Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с техника за торене с минерални торове

1.При товарене на торове в транспортна и тороразпръскваща техника и при боравене с минерални торове, да се изпълняват изискванията за безопасна работа при “Транспортни работи” и “Товаро-разтоварни работи”.

2.Работниците да бъдат снабдени с индивидуални защитни средства – ботуши, ръкавици, дрехи и маски, съгласно инструкцията за безопасна работа.

3.Не се разрешава:
-смесване на минерални торове с леснозапалителни материали;
-работа с необезопасена тороразпръскваща техника;
-.ръчно разхвърляне на минерални торове от движещо се превозно средство и товарене на паралелно движещо се ремарке (бункер) при движение;
-престой в зоната на разпръскване на работеща тораразпръскваща техника.

4.При работа с и тороразпръскваща техника да се спазват следните изисквания:
-при транспортиране и работа да не се возят хора с тях;
-да не се работи без предпазен кожух на карданния вал;
-отстраняването на повреди да става само при неработещ двигател на трактора;
5.При торене с тораразпръскваща техника или самолет (вертолет) маркировчиците да работят с лични предпазни средства.

6.При внасяне на амонячна вода в почвата, цистерната да има заземяващо устройство.

7.Складовете, в които се съхранява амонячна вода, да са снабдени с чиста вода, аптечка и противогази.

8.Съдовете за съхраняване на амонячна вода да са боядисани с бял цвят и да имат надпис “Амонячна вода”. Постоянно работещи лица с амонячна вода, периодично да бъдат под лекарски надзор

9.При работа с течен амоняк работодателите са длъжни:
-.да осигурят периодичната проверка на херметичността и техническото състояние на цистерните, крановете и съединенията;
-да не допускат на работа работници, които не са снабдени с лични предпазни средства;
-да осигурят инструктаж на обслужващия персонал за спазване на:
а)недопускане на работа и престой на техника и агрегати, пренасящи течен амоняк, на разстояние до 10 m от открит огън;
б)преливането на течен амоняк от един съд в друг да става при прилагане на метода “газова връзка”;
в)почистването и съхраняването на специално работно облекло да става на определени места.

10.Цистерните и резервоарите, използвани за пренасяне на течен амоняк, се проверяват винаги от две лица, снабдени с лични предпазни средства и преминали специален инструктаж.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар