Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за укрепване на товари при превоз с товарни автомобили

І. Общи изисквания
1. Шофьорите на товарни автомобили, превозващи различни по вид товари, ТРЯБВА:
1.1. да прилагат знанията за вида на товарите, правилното им разпределение в полуремаркето, начините на укрепването (обезопасяването) им и правилата за безопасност при извършване на тези дейности, придобити от курса за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари;
1.2. да гарантират правилното им и надеждно обезопасяване и елиминиране на опасностите за товара, за самите тях и за участниците в пътното движение;
1.3. да са креативни и добре да познават принципите на укрепване на товарите;
1.4. да спазват общите и специфични изисквания на товародателя за товарите, при манипулирането, обезопасяването и превозването им, произтичащи от физичните и химичните им свойства;
1.5. при укрепване на товарите, да избират подходящо и стабилно място за стъпване, за да се избегне риск от падане и съответно травми.
2. Поведение на шофьорите:
2.1. винаги да бъдат любезни и да сътрудничат;
2.2. преди да започне товаренето, трябва да отвори полуремаркето по безопасен начин и да провери дали подът му е чист и сух;
2.3. да носи необходимите лични предпазни средства;
2.4. точно да изпълнява разпоредбите за безопасност в зоната на товарене;
2.5. винаги да бъде близо до превозното средство;
2.6. в случай на авария да следва правилата на място: във всички случаи шофьорът трябва да паркира камиона си по такъв начин, че да не пречи на достъпа на специализираните превозни средства (пожарна, спешна помощ и др.);
2.7. да използва наличните средства (подвижни стълби, платформа и др.), за достъп до платформата на камиона. Същите трябва да са технически изправни (без счупени или илипсващи елементи).
3. На шофьорите се забранява:
3.1. да отварят и затварят покрива на полуремаркето по опасен начин;
3.2. да влизат в полуремаркето по време на товарене. Изключение: за да се откачи товара от крана, достъпът е разрешен само след оценка на риска на място и вземане на мерки за безопасност;
3.3. да докосват товара или повдигащото устройство, или да ги направляват с ръце;
3.4. да стъпват върху групажните и странични дъски на полуремаркето, както и върху металните вертикални греди (канати);
3.5. да скачат от полуремаркето или товаро-разтоварната рампа;
3.6. да оперират с машини собственост на товародателя/товарополучателя (кари, включително и ръчно водими електрокари, повдигателни съоръжения и др);
3.7. да преминават под повдигнат товар или в опасна близост до него;
3.8. да се преместват или стоят между товара и неподвижна точка.
4. Задължително всички дейности свързани с обезопасяване на товарите и корекции по него, да се извършват с предоставените лични предпазни средства (сигнална светлоотразителна жилетка, обувки с метално бомбе и противохлъзгаща подметка, ръкавици защитни, предпазни очила, каска ударозащитна).
5. Ако товарът е течен или прахообразен, задължително е използването на предпазни очила, за избягване на случайно увреждане на очите.
6. Шофьорите следят постоянно състоянието на личните предпазни средства и при установяване на неизправности по тях, уведомяват определените длъжностни лица, за своевременното им набавяне.

ІІ. Пристигане на камиона на товаро-разтоварната площадка
7. Шофьорите на камиона трябва да:
7.1. имат необходимите документи и информация за стоките, които ще се товарят;
7.2. спазват установените правила за ред и безопасност на съответната товаро-разтоварна площадка.
8. Достъпът може да бъде отказан, когато шофьорът:
8.1. употребява алкохол или наркотици, или ги внася в помещенията;
8.2. взема пътници или домашни любимци.
9. Общи правила за безопасност на шофьорите:
9.1. да дават предимства на железопътния трафик, вилични товарачи, товарни колички;
9.2. да спазват и уважават сигнализацията;
9.3. да се придържат към ограниченията на скоростта;
9.4. да спират двигателя след паркиране;
9.5. да подреждат предметите, намиращи се в полуремаркето;
9.6. да уважават околната среда (да използват кошчетата за боклук, да докладват за течове на масло.....);
9.7. забранено е да изпреварват движещи се превозни средства;
9.8. да паркират само на предназначените за тях паркинки;
9.9. да използват определените за тях санитарни помещения (душ, тоалетна, столова)
9.10. да няма лица в кабината по време на товаренето, където това е задължително.

III. Превозните средства
10. Трябва да бъдат поддържани така, че с тях или на тях да се работи безопасно.
11. Товарната платформа да е чиста, суха и добре поддържана (да няма липсващи или счупени дъски).
12. Точките на привързване трябва да бъдат в добро състояние (да не са силно корозирали) и да са способни да издържат предписаната сила на опън върху закрепващите материали.

IV. Приспособления за обезопасяване на товара
13. Всеки товарен автомобил е оборудван с набор от приспособления за укрепване и обезопасяване на товарите.
14. Изправността на средствата за многократно използване, да се проверява преди всяко използване.
15. Обтегачите трябва да бъдат такива, че коланът да се затяга лесно и да бъдат обезопасени срещу непреднамерено разхлабване.
16. Преди започване на товарните дейности, шофьорът ТРЯБВА:
16.1. да подготви необходимият брой изправни колани и приспособления, достатъчни за надеждното обезопасяване на товара;
16.2. да извърши визуална проверка за изправността на коланите, които не трябва да бъдат износени или повредени (разрези, възли и др.);
16.3. коланите трябва да бъдат с етикети и в добро състояние;
16.4. при недостиг на обезопасяващите средства, да поиска разрешение от офиса на фирмата за закупуване и доокомплектоване на необходимото оборудване;

V. Товарене на продуктите на камиона
17. Когато е допуснат по време на товаренето на автомобила, шофьорът е длъжен да контролира и дава съвети за натоварването и правилното подреждане и укрепване на товарите.
18. Разположението на товарите трябва да е съобразено с изискванията за натоварване на осите по цялата площ на полуремаркето.
19. Товарите състоящи се от отделни парчета и палети, трябва де се подреждат и укрепват така, че да не се разместват по време на пътуването. За целта да се използват и поставят устойчиви подложкии между отделните товари.
20. Не се допуска поставяне на единични необвързани товари върху подредени и укрепени товари.
21. Ако шофьорът не е допуснат при натоварването, а получава натоварено и пломбирано полуремарке, задължително трябва да отбележи това в транспортния документ /CMR/.
22. При товарене отгоре с кран шофьорът задължително:
22.1. да използва приспособлението за отваряне и затваряне на покрива на полуремаркето;
22.2. да не прави опити за ръчното отваряне на покрива;
22.3. да е на безопасно разстояние извън кабината и полуремаркето.

VI. Обезопасяване на товара
23. Основно правило при осигуряване на товари чрез притягане е “Колкото е по–голяма силата на триене между товара и носещата повърхност, толкова по-малко укрепителни колани са нужни.”
24. Компонентите на системата за укрепване и допълнително разделяне на товарните пространства (странични и напречни греди, ограничаващи колани и др.) да бъдат бързо и лесно монтирани. Тяхната изключителна издържливост и надеждност гарантират сигурност за хората и товарите.
25. Предпазните ъгли за укрепващи колани както и шлаухите (предпазни ръкави) позволяват безпроблемното укрепването на различни товари с остри режещи ръбове, груби абразивни повърхности, които при нормална експлоатация биха скъсали текстилните колани.
26. Ако се изисква за някои товари, под тях трябва да се постави противоплъзгащо килимче, за да се сведе риска от плъзгане до минимум.
27. Средствата за укрeпване на товарни единици при транспортиране, да се свързват само към предвидените за целта елементи от конструкцията на автомобила.
28. Поставянето на коланите и притягането им с тресчьотковия механизъм, да се извършва с повишено внимание и с ръкавици, поради опасност от нараняване/притискане на пръстите.
29. Никакви елементи от приспособленията за обезопасяване не трябва да остават незакрепени в полуремаркето.
30. Обезопасяването на товара винаги трябва да се извършва преди да започне превоза (преди камионът да напусне товаро-разтоварната площадка), дори и ако пътуването е кратко.
31. Забранено е:
31.1. употребата на самостоятелни стоманени въжета и тел за обвързване и притягане на товарите към каросерията на автомобила;
31.2. за укрепване на товар към палета, да се използват гвоздеи, винтове и други материали, които биха я повредили или нарушили якостните й характеристики;

VII. Преди тръгване на камиона
32. Преди тръгването на камиона, служител на товародателя и шофьорът следва да извършат проверка на качеството на товаренето и обезопасяване на товара.

VIII. След тръгването
33. Всеки шофьор отговаря за повторното затягане на закрепващите приспособления по време на превоза.
34. По време на път шофьорът трябва да следи за разместване и други нередности по товара.
35. Ако полуремаркето не е плобирано, при разместване на товара шофьорът предприема допълнителни мерки за укрепването му. Спира на подходящо и безопасно място, като предприема всички изискващите се мерки за сигнализиране на аварийна ситуация.
36. Задължително е използването на светоотразителна жилетка при спиране по време на път.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ