Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на съоръжения под налягане (ресивери и компресори за сгъстен въздух)

1. За обслужване на съоръжения под налягане, да се допускат само лица, навършили 18 години, преминали първоначално обучение за работа с тях по установения ред, са инструктирани по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и са оправомощени със заповед на работодателя.

2. При спиране на резервоара от експлоатация за продължителен период от време, той трябва да се почисти, да се вземат необходимите мерки за предпазване от корозия и да се консервира.

3. Задачи, функции и отговорности на обслужващия персонал - да не се допуска експлоатация на съоръженията под налягане когато:
3.1. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
3.2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
3.3. не е извършен технически преглед на съоръжението от органите за технически надзор;
3.4. нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на нормативните документи;
3.5. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват безопасната експлоатация на съоръжението;
3.6. възникнат условия, параметри или флуиди различни от тези, предвидените от производителя;
3.7. са изтекли определените от производителя срок на експлоатация или брой работни цикли;
3.8. манометърът по който се контролира налягането в тях:
- няма поставени знаци, удостоверяващи че им е извършена първоначална или последваща проверка;
- е със счупено стъкло или стрелката му не заема нулево положение, когато той е свързан с атмосферата.

4. Ред за извършване на външен оглед и функционални проверки на съоръженията под налягане, преди започване на работа и при приемане и предаване на смяната, като резултатите се записват в сменния дневник;
4.1. изправността на средствата за измерване, защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол;
4.2. техническото състояние на - цялост на съда, заварени, резбови и фланцови съединения;
4.3. показанията на средствата, измерващи работните параметри на съда;
4.4. датата и часа на възникналите аварийни спирания и причините за тях;
4.5. други данни, предвидени в инструкцията за работа.

5. Неизправности, при които обслужващият персонал трябва да преустанови незабавно експлоатацията на съоръжението под налягане;
5.1. когато налягането в него се повиши над максимално допустимото налягане с повече от 10 на сто и продължи да расте;
5.2. когато температурата в него или на елементите му под налягане се повиши над максимално допустимата температура;
5.3. при неизправност на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
5.4. когато в елементите му под налягане бъдат открити пукнатини, подутини, несъвършенства в заваръчните шевове или повреда на разглобяемите съединения;
5.5. при намаляване на дебелината на корпуса до изчислителните дебилини, получени при якостните изчисления;
5.6. при повреда на всички манометри, показващи налягането в съоръжението;
5.7. когато защитата не изключи автоматично съоръжението при създадено недопустимо отклонение от нормалния технологичен режим;
5.8. при пожар или природни бедствия, които застрашават непосредствено съоръжението под налягане;
5.9. при неизправност на някоя сигнализация, защита или блокировка;
5.10. прекъсване функционирането на част от манометрите, показващи стойността на налягането в съда;
5.11. рязко влошаване на качеството на охлаждащата или захранващата вода.

6. Преди обслужване на съоръжението да се натисне автоматичния бутон за изключването му от електрозахранването.

7. Не се допуска извършване на ремонт на съоръженията, намиращи се под налягане, и притягане на разглобяемите съединения на съоръжения, намиращи се под налягане по-високо от 0,3 МРа.

8. Ремонт и преустройство на съоръжението под налягане, които засягат елементите, работещи под налягане, обезопасяващите устройства и т.н. се извършват от лицензирана за това фирма по документация, съгласувана и заверена от органите за технически надзор.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Тя е задължителна за лицата, отговорни за безопасната им експлоатация и тези определени да ги обслужват. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ