръце, пакли, инструменти и др.;
25.4. работа с тях, когато са омаслени вентилите им;
25.5. работа с неизправни такива;
25.6. подмяната на детайлите им с неоригинални такива.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Правилника по безопасност на труда при заваряване и рязане на метали Д 08-002. Тя е задължителна за лицата, извършващи заваряване и рязане на метали. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ