Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасност на труда при работа със струг

1. Правила за безопасност на труда преди започване работа със струг:

1.1. На работа със струг се допускат само работници преминали съответната подготовка за работа с тези машини и запознати с установените правила за експлоатация и техника на безопасност.
1.2. Преди работа със струг, работникът е длъжен да обходи работното си място и да провери:
• изправността на машината;
• чистотата на работното място;
• да няма работник опрял се на машината.
1.3. При съмнение за техническа неизправност на машината, работникът е длъжен да преустанови всякаква работа и незабавно да уведоми прекия си ръководител.
1.4. Преди пускане на машината,работникът трябва да се убеди, че машината е обезопасена.Абсолютно се забранява да се работи на не обезопасени машини.
1.5. Забранено е да се започне работа при липса на предпазни приспособления върху въртящите се части / зъбни колела,шайби ел.мотори.
1.6. Всички капаци трябва да са затворени.
1.7. Преди започване на работа изправността на машината да се провери на празен ход.
1.8. Забранено е да се пуска машината без необходимото ниво на маслото в картера.
1.9. Преди започване на работа работника е длъжен да смаже паралелите на струга и всички части подлежащи на ежедневно ръчно смазване съгласно паспорта на машината.
1.10. Не се допуска до работа с машините работник без подходящо работно облекло /закопчано с прибрани ръкави и коси/ и необходимите лични предпазни средства.
1.11. Не се допуска разхвърляни заготовки и детайли,разлято масло и охлаждаща течност в близост до машината.
1.12. Не допустимо е пускането на машината,когато на подвижните и части и приспособления се намират контролно-измервателни уреди.

2. Правила за безопасност на труда по време на работа със струг:

2.1. Абсолютно се забранява да започне работа на машините работник в лошо здравословно състояние,под влиянието на алкохол и силно упойващи средства/наркотици/.
2.2. Категорично се забранява работника сам да извършва,какъвто и да е ремонт на електрооборудването и механичната част.
2.3. Не се допуска установяване на детайл преди да се почистят базовите и базиращите му повърхнини.
2.4. Обработваният детайл трябва да бъде много добре стегнат, балансиран, центрован, след което ключа с който се затяга се сваля от патронника /универсала/ или приспособлението.
2.5. Забранява се обработката на тежки не симетрични детайли на високи обороти.
2.6. При работа с дълъг прътов материал,стърчащият край извън шпиндела на машината, трябва да бъде поставен в лагер стойка, която да осигури безопасна работа. Стърчащият край на пръта извън шпиндела не трябва да надвишава 1 метър.
2.7. При употреба на патронници,стиски и други с пневматично /хидравлично/ задвижване, трябва да имат възвратни клапани задържащи обработваемия детайл в случай,че въздухът спре или хидравликата откаже.
2.8. Приспособленията за закрепване на патронниците,планшайбите и други да се захващат ,така че да бъде изключена възможността от саморазвиване.
2.9. При струговане на детайли с голяма дължина да се използват люнети.
2.10. След преместване на подвижното седло да се затяга сигурно и пинола да се застопорява.
2.11. Планшайбите на каруселните машини се заграждат околовръст. Забранено е да се стъпва върху въртящите се планшайби.
2.12. Забранява се използването на неизправни инструменти и приспособления.
2.13. Да се спазват режимите на рязане посочени в технологичната документация.
2.14. Стругарският нож да бъде стабилен и по възможност закрепен по-близо до режещия ръб.
2.15. След внезапно спиране на ел.захранването, режещият инструмент да се отдръпне ръчно от зоната на рязане.
2.16. Забранено е да се употребяват затъпени,счупени или износени центри и инструменти с износени морзови конуси.
2.17. Режещият инструмент да се подава плавно обработвания детайл. При спиране на машината да се изключи подаването и режещия инструмент да се измести в страни от обработваемия детайл.
2.18. Забранява се на работника да поставя инструменти,детайли,и да затяга гайки по приспособленията, дорници и други по време на движение.
2.19. Забранява се ръчно пилене, шлайфане или полиране на детайли с издадени части или канали във време на движение.
2.20. Работникът е длъжен да стои в страни от супорта или масата, не точно срещу хвърчащите стружки.
2.21. За предпазване от стружките да се използват очила,шлем или предпазни екрани.
2.22. Забранява се отделянето на стружките да става с ръце. За целта да се използват метална кука,четка,метла или конци.
2.23. Абсолютно се забранява по време на движение машината да се чисти,смазва /ако няма централно смазване/, да се измерват детайлите, да се пипат въртящите се части, свалянето и поставяне на ремъци и т.н.
2.24. Забранено е да се използва бързия ход на машината в близост до шпиндела.
2.25. При работа на машината на само ход да се следят ръчките дали са отцепени.
2.26. При заточване режещите инструменти на шмиргел, да се използват предпазни очила, ако шмиргелът няма предпазен екран.
2.27. Абсолютно е забранено отлъчването на работника от машината, когато тя е в движение.
2.28. Готовите изделия да се подреждат в палети или в устойчиво положение на височина не по-голяма от 0,8 метра.
2.29. При работа с подемни съоръжения за детайлите и приспособленията с маса над 16 килограма да се спазва инструкцията за работа с подемни съоръжения.
2.30. При авария работника изключва ел.захранването на машината и информира прекия си ръководител.
2.31. След отстраняване на аварията от специалиста по Ремонт на машини и съоръжения, машината да се изпробва първоначално на празен ход в присъствието на специалиста по РМС.
2.32. Абсолютно се забранява работа с ръкавици при въртене на шпиндела.

3. Правила за безопасност след приключване на работа със струг:

3.1. След приключване на работа ,работникът е длъжен да изключи ел.захранването на машината от главния шалтер.
3.2. След завършване на смяната, всеки работник е длъжен да почисти машината и подреди работното си място.
3.3. Почистването на машината и работното място да не се извършва с ръце,а да става с четка, метла, кука, лопатка, парцали или конци.
3.4. Не се допуска използването на сгъстен въздух за почистване на машините и облеклото на работника.
3.5. Не се допуска почистването на машините и работното място да става при не изключено ел.захранване.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ