САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите

1. Складовите площадки трябва да се разполагат в зоната на работата на товароподемните машини. В проекта за извършване на работите трябва да бъде предвидено минимално необходимото количество материали и изделия за съхранение на строителната площадка. Тъй като складовите площадки се разполагат в зоната на действие (работа) на крана и по този начин се оказват като опасни зони, то те задължително трябва да бъдат оградени. Разполагането на закрити складове в зоната на работа на крановете се забранява. Изходите на площадките за складиране се съоръжават с бариери или предупредителни знаци.
2. Материалите, изделията и оборудването трябва да се разполагат на изравнени и трамбовани площадки (или на подложни ж.б.плочи), предпазени от повърхностните води.
3. Ширината на проходите между фигурите трябва да бъде не по-малко от 1 метър. Размерите на проходите между фигурите се определя в зависимост от габаритните размери на транспортните средства.
4. Забранява се прислоняването (спирането) на материали и изделия към огради и елементи на временните и капиталните съоръжения.
5. Разстоянието от фигурите с материалите и конструкциите до ръбовете на изкопите в траншеите се определя с изчисления за устойчивост на откосите (укрепванията) и като правило зад границите на свличане, но не по-малко от ръбовете на естествения откос или укрепванията.
6. При разполагане на материали до огради и временни съоръжения разстоянията между тях и фигурите трябва да бъде не по-малко от 1 метър, от края на пътя - не по-малко от 0,5 метра. В близост до ж.п.линия между товарите и най-близките до тях релси трябва да бъде оставен проход, не по-тесен от 2 метра.
7. Фигури с пясък, чакъл, отсевки и други насипни материали трябва да имат откоси с наклон, отговарящ на ъгъла на естествения наклон на дадения вид материал или трябва да бъдат оградени със здрави подпорни стени.
8. Прахообразните материали трябва да се съхраняват в закрити складове или съдове, отворите на които трябва да са затворени с предпазни решетки, а люковете да се затварят със затвор.
9. Гредите и дъските след демонтирането на дървени конструкции, огради и скелета и до нареждането им за съхранение в складовете трябва да бъдат очистени от скобите и пироните.
10. Бутилките с газове под налягане се съхраняват в специални закрити елек покрив проветрявани помещения, изолирани от източници на открит огън и от местата на заваряване, задължително във вертикално положение в специални гнезда. Празните бутилки се съхраняват отделно. Забранява се съвместното съхранение на бутилки с кислород и ацетилен или други взривоопасни горящи газове. Бутилките с кислород трябва да се пазят от съприкосновение с омаслени предмети, тъй като при това се образуват взривни смеси.
11. Калциевият карбид трябва да се съхранява в сухи, добре проветрявани огнеобезопасени помещения елек покрив и външно електрическо осветление. Малките запаси от карбид на строителната площадка може да се съхраняват и в инвентарни подвижни складове. Използваните напълно варели се затварят херметически с капаци за предпазване от попадането в тях на влага. Празните опаковки от карбид трябва да се съхраняват отделно в специални за целта места
12. Киселините се държат в плътно затворени стъклени съдове с опаковки или съдове с оплетка в отделни проветрявани помещения. Бутилките с киселини трябва да бъдат наредени на пода в един ред. Всяка от тях трябва да бъде съоръжена с табелка с наименованието на киселината. Разливането на киселина от бутилките трябва да става с помощта на устройства, осигуряващи наклоняването на съдовете. За предотвратяване на разплисквания или преливането на съдовете се надяват специални накрайници.
13. За съхраняване на горящи и лесно възпламеними течности (кореселин, бензин, разтворители и др.), а също така и смазочни материали трябва да се оборудват помещения, закопани в терена или направени от негорими конструкции. Забранява се съхранението на открито на горими и лесновъзпламеними течности, а също така и тяхното разливане в открити съдове.
14. На съдовете, в които се съхранява или транспортира етилиран бензин, трябва да има надписи с блажна боя: "Ети-лиран бензин. Отровно". Преливането, приемането и раздаването на етилиран бензин трябва да бъде механизирано.
15. Съхранението на бензол е разрешено само в металически, херметически затворени съдове. Складът с бензол трябва да се организира под навеси или в помещения с вентилация.
16. Празните съдове от бензин и други лесно възпламеними течности трябва да се затварят и съхраняват на специално определени площадки, отдалечени от работните места на не по-малко от 20 метра.
17. Материалите за избърсване при работа с етилиран бензин и други отровни течности се съхраняват след използването им в плътно затварящи се съдове в специално определени места, като не се допуска натрупването им, а унищожаването им става периодично.
18. Материалите и изделията, произведени на базата на полимери, трябва да отговарят на стандартите. Изделията и материалите, непредвидени в държавните стандарти, могат да се използват само след получаване на разрешение от органите на санитарно-епидемиологическите служби, ХЕИ, противопожарната охрана и утвърдена инструкция за тяхното използване.
19. Забранява се съхранението и използването на вносни лепила и замазки без документирано указание и инструкция по техника на безопасността за извършване на работи с тези материали.
2.0. Необходимо е лепилата да се съхраняват в херметически затворени съдове в тъмни помещения, оборудвани с вентилационна система и приспособени за складиране на лесно възпламеними вещества, на разстояние не по-малко от 2 метра от приборите на водното отопление.
Други видове отопления в тези помещения не се разрешават. Температурата в помещенията не трябва да бъде по-висока от 20°С.
21. Съдовете от използвани замазки, лепила и бои, съдържащи изпарими летливи, огнеопасни и вредни вещества, трябва да се съхраняват в специално определени места извън работните помещения. В помещенията, където се складират, произвеждат и използват полимерни материали, отделящи горими и взривоопасни изпарения се забранява пушенето и извършване на работи, свързани с използване на огън. Осветителната арматура и електродвигателите в такива помещения трябва да бъдат с взривоопасно изпълнение.
22. Трябва да се вземат мерки за предотвратяване на образуването и натрупването на заряди от статическо електричество.
23. Работите по складирането на материалите и конструкциите трябва да бъдат механизирани. При изпълнение на работи на фигури с височина 1,5 метра трябва да се използват подвижни стълби.
24. При съхраняване на конструкции в хоризонтално положение, долният ред трябва да се подложи на подложки с размер не по-малък от 100/100 мм обикновено дървени, бичени от двете страни. Следващите редове е необходимо да се подреждат на дървени подложки (прокладки).
25. Материалите, конструкциите и оборудването при съхранение на открити площадки трябва да се нарежда по следния начин:
- тухлите в пакети на подложки - не повече от два реда, в контейнери - на един ред, без контейнери - на височина не повече от 1,7 метра;
- фундаментните блокове и блоковите стени на зимниците - на фигури с височина не повече от 2,6 метра на подложки и прокладки;
- стенните панели - в касети или пирамиди, преградните панели - в касети, вертикално;
- стенните блокове - във фигури на два етажа (реда) на подложки с прокладки;
- таванните плочи - във фигури с височина не по-голяма от 2,5 метра на подложки с прокладки;
- блоковете за шахти за отпадъци - на фигури с височина не по-голяма от 2,5 метра;
- ригелите и колоните - във фигури на височина до 2 метра на подложки и прокладки;
- керемиди (пясъчно-циментови и глинени) на фигури с височина до 1 метър, наредени на ребро с прокладки;
- кръгла дървесина - на фигури с височина не по-голяма от 1,5 метра с прокладки между редовете и подпори срещу сриване, ширината на фигурата не трябва да бъде по-голяма от височината й;
- бичени материали - във фигури, височината им при подреждането на редове не трябва да бъде по-голяма от ширината на фигурата, а при подреждане на клетки - не по-голяма от цялата ширина на фигурата;
- дребно размерният метал - на стелажи с височина не по-голяма от 1,5 метра;
- санитарно-техническите и вентилационните блокове -на фигури с височина не повече от 2,5 метра на подложки с прокладки;
- нагревателните тела (радиатори и др.) във вид на отделни секции или в събран вид - на фигури с височина не повече от 1 метър;
- голямо габаритното и тежко оборудване и неговите части - на един ред на подложки;
- стъклата в сандъци и материалите на рула - вертикално в един ред на подложки;
- битума - в плътни опаковки, предотвратяващи изтичането му или в специални облицовани ями;
- черният прокат (листове стомана, ъглова, двойно Т, греди, сортова стомана) - на фигури с височина до 1,5 метра с подложки и прокладки;
- топлоизолационните материали - на фигури с височина до 1,2 метра в закрити сухи помещения;
- тръби с диаметър до 300 мм - на фигури с височина до З метра на подложки и прокладки с опори в краищата;
- тръби с диаметър по-голям от 300 мм - на фигури с височина до 3 метра в седло без прокладки; долният ред тръби трябва да бъде подложен на подложки, укрепен с инвентарни металически куки или опори на краищата, сигурно закрепени на подложки;
26. При складирането на сглобяеми жеелзобетонни конструкции и детайли е необходимо да се спазват следните правила:
- железобетонните конструкции и детайли трябва да се съхраняват в проектното им положение (с изключение на колоните, стълбищата, пилоти, блокове за вентилация и блокове за санитарно-техническите шахти за отпадъците);
- железобетонните детайли и конструкции трябва да се разполагат така, че лесно да се чете тяхната заводска маркировка откъм прохода или пътеката, а монтажните куки на изделията, наредени във фигури, трябва да бъдат обърнати нагоре;
- складирането на строителните конструкции и детайли под линиите на електропроводи, на под крановите пътища се забранява.
27. За съхранението на плоските детайли и конструкции във вертикално положение е необходимо да се използват специални приспособления - касети, а изделията, съхраняващи се в наклонено положение, трябва да се складират на пирамиди. Пирамидите, устройвани на складовите площадки в напречно направление по отношение стените на зидарията, трябва да имат пътеки за минаването между тях. Гипсовите панели за прегради се складират на пирамиди, които трябва плътно да прилягат по всички плоскости една към друга и към страничните свръзки на пирамидите.
28. Знаците за безопасността на строителните площадки са дадени в Наредба № 4 от 2 август 1995 г. Инженерно-техническият персонал, ръководещ строително-монтажните работи трябва да знае, че носи отговорност за правилното разтоварване на железобетонните елементи и тяхното складиране на обекта. Разтоварването на конструкциите и разполагането им на фигурите трябва да става в зоната на работа на монтажния кран, като се вземе под внимание последователността на монтажните работи. Конструкцията с голямо тегло трябва да се разполага по-близко до монтажния кран.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ