Безопасно движение Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (7)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за инструктаж на шофьорите за правилно и безопасно управление на товарните автомобили

1. Шофьорът на товарен автомобил е ДЛЪЖЕН:
1.1. да познава и спазва правилата относно времето за управление и времето за почивка на водачите и правилата за използването на тахографа, съгласно Закона за автомобилните превози и Регламентите (ЕО) в тази връзка;
1.2. да прилага знанията за вида на товарите, начините на укрепването им и правилата за безопасност, придобити от курса за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари;
1.3. непосредствено преди всяко тръгване на път да прочете и опресни знанията си по правилата за безопасност, посочени в настоящата инструкция;
1.4. да носи винаги свидетелство за управление на МПС и др., които да представя на контролните органи за проверка;
1.5. да съхранява отговорно и показва при поискване от длъжностните лица настоящата инструкция, предоставена му по съответния ред;
1.6. да не създава с поведението си опасност и пречки за движението по пътищата;
1.7. да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да не причинява имуществени вреди;
1.8. да опазва околната среда, като не изхвърля и не оставя на пътя предмети или вещества, както и да вземе мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението, когато това ги застрашава;
1.9. да използва задължително предоставените му ЛПС (жилетка светлоотразителна, предпазни ръкавици, обувки с метални бомбета и противохлъзгащи подметки, предпазни очила и каска ударозащитна), когато товара е течен или прахообразен, при укрепване на товарите със специалните приспособления, при демонтаж и монтаж на гуми и т.н.;
1.10. при влошаване на здравословното му състояние, незабавно да се обади на тел.112, и уведоми съответното отговорно лице от дружеството на работодателя;
1.11. в случай на пътно транспортно произшествие (ПТП):
без да създава опасност за движението да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
ако при произшествието са пострадали хора, да уведоми на тел. 112;
да не премества автомобила, ако той не пречи на движението;
да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи;
да окаже съдействие за установяване на вредите от ПТП;
в зависимост от последиците да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието;
да окаже първа долекарска медицинска помощ на пострадалите;
1.12. водач на МПС, който не е участник в ПТП, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
да уведоми за произшествието на тел. 112.

2. На шофьора на товарен автомобил е ЗАБРАНЕНО:
2.1. излизане на път с автомобил с установени неизправности по кормилната и/или спирачната уредби, звуковата и/или светлинна сигнализация;
2.2. да управлява автомобила под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
2.3. да предоставя моторното превозно средство на лице, което е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или не притежава изискващата се правоспособност, както и на което и да е друго неоторизирано лице;
2.4. да скача от полуремаркето и товаро-разтоварните рампи. Задължително при качване и слизане, да се използват само предназначените за това съоръжения (стълби);
2.5. да избягва качване и слизане от превозното средство на места, на които има неподходяща настилка, прегради или други, които могат да затруднят качването или слизането и/или създават опасност от наранявания на водача;
2.6. да се правят опити за ръчно отваряне на тавана на ремаркето. Задължително да се използват специалните приспособления;
2.7. да закрива видимостта на предно обзорно стъкло, посредством играчки и др. подобни;
2.8. по време на престой, почиването и спането на хора в кабината или купето, при работещ двигател на автомобила;
2.9. зареждането на автомобила с гориво при работещ двигател;
2.10. ползването на открит огън за осветление /кибрит, свещ и др./, при откриване и отстраняване на повреди по автомобила;
2.11. пушенето в непосредствена близост до пожаро-опасните места на автомобилите – резервоар и двигател;
2.12. превозването на запалителни и отровни вещества (опасни товари).

3. Задължения на шофьора, ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ НА ПЪТ:
3.1. да прочете внимателно настоящата инструкция, предоставена му по съответния ред;
3.2. преди тръгване от базата, да се яви задължително при определеното длъжностно лице, за провеждане на ежедневен инструктаж;
3.3. да предостави по установения ред автомобила за проверка за техническата му изправност в базата;
3.4. да получи документ от оправомощено лице за проверка на автомобила;
3.5. да се убеди лично, чрез визуална и функционална проверка, че всички системи, възли и агрегари са в изправност и работят нормално;
3.6. при товарене на автомобила, да следи за: наличие на забранени стоки, като алкохол, наркотици; боеприпаси; нелегални емигранти и други лица, преди пломбирането му;
3.7. по време на престоите по пътя, да следи за нарушаване цялостта на пломбажното въже и покривалото на автомобила, от евентуални прониквания на нелегални емигранти и други лица.

4. Задължения на шофьора ПО ВРЕМЕ НА ПЪТ:
4.1. да не превишава нормативно установените стойности на скоростта в км/ч, съгласно пътните знаци и маркировки;
4.2. да спазва часовете за каране и почивка, съгласно Инструкцията за правилата за труд и почивка на шофьорите и действащите нормативни изисквания, както и сроковете за доставка;
4.3. по време на престои по пътя да ползва само местата за спиране, които са му указани от съответните длъжностни лица в дружеството на работодателя, а при невъзможност за изпълнение на инструкциите, независимо от причината за това, да информира предварително длъжностните лица в дружеството на работодателя с оглед получаване на конкретни указания;
4.4. да следва стриктно указанията на заявката за транспорт;
4.5. да не се отклонява от маршрута си и да опазва товара от грабеж или повреда по време на транспорта;
4.6. да не превозва нелегално лица, в която и да е чужда държава и България;
4.7. да спазва законите и правилата за движение по пътищата на всяка държава, през която преминава;
4.8. да спазва митническите разпоредби - да не продава контрабандно стоки като цигари, алкохол, гориво и други;
4.9. да не злоупотребява с карти....................................;
4.10. да поддържа чисти и видими, регулирани и в изправност табелите с регистрационния номер, стъклата и огледалата, устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри;
4.11. да спре незабавно и предприеме необходимите мерки при установяване по време на движение на повреда или неизправност на автомобила или товара, която застрашава безопасността на движение по пътищата;
4.12. когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на МПС и за почистване на пътното платно, като при извършването на тези дейности предприема съответните предохранителни действия с оглед избягване на инциденти с трети лица или наранявания на водача;
4.13. да контролира непрекъснато работата на МПС, което управлява;
4.14. да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението - пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към старите хора и към водачите на двуколесни пътни превозни средства;
4.15. да се съобразява с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие;
4.16. да не използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участие на ръцете му;
4.17. да следи по време на път за разместване и други нередности, относно товара;
4.18. да внимава, когато борави с устройството за поставяне на коланите и при притягането, за да избегне нараняване на ръцете, доколкото има риск от това;
4.19. при укрепване на товара, шофьорът трябва да избира стабилно място за стъпване, за да се избегне риск от падане и съответно травма. Забранено е шофьорът да стъпва върху групажните и странични дъски на полуремаркето, както и върху металните вертикални греди (канати);
4.20. при товарене от горе с кран, задължително да се използва приспособлението за отваряне и затваряне на тавана на полуремаркето. При самото товарене шофьорът задължително да стои на безопасно разстояние, извън кабината и полуремаркето;
4.21. да спазва строго изискванията за безопасност и организацията на товарно-разтоварните площадки;
4.22. да информира съответните длъжностни лица от дружеството на работодателя, 112 и съответните компетентни органи в държавата, в която се намира, при настъпване на всякакви обстоятелства, свързани с управлението на предоставеното му МПС, които не могат да бъдат самостоятелно отстранени от шофьора при спазване на изискванията за безопасност и здраве, и които създават рискове от увреждане и нараняване на шофьора или трети лица;
4.23. при настъпване на злополука или травма по време на път незабавно да информира съответното длъжностно лице в дружеството на работодателя и да му изпрати всички документи и данни в тази връзка, с които разполага;
4.24. когато шофьорът не е допуснат по време на товаренето и получава натоварено и пломбирано полуремарке, задължително трябва да отбележи това в транспортния документ - /CMR/.

5. Превозваните товари ТРЯБВА:
5.1. да не надвишават допустимата максимална маса и да бъдат правилно разположени, съгласно документите за експлоатация на автомобила;
5.2. да не създават опасност за участниците в движението;
5.3. да бъдат надеждно укрепени със съответните приспособления и да не се влачат по пътя;
5.4. да не се оставят единични необвързани товари върху укрепените товари;
5.5. да не нарушават устойчивостта и управляемостта на автомобила.
Инструкцията е утвърдена на основание нормативните документи. Тя е задължителна за всички, които управляват товарни автомобили, собственост на дружеството. Неспазващите инструкцията, носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ