Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с ъглошлайф

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда, отговорностите и пълномощията на персонала за задължително спазване на правилата за безопасност и здраве при работа с Ъглошлайф в дружеството.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички дейности и свързаните с тях опасности/рискове за работниците при работа с Ъглошлайф.

3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements.
3.2. Наредба №3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали.

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ:

За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:

4.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements;
4.2. Процедура .....
4.3. Както и тези дадени по долу :
4.3.1. Ъглошлайф (флекс) - е ръчна машина, предназначен за рязане и шлифоване на различни ма¬териали като керамика, камък и метал без употреба на вода, в съчeтаниe с подходящи аксeсоаpи.

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Работниците работещи с Ъглошлайф носят отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Техническият ръководител и Координатор БЗР контролират спазването изискванията на настоящата работна инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Правоспособност.
Работниците използващи Ъглошлайф трябва да са преминали първоначален инструктаж, обучение за работа с ъглошлайф и обучение по изискванията на настоящата работна инструкция.

6.2. Опасности при работа с Ъглошлайф.
- порязване;
- увличане и/или захващане от въртящи се части;
- шум;
- вибрации;
- изгаряния от нагорещени стружки и детайли;
- летящи тела и др.

6.3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

6.3.1. За отстраняване или намаляване на риска от настъпване на инциденти, които могат да доведат до възникване на злополуки, е необходимо да спазвате следното:
- използвайте ъглошлайфа само за сухо шлифоване/рязане;
- използвайте само фланците, доставени с машината;
- машината е забранена за употреба от лица под 16 години;
- използвайте само принадлежности, чиято допустима скорост на въртене е по-голяма или равна на максималната скорост на въртене на празен ход на електроинструмента;
- не използвайте повредени, деформирани или вибриращи шлифоващи/режещи дискове;
- за да избегнете счупване или напукване, съхранявайте дисковете и работете с тях много внимателно;
- пазете аксесоарите от удари и сътресения;
- не използвайте шлифоващи /режещи/ дискове с диаметър, по-голям от препоръчителния;
- използвайте шлифоващи/режещи дискове с такъв диаметър на отвора, който пасва на скрепяващия фланец, без да се получава фуга. Никога не използвайте намалители или други приспособления за напасване отвора на диска;
- никога не използвайте шлифоващи / режещи/ дискове с резбован отвор, при които дълбочината на резбата е по-малка от дължината на шпиндела.

6.3.2. При употреба на Ъглошлайф:
- не работете без предпазител на ди¬ска;
- носете винаги при работа предпазни очила и шумозащитни средства;
- преди употреба проверявайте режещите шайби за наранявания и пукнатини. В случай, че режещата шайба има наранявания и пукнатини трябва незабавно да бъде сменена;
- следвайте указанията на производителя за коректен монтаж и употреба на режещите шайби. С режещите шайби да се борави внимателно и да се съхраняват грижливо;
- не използвайте междинни редуциращи втулки и адаптери за напасване на шайбите за шлайфане и шмиргелене с по-големи присъединителни отвори;
- използвайте само предписания за машината фланец;
- внимавайте шпиндeла, фланеца (особено присъединителната повърхнина) и осигурителната гайка да не бъдат повредени. Една повреда на тези части може да доведе до счупване на шайбата;
- когато шайбата трябва да се монтира посредством отвор с нарязана в него резба, внимавайте неговата резба да бъде достатъчно дълбока за дължината на шпиндeла;
- преди да започнете действителната обработка на детайла, трябва да оставите ъглошлайфа да поработи пробно на празен ход на най-високите обороти, най-малко за 30 секунди в едно безопасно положение. Изключете веднага инструмента в случай на нали¬чие на вибрации и клатещи движения, които могат да са индикация за лош монтаж или лошо балансирана режеща шайба. Проверете ъглошлайфа, за да установите причините;
- при включване на машината внима¬вайте за внезапни удари или тласъци;
- уверете се, че за детайла е създадена здрава опора;
- дръжте здраво ъглошлайфа
- дръжте ръцете си далеч от въртящите се части;
- уверете се преди включване на ъглошлайфа, че режещата шайба не докосва обработвания детайл;
- използвайте само предписаната по¬върхност на шлифовъчната шайба за шлифовъчни дейности;
- не използвайте шайба за рязане за шмиргелене и шлайфане;
- внимавайте за разпръскването на искрите - дръжте ъглошлайфа така, че искрите да не достигат до други лица или лесно запалими материали;
- обърнете внимание на това, че дискът продължава да се върти още известно време след изключване на машината;
- преди извършване на работи по ъглошлайфа се уверявайте винаги, че е изключен и че захранването от мрежата е прекъснато.
- не докосвайте обработвания детайл непосредствено след обработката, тъй като той е още много горещ и може да предизвика изгаряния на кожата;
- дръжте ъглошлайфа така, че по вре¬ме на работа захранващият кабел да се намира винаги зад машината;
- ако кабелът се повреди или среже по време на работа, не го докосвайте. Веднага изключете щепсела. Никога не използвайте ъглошлайф с повреден кабел.
- в случай, че работното място е много горещо, влажно или силно замърсено с проводящ прах, използвайте изклю¬чвател при късо съединение (30 mA) за предпазване на работещия;
- не използвайте ъглошлайфа за ря¬зане на съдържащи азбест материали;
- в случай на електрическа или механична повреда, веднага изключете ъглошлайфа и прекъснете захранването;
- в случай, че режещият диск е блоки¬ран и се появят вибрации, веднага из¬ключете ъглошлайфа;
- в случай на прекъсване на захран¬ването или неочаквано измъкване на щепсела, веднага превключете ключа за включване/ изключване в изключе¬но положение (OFF), за да избегнете рестартиране на машината;
- при спиране на ъглошлайфа не прилагайте сила.

6.3.4. Правила при шлифоване.
- ъгълът между машината и работната повърхност трябва да е между 30° и 40°;
- никога не използвайте режещ диск за странично шлифоване.

6.3.5. Правила при рязане с ъглошлайф.
- не накланяйте настрани ъглошлайфа;
- за да избегнете неочаквано отскачане на ъглошлайфа встрани, винаги го движете в посока на стрелката, която се намира върху главата;
- не пpилагайтe натиск въpxу ъглошлайфа - оставeтe движeниeто на peжeщия диск да извършва пpоцeса;
- работната скорост на peжeщия диск зависи от матepиала, който трябва да се отpeжe;
- не спиpайтe peжeщия диск с външен натиск.

6.3.6. Управление на ъглошлайфа:
- винаги дpъжтe ъглошлайфа здраво с двeтe pъцe, така че пpeз цялото вpeмe да сте в състояние да го упpавляватe си¬гурно. Застанете в устойчива стойка;
- объpнeтe внимание на посоката на въpтeнe - винаги дpъжтe ъглошлайфа така, че искpитe и пpаxа от pязанe/шлифоване да се pазпpъсват далеч от тялото;
- слeдeтe вентилационните отвори да са винаги чисти и нeпокpити;
- при работа никога не заставайте в по¬лето на режещия инструмент.

6.3.7. При злополука се оказва първа помощ на пострадалия и се уведомява незабавно Началник производствена база и Координатор БЗР.

6.4. Лични предпазни средства и специално работно облекло.
• Работниците използват работен костюм, обувки с метално бомбе, предпазни очила и антифон.
• При необходимост се използват маска за прах, работни ръкавици, шлем или предпазител за ръката.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар