САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за безопасна работа с подвижните електрически съоръжения и удължители

1. Основни правила по безопасност:
а) За предпазване от поражение от електрически ток, да се спазват следните правила:
- електропроводите да се поддържат в добра техническа изправност и редовно да се проверяват;
- проводниците, машините, апаратите, уредите и инструментите, които са под напрежение, да се обезопасят така, че до тях да не се докосват голи проводници или неизолирани тоководещи части;
- включвателите (шалтерите) на ел.ток да са напълно изправни и добре изолирани;
- повредените щепсели, контакти, ключове и др. да бъдат веднага поправяни;
- всички, намиращи се под напрежение части на апарати, прибори и др. да са обезопасени от случайно допиране или да са снабдени с ясни предупредителни знаци;
- ел.таблата да се поддържат в техническа изправност и се държат винаги заключени. Повредените предпазители, прекъсвачи, кабели, да се сменят веднага с оригинални;
- за защита от опасни напрежения, които могат да се явят в нетоководещите метални части на електрическите апарати, прибори, мотори, нагреватели и др. да бъдат добре заземени и занулени;
- прибори и апарати, които консумират ток, по-голям от 10 А, да се включват чрез специален шалтер. Забранява се включването им чрез щекери или щепсели;
- преди включване да се проверява внимателно дали напрежението, за което е този апарат, съответства на напрежението в мрежата. Да се проверява дали всички тоководещи части са добре изолирани и обезопасени и дали няма оголени части на проводниците. Също така да се проверява дали в корпуса няма опасно напрежение;
- дълги подвижни захранващи проводници да се окачват, а не да се полагат на пода. Освен това да не се допират до метални предмети, до горещи, влажни и покрити с масло повърхности;
- в електрическите разпределителни табла и уреди да се поставя комплект от защитни средства;
- влизането и техническото обслужване на разпределителните табла и устройства да става само от квалифицирано лице.
- на вратите на разпределителните устройства и табла да бъдат поставени ясни предупредителни знаци и надписи.

2. Технически мероприятия преди започване на ремонтни и други работи:
- провеждане на инструктаж;
- изключване на напрежението;
- окачване на табелки и ограждения на работното място;
- проверка за отсъствие на напрежение.

3. Електрическите инструменти трябва да отговарят на следните изисквания:
- да се включват и изключват бързо от ел.мрежата и да не допускат произволно включване и изключване на инструмента;
- да бъдат безопасни за работа, с тоководещи части, недостъпни за случаен допир.

4. Работа с подвижните ел.съоръжения и удължители:
- забранява се работа с подвижните ел.съоръжения и удължители от лица, които не са инструктирани по техническа и противопожарна безопасност.

5. Забранява се:
- работа със снадени кабели, изолирани с изолирбанд, положени по проходи, пътеки и др.места, където е възможно повреждането им;
- работата с неизправни контакти, щепсели, кабели, удължители и др.;
- тегленето и усукването на кабели, когато са под напрежение;
- работа с усукани или рязко огънати кабели;
- извършването на какъвто и да е ремонт на подвижните ел.съоръжения – удължители, контакти, щепсели и др. от некомпетентни и неправоспособни лица.

6. Да се спазва строг противопожарен режим на работните места, а при евентуален пожар, работещите са длъжни да да вземат всички мерки за потушаването му.

7. Оказване на първа помощ: при поражение от ел.ток, пострадалият първо да бъде отделен от допира с източника на ел.ток. Ако не може да се изключи тока, отделянето д а става посредством сухи предмети, непровеждащи ток, като се стъпи на суха дъска или се обвият ръцете със сухи дрехи и др.

След освобождаването на тоководещата част, пострадалият да се отведе на чист въздух, като се освободи от стягащите части на дрехите и се потърси незабавно медицинска помощ.
Когато пострадалият е в съзнание, се оставя на спокойствие до идването на лекар. Ако е в безсъзнание, незабавно се пристъпва към изкуствено дишане уста в нос или уста в уста.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар