Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с електрическа резбонарезна машина

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда, отговорностите и пълномощията на персонала за задължително спазване на правилата за безопасност и здраве при работа с резбонарезна машина в дружеството.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички дейности и свързаните с тях опасности/рискове за работниците при работа с резбонарезна машина в дружеството.

3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements.
3.2. Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ: За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements.
4.2. .......................

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:

5.1. Работещите с резбонарезна машина носят отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Управителя е длъжен да осигури на работниците специално работно облекло и лични предпазни средства.
5.3. Техническият ръководител и Отговорник БЗР контролират спазването изискванията на настоящата работна инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Права и задължения на Техническият ръководител.
6.1.1. Дава указания и нареждане за работа с резбонарезна машина.
6.1.2. Не допуска до работа работници употребили алкохолни напитки или наркотици, непреминали инструктаж и които не са навършили 18 години.
6.1.3. Има право да спре работата при неспазване изискванията на настоящата работна инструкция и при констатиране на неизправност на резбонарезната машина.

6.2. Правоспособност.
До работа с резбонарезна машина се допускат работници запознати с инструкцията за експлоатация на резбонарезната машина и преминали инструктаж по безопасност и здраве при работа.

6.3. Изисквания за безопасност и здраве при работа с резбонарезна машина.

6.3.1. Не се допускат до работа лица:
- употребили алкохолни напитки, медикаменти или наркотици;
- разконцентрирани и уморени;
- непреминали инструктаж.

6.3.2. По време на работа трябва да се носят винаги специално работно облекло и лични предпазни средства. Не се препоръчва носенето на широки дрехи и украшения, които могат да бъдат захванати от движещи се части на машината. Дръжте пръстите, лицето и косата си далеч от от движещите се части на машината.

6.3.3. Преди да започне работа оператора на машината е длъжен:
- да провери щепсела, кабела и евентуален удължителен кабел за липса на повреди.
- да провери правилно ли е напълнена ваната с масло.
- да коригира винта за настройка на маслото – развива се предпазната гайка на винта за настройка. При завъртане по посока на часовниковата стрелка се увеличава подаването на масло, чрез завъртане в посока обратна на часовниковата стрелка количеството се намалява(ако е необходимо). След настройката предпазната гайка се затяга.
- при замърсявания в масления резервоар да го почисти.
- да провери за износване резбонарезните ножове, тръбореза и шибъра – при наличие на такова да смени износените части.
- да провери челюстите на патронника (ако са замърсени да ги почисти с телена четка).
- да провери скрепителните винтове – да ги дозавие, ако не са добре завити.
- редовно да почиства машината от мръсотия и стружки.

6.3.4. Работете само с напълно изправна машина. При повреда веднага издърпайте щепсела от контакта. Ремонта на машината следва да се извършва само от квалифицирани специалисти от специализиран сервиз.

6.3.5. Поставете машината на плоска повърхност без пролука или върху работна маса. Страната с центроващият патронник трябва да е по-високо спрямо останалите части за да не изтече резбонарезното масло върху обработваната тръба и да не замърси пода.
Забележка: При замърсяване с масло машината става хлъзгава! Внимавайте при повдигане да не Ви се изплъзне от ръцете.

6.3.6. Погрижете се да има достатъчно място около машината и в работната област. Когато областта на опасност около машината и обработвания детайл не може да се контролира визуално, трябва заготовките да се скъсят до целесъобразна дължина или да се огради опасната зона с предупредителни знаци.

6.3.7. Преди да включите машината проверете дали ключовете или други инструменти за настройка са прибрани.

6.3.8. При смущения по време на работа с машината ( например – странни звуци, миризма, вибрации) веднага натиснете обезопасителния педал и спрете машината от бутона за аварийно изключване.

6.3.9. ЗАБРАНЕНО Е:
- работа с неизправна машина.
- използването на електрическата резбонарезна машина в мокра или влажна среда – има опасност от токов удар.
- използването на машината в близост до горими течности и газове – има опасност от експлозия.
- допускането на трети лица в работната зона на машината.
- поставянето на машината или заготовки върху електрическия кабел – той може да се повреди, да протече ток и да последва токов удар.
- докосването с мокри ръце на щепсела и захранващия кабел.
- докосване на повърхността на рязане с голи ръце – тя е гореща и с остри ръбове, има опасност от нараняване.
- монтиране, демонтиране, придържане на елементите за обработка, както и други подобни дейности при работеща машина.
- отстраняване на метални и пластмасови стружки със сгъстен въздух – има опасност от нарянаване на очите.

6.3.10. При дълги и тежки тръби използвайте непременно поставка за тръби за да предотвратите клатене и усукване на заготовката по време на въртенето, както и прекатурване на машината поради теглото на заготовката.

6.3.11. От резбонарезното масло детайлът е влажен и хлъзгав. Внимавайте при изваждането му от машината да не се изплъзне и да падне върху краката Ви!

6.3.12. При работа с машината в затворено помещение се погрижете за добра вентилация.

6.3.13. При спиране на машината винаги изваждайте щепсела от контакта.

6.3.14. При смяна на ножове, резбонарезни глави и други изключвайте машината и изваждайте щепсела от контакта.

Забележка: След изключване машината продължава да работо известно време. Не докосвайте въртящите се части преди окончателното й спиране.

6.3.15. След смяна на ножовете винаги проверявайте дали са добре затегнати!

6.3.16. При почистване и ремонтиране на машината тя трябва да е изключена и щепселът изваден от контакта - да не се допуска непреднамерено включване на машината, има опасност от нараняване.

6.5. Лични предпазни средства:
- При работа с резбонарезната машина работника е длъжен да носи работно облекло, предпазни очила и предпазни ръкавици.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар