Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа с вакуумна почистваща машина

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Машината е предназначена за мокро почистване на твърди подови настилки. Машината не е подходяща за почистване на опасни, запалими или експлозивни течности, прах или вещества.
2. Забранено е използването й в потенциално експлозивни среди!
3. До работа с машината се допускат само лица, които са запознати с правилата за безопасност в настоящата инструкция.
4. Табелите за предупреждение и инструкциите, прикрепени към машината, съдържат ценни съвети за безопасна експлоатация, затова незабавно трябва да се подменят нечетливите такива.

II. БЕЗОПАСНОСТ

5. За да се избегне неразрешеното използване на машината, да се изключва от главния прекъсвач.
6. При установяване на неизправности, да се предприемат необходимите мерки за отстраняване.
7. Да се използват защитни неплъзгащи се обувки, при мокрото почистване на подовете.
8. При работа с машината, да се внимава за трети лица, намиращи се в опасна близост до нея.
9. Не се разрешава стартиране на машината при свалени (липсващи) предпазни ограждения и приспособления, свързани с безопасността.
10. Винаги преди стартиране на машината да се провери за техническата й изправност:
10.1. степен на зареждане на акумулатора от индикатора;
10.2. следи от течове по маркучите, тръбите и резервоарите;
10.3. разхлабени връзки или повредени кабели по електрическото оборудване;
10.4. функционална проверка на управляващи, регулиращи и контролни елементи;
11. Опасности от почистващите препарати:
11.1. да се използват само почистващи препарати за автоматични машини (нископенливи) и да се спазват указанията за употреба, дадени на етикета на потребителската им опаковка;
11.2. остатъкът от почистващите препарати, задължително да се съхранява само и единствено в оригиналните им опаковки;
11.3. не се разрешава използването на агресивни и корозивни почистващи препарати.
12. Опасности от акумулаторната батерия:
12.1. да се спазват инструкциите за експлоатация на акумулатора и на зарядното устройство от производителя им;
12.2. препоръчително зареждане - поне една чертичка на индикатора на сигналния датчик за пълно зареждане е изгаснала, след работа с машината;
12.3. никога да не се поставят метални детайли или инструменти върху акумулатора – опасност от късо съединение;
12.4. зареждане на акумулатора да става само на места с достатъчно вентилация – опасност от експлозия;
12.5. връщане и рециклиране на акумулаторната батерия, трябва да е съгласувано с доставчика – опасност за околната среда.

III. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

13. Техническа поддръжка извършвана от оператора:
13.1. Ежедневна:
13.1.1. напълване на резервоара за чиста вода и дозиране на почистващия препарат;
13.1.2. зареждане на акумулаторната батерия;
13.1.3. проверка функционалността на отводнителната клапа;
13.1.4. проверка главата на четката и почистване, ако е необходимо;
13.1.5. проверка на гумената миячка и почистване ако е необходимо;
13.1.6. изпразване на резервоара за мръсна вода и почистването му;
13.1.7. почистване уплътнението на капака на резервоара за мръсна вода;
13.2. Ежеседмична:
13.2.1. проверка уплътняващите планки на главата на четката и подмяна при необходимост;
13.2.2. проверка на четките/подложките и замяна при необходимост;
13.2.3. почистване смукателния маркуч на резервоара за мръсна вода;
13.2.4. проверка филтъра за чиста вода и почистване при необходимост;
13.2.5. проверка уплътняващите планки на гумената миячка;
13.2.6. проверка тръбите за доставка на чиста вода към четките и почистването им;
13.2.7. проверка ролката на дефлектора на главата на четката и подмяна при необходимост;
13.2.8. пробна обиколка и тестване на функциите на машината.
14. Отстраняване на акумулаторната батерия:
14.1. паркиране на машината върху равен под;
14.2. изключване на машината от главния прекъсвач;
14.3. отваряне на празния резервоар за мръсна вода;
14.4. изключване клемата на акумулатора;
14.5. разкачване кабела на акумулатора и изваждането му.
15. Поставяне на акумулаторната батерия;
15.1. изключване на машината от главния прекъсвач;
15.2. отваряне на празния резервоар за мръсна вода;
15.3. поставяне на акумулаторите в гнездото им;
15.4. свързване полюсите на акумулаторите към свързващите кабели (по схема);
15.5. проверка дали са здраво закрепени и смазване на полюсите.
16. Допълнителната поддръжка и ремонт, да се извършват само от специалисти на оторизиран сервиз.
17. Ремонт на ел. система се извършва единствено и само от квалифициран персонал, при спазване на нормите за безопасност.
18. Да се използват само оригинални резервни части, предвидени от производителя.
19. Преди почистване и работа по машината или смяна на части, да се изключат моторите и главния прекъсвач.
20. Да се изключва акумулатора, преди започване на работа по електрическата инсталация.
21. Да се използват подходящи инструменти за почистване на машината.
22. Резервоарите за мръсната вода, да се отварят само празни.
23. Почистване филтъра на чистата вода да става само когато резервоарът е празен.
24. Когато се работи в близост до повдигнатият резервоар за мръсна вода, той трябва да е отворен изцяло, за да не се затвори внезапно и неумишлено.
25. Не се разрешава почистване на машината с въздух под налягане или пароструйка.
26. Да се остави машината да изсъхне добре, след почистването й.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на нормативните документи по здраве и безопасност при работа и на база инструкцията за експлоатация на производителя. Тя е задължителна за лицата, които работят с машината за почистване. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ