Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за организация на строителната площадка при временни обекти

1. На строителната площадка трябва да има създадени условия за:
- хранене;
- преобличане;
- съхраняване и изсушаване на работното облекло;
- кратък отдих;
- нощуване на обекта, когато това се налага от технологичния процес;
- санитарно-хигиенно и медицинско обслужване;
- нормална производствена дейност през студените периоди на годината.
2. Тоалетните и съблекалните да се разполагат до 75 м от най-отдалеченото работно място.
3. Гардеробните, душовите, умивалните и тоалетните помещения, предназначени за жени, да са отделни от тези за мъже.
4. Помещенията за затопляне и местата, където се прави инструктаж на работниците, да са обзаведени с пейки, маси, аптечки и носилки за даване на първа до-лекарска помощ на пострадали, а местата за пушене - със съдове с вода или пясък за угасяване на угарките.
5. Тоалетните и пътеките, водещи до тях да се поддържат постоянно чисти и свободни за преминаване, а ако се използват и през тъмната част на денонощието - да са и добре осветени.
6. Помещенията, предназначени за столови, съблекални, помещения за отдих на работниците и др. да са осигурени с отопление.
7. Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха в битовата и складовата база, както и директните устройства за отопление на работните площадки, да отговарят на противопожарните строително-технически норми и санитарно-хигиенни изисквания.
8. Забранява се ползването на отоплителни уреди, които не са преминали проверка и не отговарят на изискванията за безопасност.
9. За експлоатация на устройствата, ползвани на строителната площадка за отопление, да има инструкция.
10. Осветеността на строителната площадка и работните места да съответстват на нормативните изисквания.
11. Когато е предвидена дву или трисменна работа, е необходимо да има цялостен проект за осветление на работните места и площадки.
12. Монтажът, експлоатацията и демонтажът на временното осветление на строителната площадка да се извършва в съответствие с изискванията на електрообезопасеността на труда.
13. Преносимото осветление да се окачва, поставя или пренася съобразно изискванията на технологичния процес. За преносими осветители да се използват само специално предназначени за тази цел такива, имащи предпазна решетка и устройство за закачване. Осветителите да се захранват с гумиран кабел и работно напрежение до 42 волта.
14. Забранява се ползването на преносими осветители с електрозахранване над 12 волта във влажни места, траншеи, шахти, кладенци, метални тръбопроводи, резервоари и други. Трансформаторите да се монтират извън тези места.
15. На преносимите лампи и трансформаторите към тях да се извършва ежемесечна проверка на изолационното им съпротивление и състоянието на кабелите, кожусите и други.
16. Трансформаторите за разделяне или понижение на напрежението да имат клас на защита II.
17. Осветителните тела да имат степен на защита, съответстваща на околната среда, а в помещения, шахти, тунели и др. - на класа им.
18. В места, където е възможно отделяне или наличие на взривоопасни газове или прахови вещества, да се използват осветители, отговарящи на класа на помещението.
19. При работа в шахти, тунели, подземни помещения и други подобни, да се осигурява аварийно осветление.
20. На местата за преминаване на хора, където има опасност за падане от височина (стълбища, мостове, изкопи и др.), освен наличието на общо осветление на строителната площадка, да се поставят допълнителни осветители, предназначени за осветяване на тези места.
21. Забранява се монтирането и демонтирането на осветителни тела или светоизточници под напрежение.
22. При невъзможност да се изключи захранването на светоизточниците, работата да се извършва само от електротехническия персонал, при ползване на съответни лични и други предпазни средства.

Инструкция за ползване на фургони като канцеларии, складове, битови помещения и за други цели

За недопускане на нещастни случаи и пожари при използване на фургони да се спазва следното:

I. Подготовка на фургоните за транспортиране.
1. Да се откачи кабела, захранващ фургона с електроенергия от разпределителното табло и заземителния проводник от заземителния кол.
2. Да се укрепят мебелите, отоплителните печки и други, за да не се разместват при транспортиране. Да се затворят прозорците и да се заключат вратите.
3. Да се демонтира входното стълбище.
4. Да се провери годността на гумите за транспорт.
5. Да се проверят нитовите, болтовите и винтовите съединения.
6. Да се прикачи теглича към теглилното превозно средство.
7. Да се освободи спирачката за паркиране.
8. Да се прикачат въздухопровода на спирачната система и проводниците на спирачната инсталация и да се изпробва изправността им.
9. Да се провери изправността и сигурността на ходовата част, спирачната система и спирачната инсталация.
10. Фургоните с ходова част на шейна да се товарят и транспортират върху превозни средства като извънгабаритен товар. Същите да се привържат и укрепят здраво към превозното средство.

ІІ. Подготовка на фургоните за ползване
1. Да се подбере равнинна хоризонтална площадка за поставяне на фургоните.
2. Да се разединят проводниците на сигналната инсталация, въздухопровода и теглича от теглителното средство и се монтира входното стълбище.
3. Да се захранят фургоните с електроенергия, като се спазват стриктно правилата по техника на безопасността и противопожарната охрана.
4. Захранващия кабел трябва да бъде монтиран по височина най-малко на 2.5 метра над работното място, над 3.5 метра при преминаване на преходи и над 6 /шест/ метра над пътища и местата, където преминават строителни машини.

ІІІ. Изискване по техника на безопасността
Преди да се захранят фургоните с електроенергия:
а/ да се извърши заземяване на същите. Заземяването да се изпълни с поцинковани тръби, забити в земята на дълбочина не по-малко от 1 метър. Свързването на заземителните колове с фургоните да се изпълни с гъвкав меден проводник с кабелни накрайници със сечение не по-малко от 6 мм2 или със стоманена шина със сечение не по-малко от 48 мм2 от предварително заварен към заземителните колове болт с гайка или чрез заварка и се свърже към фургона на означеното за целта място.
б/ да се провери вътрешната електроинсталация, като се направи оглед на изправността на електрическите проводници, ключовете, контактите и осветителните тела. Да се измери изолацията на електроинсталацията към корпуса на фургона и между отделните захранващи проводници. Стойността на изолацията не трябва да бъде по-малко от 500 000 ома.
в/ да се занули корпуса на фургона с отделен проводник /да не се използва работния нулев проводник на електрозахранването/. Да се занули и металния лист от обшивката, през който преминава захранващия кабел. Входът на кабела да се изпълни така, че да не се допуска увреждане на изолацията му.
г/ да се провери изправността на галваничната връзка между отделните метални части на фургона, стълбищата и парапетите.
д/ да се измери от електролаборатория стойността на съпротивлението на заземяване и зануляване спрямо земя. Съгласно ПУЕУ общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните към него изкуствени и естествени заземители спрямо земя не трябва да бъде по-голямо от два ома. Съпротивлението на заземителя измерено самостоятелно не трябва да бъде по-голямо от 4 /четири/ ома.
2. Всички контакти, ключове и осветителни тела да са стандартни и да са монтирани върху негорими подложки.
3. Захранването на фургоните да се изпълнява с трижилен кабел тип ШКПТ със сечение 3 х 2.5 мм2. Третото жило да се използва за зануляване на корпуса на фургона от нулата на захранващото електроразпределително табло.
4. Захранването на кабелите с електроенергия от разпределителното табло да се извършва от правоспособни електротехники /електромонтьори/, притежаващи удостоверение с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност.

ІV. Ползване на отоплителните устройства.
1. При използване на нагревателните уреди и отоплителни устройства да се спазва следното:
а/ отоплителният уред да се монтира върху негорима подложка на разстояние най-малко 80 см от стените. Стените около печката да са облицовани с негорими материали;
б/ ползването на стандартни електроуреди във фургоните се допуска, ако същите се монтират съгласно изискванията на завода-производител и общата им мощност не превишава 4000 вата;
в/ димоотводните тръби на печките да се изолират от дървените части на фургона с негорими материали.
2. Строго се забранява да се оставят да работят електронагревателни уреди и отоплителни печки, когато във фургоните няма хора и през нощта, когато обитаващите във фургона спят.
3. Забранено е да се използват за отопление печки, работещи с пряко лъчено отдаване на топлината.
4. Забранява се да се използват за отопление печки на твърдо и на течно гориво, които са с голяма топлинна мощност.

V. Противопожарни изисквания
1. Да се използват само фабрични стопяеми предпазители.
2. Да се поставят под отоплителните печки стандартни и предназначени за тях негорими подставки.
3. Да не се включват нестандартни и неизправни уреди и неизправни уреди и устройства.
4. Да не се включват в електрическата инсталация нагревателни уреди и устройства с мощност по-голяма от предвидената.
5. Димоотводните тръби на печката да се включват само вертикално към комина.
6. Да не се допускат промени в електрическата и отоплителната инсталация без съгласието на завода-производител или от органите на противопожарната охрана.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ