Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за поддържане на уредите в двора за гарантиране на безопасност на децата

Чл. 1. 1) С тези правила се определят условията и реда за устройството и безопасността на дворните площи и площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.
(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на децата и на техните придружители.

Чл. 2. (1) Правилата се прилагат едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на дворното пространство, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.
(2) Правилата се прилагат при:
1. въвеждането в експлоатация на нови площадки за игра на открито;
2. основно обновяване или ремонт на съществуващи площадки за игра, разположени на открито, и на съществуващи сгради или на части от тях, предназначени за площадки за игра, разположени на закрито;
3. поддържането и контрола на площадки за игра, разположени на открито и на закрито.

Чл. 3. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Чл. 4. Уредите на двора следва да се поддържат в съответствие с изискванията за безопасност към съораженията, уредите и пособията за игра и отдих на децата.

Чл. 5. За поддържане, монтиране, ремонт и др. да се спазва следното:
1. използване на винтове или болтове, като се избягват пирони;
2. болтовете и винтовете да са скрити в материала, така че главите им да не се подават навън;
3. дървените конструкции трябва да са сглобени с болтове или друг вид сглобки;
4. носещите части трябва да са осъразмерени така, че да могат да понесат натоварването и на възрастен човек;
5. острите ъгли, отвори и процепи не трябва да са направени така, че дрехи или части на тялото да могат да се закачат или захванат за тях;
6. движещите се части трябва да са изработени така, че да не прищипват или счупват пръстите на децата;
7. стъпалата да са достатъчно широки (кракът трябва да стъпи целия на стъпалото) и т.н.

Чл. 6. Уреди подходящи за по-големите деца (5-7 годишни) да не се използват от по-малките (3-4 годишни) деца.

Чл. 7. Дървените конструкции да бъдат байцвани, боядисвани и лакирани, за да издържат на атмосферни влияния.

Чл. 8. Металните конструкции – да се галванизират и боядисват периодично на 1-2 години.

Чл. 9. (1) Уредите за игра и отдих да са сигурно закрепени, за да не се обръщат.
(2) Закрепването на нуждаещите се уреди да се извършва посредством вкопаване на фундамент в земята.
(3) Фундаментът (основата) трябва да завършва 20 см под нивото на терена.
Чл. 10. (1) Пътеките, по които децата най-често тичат и се гонят, не трябва да навлизат в площадките за игра и отдих или в обсега на люлки и други подвижни уреди (въртележки, пързалки и др.)
(2) В обсега на движение на децата и уредите не трябва да има остри ръбове, ребра или стърчащи предмети.
Чл. 11. (1) Дълбочината на пясъка да е минимум 40 см.
(2) Самият пясък да е без глина, опасни предмети или органични примеси.
(3) На 1 година ползване пясъка да се сменя (по хигиенни и др. причини).
(4) През лятото пясъка да се навлажнява ½ час преди децата да излизат на площадката за игра и за строеж на различни фигури в пясъчниците.
Чл. 12. (1) Стативите за катерене да нямат стърчащи части, които да предизвикват травми и падане.
(2) Частите на различните стативи за катерене да не са монтирани на малко разстояние един от друг, така че детето да се заклещи или удари.
(3) Металните части на стативите да са защитени от ръжда и винаги да се боядисват (на 1-2 години) с цел предпазване от атмосферни въздействия, ръждясване и преждевременна амортизация.
Чл. 13. (1) Поддръжката и ремонта на съоръженията, уредите и пособията за игра и отдих (пейки, масички и др.) е важна част от работата по предотвратяването на нещастни случаи и злополуки. Това се отнася до всички уреди в сградата и двора на детската градина.
(2) Грижите за тях е необходимо да включват:
1. често затягане на винтовете, тъй като се развиват по време на употреба;
2. изтрити и изхабени части веднага да се подменят;
3. основата на уредите постоянно да се почиства от камъни и др. опасни предмети;
4. пясъкът под уредите да се допълва при необходимост;
5. да се сменят протрити и раздърпани въжета (баскетболен и волейболен екип, мрежа за кошове, прозорци и люлките);
6. ръждясалите части да се подменят или евентуално да се третират против ръжда;
7. да няма стърчащи остриета или глави на пирони;
8. по време на работата по поддръжката и ремонта на уредите да не се допускат деца в близост. Да се пазят децата от инструментите, пироните и др.;
9. преди употребата на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих от децата да се тестват от възрастните (учители и работници).

Чл. 14. При саморъчна направа на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих на деца, съобразно желанието на учителите и децата, които ще ги използват, задължително да се спазват изискванията за ползването им при безопасни условия на възпитание, обучение и труд и в съответствие с критериите за абсолютна сигурност и безопасност.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар