Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с уред за обдухване "Щил"

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С уред за обдухване „Щил“могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно облекло ;
б) работни обувки ;
в) Защитни очила ;
г) антифони или тапи за уши.

II. Преди да започне работа с уред за обдухване „Щил“работникът е длъжен:

1. Да се екипира с лични предпазни средства
2. Да смеси горивото / бензина и маслото / на открито, далече от искри и пламък.
3. Да постави уреда за обдухване „Щил“ на гола повърхност и да почисти около капачката на резервоара, за да не се замърси горивото.
4. Да развие капачката на резервоара бавно, за да освободи налягането.
5. Да налее внимателно горивната смес в резервоара избягвайки разливането.
6. Преди да постави капачката на резервоара отново да почисти и провери гарнитурата.
7. Да затегне добре капачката на резервоара след като зареди. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
8. Да попие евентуално попаднало върху машината гориво.

9. Преди да запали двигателя да се отдалечи на 3 метра от мястото на зареждане на гориво.
10. Да се увери, че наоколо няма хора, животни или други неща, които биха могли да повлияят върху контрола на машината.
11. Да се увери, че хора, животни и други не могат да бъдат засегнати от отхвръкнали при обдухването камъчета, бучки пръст, прах и др. боклуци.

III. Основни изисквания и правила за работа с уред за обдухване „Щил“:

А. Зареждане с гориво

1. ВНИМАНИЕ!: Бензинът е изключително запалително гориво. Бъдете с повишено внимание докато работите с гориво или горивна смес. Не пушете и не палете пламък близо до горивото или уреда за обдухване „Щил“
2. Смесвайте и съхранявайте горивото в контейнери специално предназначени за бензин .
3. Смесвайте горивото на открито, далече от искри и пламък.
4. Намерете гола повърхност, спрете двигателя и изчакайте да се охлади преди да заредите отново.
5. Почистете около капачката на резервоара, за да не замърсите горивото.
6. Развийте капачката на резервоара бавно, за да освободите налягането.
7. Внимателно налейте горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
8. Преди да поставите капачката отново почистете и проверете гарнитурата.
9. Затегнете добре капачката на резервоара след като заредите. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
10. Попийте попаднало върху машината гориво. Преди да запалите двигателя се отдалечете на 3 метра от мястото, където сте заредили,
11. Никога не се опитвайте да изгорите разлято гориво при никакви обстоятелства.
12. Не пушете докато боравите с гориво или работите с уред за обдухване „Щил“.
13. Съхранявайте горивото в хладно, сухо и проветриво място.
14. Никога не оставяйте уреда за обдухване „Щил“ в запалителна среда като например сухи листа, слама, хартия и др.
15. Съхранявайте уреда и горивото, където евентуално изтичане на гориво не може да достигне до искри или открит пламък от отоплители за вода, електродвигатели, пещи и др.
16. Никога не махайте капачката от резервоара докато двигателят работи.
17. Никога не използвайте гориво за почистване.
18. Внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви.
19. Винаги спирайте двигателя преди да презаредите. Никога не добавяйте гориво докато машината работи или двигателят е горещ. Отдалечете се най-малко 3 м. от мястото, където сте заредили с гориво преди да включите двигателя отново. НЕ ПУШЕТЕ.
20. ВНИМАНИЕ! Проверявайте периодично по време на работа за изтичане на гориво и отстранете проблема. Консултирайте се със сервиз, ако е необходимо.

Б. Работа с с уред за обдухване „Щил“

1. Организирайте грижливо своята работа.
2. Преди да започнете почистването огледайте зоната, в която ще работите, типа на терена, устойчивостта на почвата, дали има камъни, вдлъбнатини и др.
3. Започнете от този край на площта, който е по-лесен за работа.
4. Трябва също да ориентирате посоката на почистване с посоката на вятъра, така че вятъра да ви помага в почистването, а не да ви пречи.

5. Изключете двигателя, когато трябва да се преместите на друго място.
6. Никога не оставяйте машината на земята с работещ двигател.
7. По време на работа не допускайте странични лица в радиус от 10 метра от уреда за обдухване „Щил“.
8. Бъдете особено внимателни и предпазливи, когато носите антифони, тъй като това може да ограничи възможността да чуете предупредителни сигнали за опасност (викове, предупреждения и др..)
9. Бъдете особено внимателни, когато работите на неравен или наклонен терен.
10. Внимавайте за отхвръкнали предмети. Винаги носете подходяща защита за очите. Камъни, частици могат да попаднат в очите и да предизвикат наранявания, дори слепота.
11. Не допускайте никого в близост. Деца, животни, наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция не по-малко от 10м. Спрете уреда за обдухване „Щил“ веднага, ако някой приближи. Никога не движете машината без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас.

IV. Забранено е:

1. Използването на уред за обдухване „Щил“, ако не е възможно да извикате помощ в случай на нужда.
2. Пушенето и паленето на пламък близо до горивото или уреда за обдухване „Щил“.
3. Изгарянето на разлято гориво.
4. Махането на капачката от резервоара докато двигателят работи.
5. Добавянето на гориво докато уреда за обдухване „Щил“ работи или двигателят е горещ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ