Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро-разтоварни работи при складиране на материали

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега

1. До извършване на товаро-разтоварни дейностти се допускат само лица,преминали обучение и инструктаж за безопасна работа. Не се допускат за редовно ръчно пренасяне на товари работници,ненавършили 18 години,бременни жени и работници със здравни противопоказния.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства ,за вида употребата и начина на съхранение , на които работещите са инструктирани(и обучени за използването на тези ЛПС,за които това е необходимо).

3. Забранява се работа с негодни ЛПС.

4. При работа с тежести трябва да се спазват физиологичните норми за работа:
• при вдигане ,преместване и пренасяне на разстояние до 2 метра,теглото на товара да не надвишава 15 кг за жени и 50 кг за мъже;
• при пренасяне до 30 метра (извършва се само от мъже),теглото на товара да не надвишава 30 кг.

5. При ръчно извършване на товаро-разтоварни работи, работещият да:
• поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
• вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и не по-високо от височината на раменете;
• държи по възможност гърба си по-изправен,като повдига тежестта чрез подходящо приклякане.

6. При използване на колички,вагонетки и др. транспортното средство да се бута,а не да се тегли.

7. За извършване на товаро-разтоварни работи с товари над 50 кг да се използват изправни помощни приспособления и механизми(лостове,колички,лебедки и др.)

8. За извършване на товаро-разтоварни работи с товари с тегло над 500 кг да се използват подемно-транспортни машини.

9. Всички товари,които имат остри ръбове,да се захващат и пренасят със съответните лични предпазни средства или ръчни захватни приспособления.

10. Тежките и извънгабаритните товари да се укрепват срещу преобръщане или приплъзване.

11. При пренасяне на товар на рамо едновременно от двама работника,товарът да се поставя на едно и също рамо (ляво или дясно и за двамата).

12. Преместването,товаренето и разтоварването на бутилки и съдове със сгъстени газове да става с повишено внимание ,без удари,тласкане или хвърляне.

13. Забранява се пренатоварването на стелажите.

14. Забранява се пушене и хранене по време на товаро-разтоварните дейностти.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар