Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на водогреен котел, ниско налягане, на нафта

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За обслужване на Водогреен котел, ниско налягане, да се допускат само лица с необходимата степен на правоспособност, съгласно Наредба № 2 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.).

2. Системата за управление, защита и контрол на работата на автоматизирания котел, осигурява възможност за автоматично поддържане на зададения топлинен режим, регулиране на мощността в установени граници, а също така автоматично изключване на котела при аварийни ситуации или когато стойността на температурата или налягането на флуида в котела достигне максималните допустими работни стойности.

3. Водогрейния котел работи с течно гориво (нафта) и има ограничителни устройства, които автоматично прекъсват подаването на гориво към горелката в случаите:
3.1. когато стойността на температурата на водата на изхода от котела превишава
максималната допустима работна температура;
3.2. когато налягането на водата на изхода от котела се понижи до стойност, съответстваща на налягането на насищане при максимална работна температура.

4. На котела са монтирани следните средства за измерване:
4.1. манометър за измерване на налягането на флуида в котела с клас на точност до 1,6 и горна граница на обхват в диапазона от 1,5 пъти до 2,5 пъти по-голям от максималното работно налягане;
4.2. термометър за измерване на температурата на водата, с която се захранва котелът;
4.3. термометър за измерване на температурата на водата, излизаща от котела;
4.4. манометър за измерване налягането на горивото пред горелката на котела.

II. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5. Задължителни ежедневни проверки на съоръжението от обслужващия персонал:
5.1. преди всяко пускане на котела - изправното действие на предпазните клапани, чрез тяхното продухване;
5.2. най-малко веднъж на смяна , трябва да се проверява:
изправното действие на манометрите на котела и изправността на другите средства за измерване;
защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол, за наличието на неизправности или повреди, видими с невъоръжено око;
изправното действие на предпазните клапани, чрез тяхното продухване по време на работата на котела с работно налягане до 1,6 МРа включително;
изправното действие на резервното устройство, захранващо с вода котела, чрез краткотрайното му пускане в действие;
5.3. най-малко два пъти на смяна, трябва да проверява:
изправното действие на нивопоказателите с пряко действие, чрез тяхното продухване - за котел с работно налягане до 1,6 МРа включително.

6. Обслужващият персонал, са длъжни да не допускат експлоатация на котела, когато:
6.1. не е регистриран пред органите за технически надзор;
6.2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
6.3. не е извършен технически преглед и проверка;
6.4. престане да съответства на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната му експлоатация;
6.5. при условия, параметри или с флуиди, различни от предвидените в инструкцията на производителя;
6.6. са изтекли определените от производителя срок на експлоатация или брой работни цикли.

7. Лицето, отговорно за безопасната експлоатация на котела и обслужващия персонал, трябва да прекратят незабавно експлоатацията на котела:
7.1. когато налягането в него се повиши над максимално допустимото налягане с повече от 10 на сто и продължи да расте;
7.2. когато температурата в него или на елементите му под налягане се повиши над максимално допустимата температура;
7.3. при неизправност на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
7.4. когато в елементите му под налягане бъдат открити пукнатини, подутини, несъвършенства в заваръчните шевове или повреда на разглобяемите съединения;
7.5. при повреда на всички манометри, показващи налягането в съоръжението;
7.6. когато защита не изключи автоматично съоръжението при създадено недопустимо отклонение от нормалния технологичен режим;
7.7. при пожар или природни бедствия, които застрашават непосредствено котела;
7.8. при понижаване нивото на водата под най-ниското допустимо ниво;
7.9. при повишаване нивото на водата над най-високото допустимо ниво или ако няма определено такова - над горния видим край на нивопоказателя;
7.10. при прекъсване на функционирането на всички нивопоказатели с пряко действие;
7.11. при прекъсване на функционирането на всички захранващи устройства;
7.12. при изгасване на факела в пещта на котли с камерно изгаряне;
7.13. запалване на сажди или частици от горивото в газоходите на котела;
7.14. при малки и непредставляващи опасност пропуски на вода от тръбите на нагревните повърхности, от захранващите устройства, тръбопроводите, фланцовите, валцуваните и другите съединения;
7.15. при рязко влошаване на качеството на захранващата вода;
7.16. други случаи, посочени в производствената инструкция.

8. Обслужващият котела персонал е длъжен да записва в сменния дневник :
8.1. резултатите от проверките на техническото състояние на котела, котелните
съоръжения, нивопоказателите, предпазните клапани, захранващите устройства, средствата за автоматика, средствата за измерване, времето и продължителността на продухванията на котела и другите данни;
8.2. датата и часа, в който са възникнали аварийни спирания на котела, и причините за тях;
8.3. датата и часа на заявките за извършване на ремонт или отстраняване на повреда на котела или котелните съоръжения.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Тя е задължителна за лицата, отговорни за безопасната експлоатация и обслужване на Водогрейния котел, ниско налягане. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар