Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при изграждане на стоманобетонни конструкции

1.Подготовка за изпълнение

1.1. Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове.
1.2. Инсталациите за пълзящ кофраж, за пакетно-повдигани плочи или за други видове технологии, свързани с полагане не бетон, се обслужват от оператори, които преминават съответно обучение.
1.3. Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип и вид, освен когато това е определено в инвестиционния проект.
1.4. Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение.
1.5. Армировъчни работи, полагане и уплътняване на бетонна смес на височина се извършват от устойчиви и обезопасени платформи на скелета.
1.6. Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по-стабилно, поставени върху подложки пътеки.

2. Общи изисквания при извършване на кофражни работи

2.1. При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго всяко следващо ниво се монтира само след укрепване на долното ниво.
2.2. Не се допуска изкачването по кофражите по време на монтажа им, както и стъпването и движението върху монтираните части без специални приспособления.
2.3. Подготовката, оразмеряването, сглобяването, разглобяването, ремонтирането и почистването на кофража се извършват по възможност извън строежа, в границите на строителната площадка.
2.4. Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа по вид и последователност на технологичните операции.
2.5. Материалите за изготвени на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди използването им от техническия ръководител и от бригадира за установяване на тяхната годност.
2.6. Не се допуска:
2.6.1. придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;
2.6.2. оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;
2.6.3. оставяне на стърчащи, свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен кофраж;
2.6.4. хвърлянето на височина на кофражни платна и елементи;
2.7. По краищата на кофража при необходимост (напр. за плочи и за външни стени) се монтира работна площадка с предпазен парапет.
2.8. Стенният кофраж се монтира след изпълнението на хоризонталната конструкция под него, когато не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасност.
2.9. Пред плочи, пред стени или друг уедрен оставащ кофраж се монтират съобразно указанията на производителя.
2.10. Вертикалните стойки и подпори се поставят върху равна повърхност, като при необходимост се използват подложки от материали, осигурени срещу приплъзване.
2.11. Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след снемане на страничния кофраж.
2.12. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва поетапно и внимателното нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.
2.13. При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане – предпазни каски и колани.

3. Пълзящ кофраж

3.1. Пълзенето на кофража започва, след като техническият ръководител е установил годността на кофражните платна, на инсталацията и на съоръженията към тях и е дал нареждане за започване на работа.
3.2. Не се допуска едновременното изпълнение на подови конструкции и пълзенето на кофража, когато това не е предвидено в инвестиционния проект.
3.3. Преди започване на всяка смяна:
3.3.1 дежурните оператори и електромонтьори проверяват изправността на инсталациите, съоръженията, механизмите, устройствата и др., като резултатите от проверката се отбелязват в дневника на строежа;
3.3.2. сменният бригадир проверява изправността на елементите на пълзящ кофраж (кофражни платна, работни платформи, предпазни парапети, огради и козирки, временни стълби, капаци на люковете и др.) и окачванетро на висящите работни платформи.
3.4. Придвижването на хора между платформата на бандера и горната платформа на пълзящия кофраж се извършва по обезопасено преходно мостче с широчина не по-малка от 0,8m.
3.5. Елементите на пълзящ кофраж, инсталацията за пълзене и съоръженията към нея се демонтират при естествено осветление под ръководството на техническия ръководител.

4. Едроразмерен кофраж

4.1. Комплектите едроразмерен кофраж се съхраняват на строителната площадка на отводнени и подравнени складови площи с твърдо покритие.
4.2. Елементите от едроразмерен кофраж , конзоли, скелета и площадки се използват след установяване на тяхната годност от техническия ръководител или бригадира непосредствено преди използването им.
4.3. Декофрирането на стоманобетонни полета с по-големи отвори, кофрирани с повече от една подпорна кофражна маса (обемна клетка или полуклетка), се извършва след изпълнение на временните подпирания и по нареждане на техническия ръководител.
4.4. Безподпорните кофражни маси се декофрират и издърпват извън контура на сградата чрез ограничително въже, закачено към конструктивен елемент на сградата, по начин, непозволяващ случайно падане на масата.
4.5. Декофрирането на подпорни кофражни маси със или без използването на хидравлична количка и на обемни кофражи с ходови колела сеизвършва ори задължително използване на ограничител срещу изпадането им извън сградата.
4.6. Не се допуска повдигане и преместване на стенни платна от едроразмерен кофраж при силен вятър.

5. Пакетно-повдигани плочи

5.1. Повдигателната инсталация се монтира и демонтира под ръководството на техническия ръководител.
5.2. Не се допуска използване на повдигателна инсталация:
5.2.1. чиято хидравлична система няма автоматична регулация или блокировка, осигуряваща равномерно повдигане на отделните агрегати, и при липса на блокировки за спиране при достигане на максималното допустимо налягане;
5.2.2. преди установяване на изправността и годността ủ от техническия ръководител.
5.3. Мрежовото захранване на повдигателната инсталация се свързва към самостоятелен извод на главното захранващо електротабло. Изводът се означава с тройна табела, със светлинна сигнализация при включено напрежение, със селективни предпазители, отговарящи по стойност на номиналния товар, и с ръчно задействащ се прекъсвач, който може да се заключва.
5.4. Преди започване на повдигателния процес на най-горната плоча на пакета се монтира предпазен парапет и се поставят знаци и табели за опасностите, свързани с технологичния процес ( поражения от електрически ток, падане от височина и др.)
5.5. Повдигането на пакетни плочи и отлепването на етажните плочи се извършва с указанията и след разрешение на техническия ръководител.
5.6. Не се допуска отлепване на етажната плоча преди окончателното заваряване на всички ъглови и фасадни колони, както и отлепването на следващата по-горна етажна плоча преди окончателното заваряване на всички колони в по-долния етаж.
5.7. Освободените гирлянди под монтирана плоча се отвиват от работна платформа, като не се допуска използване на стълби.
5.8. В случаите, когато повдигането на пакета плочи е предвидено да започне, без да са изпълнени стълбищните клетки, предварително се осигуряват временни стълбища.
5.9. В случай, че по време на отлепването на плочите от пакета се появяват смущения в повдигателните механизми или други отклонения в технологичния процес, работата се преустановява незабавно до отстраняване на причините.

6. Извършване на армировъчни работи

6.1 Обработката за армировка и изправянето на кангална стомана се извършват само на оградени и обезопасени за целта места.
6.2. При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на работната маса, се поставя предпазна мрежа или щит за защита на преминаващите работещи.
6.3. Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30m.
6.4. Приготвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа.
6.5. Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.
6.6. При изпълнение за армировка на подове придвижването на работещи по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с ширина не по-малка от 0,30m.
6.7. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да наранят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на работа.
6.8. Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ.

7. Полагане на бетон

7.1. Бетонирането започва, след като техническия ръководител е установил изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на другите временни съоръжения.
7.2. Бетонната смес се изсипва от кюбела след установяването му в покой. След приключване на бетонирането се почиства от бетонната смес.
7.3. Не се допуска:
7.3.1. използване на кюбели за подаване на бетонна смес, чиито капаци не се затварят плътно или нямат сигурно устройство за окачване;
7.3.2. механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак;
7.3.3. изпускане на бетонна смес от кюбела на височина, по-голяма от 1,0 m , от мястото на полагането ủ без използване на улей или ръкав (хобот);
7.3.5. почукване на кюбела за придвижване и изсипване на втвърдена бетонна смес, когато той не е положен върху терена;
7.3.6. работещите да почистват коша на самосвала в изправено състояние, стъпили върху отворения заден борд;
7.4. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при установяване на нередености процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража към проектанта.
7.5. При полагане на бетон с бетон помпа преместването на стрелата от един участък на друг се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа.
7.6. При прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мин. бетонопроводът се изпразва и почиства.
7.7. Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на остатъчен бетон по тях се извършват само след намаляване на налягането им до атмосферното.
7.8. По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух работещите, зезаети в тази операция, застават на разстояние не по-малко от 10, 0m от тях.
7.9. При пропарване и електроподгряване на положен бетон и при полагане на бетон с химически добавки се вземат подходящи мерки срещу изгаряне на кожата и повреждане на очите на работещите.
7.10. При транспортиране на бетонна смес с колички:
7.10.1. допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4% при изкачване и до 12% при спускане, за колички с две колела и в двата случая – до 3 %, като товарът се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска;
7.10.2. дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката.
7.11. При транспортиране на бетонна смес с вагонетки:
7.11.1. релсовият път трябва да е хоризонтален, с наклон на отделни участъци до 2 % при ръчна сила и до 5 % при самоходни вагонетки;
7.11.2. движението се осъществява с безопасна скорост;
7.11.3 захващащото приспособление против обръщане на вагонетката се проверява преди всяко напълване;
7.11.4. се предвиждат подходящи приспособления за спиране и застопоряване на вагонетката.
7.12. При транспортиране на бетонна смес по улеи могат да се използват:
7.12.1 открити звена – за спускане от височина до 4,0 m;
7.12.2. затворени улеи - за спускане от височина до 10, 0 m;
7.12.3 виброхоботи и приспособления за намаляване на скоростта на сместа – за спускане от височина над 10,0 m

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар