САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от инж. Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасна работа с камера за видеоконтрол и използване на технологията за рехабилитация на канали

1. Общи положения:

До работа по рехабилитация на канали посредством технолигията със стъклофибърно текс-тилно платно и двукомпонентна епоксидана смола в комбинация с камера за видеоконтрол се допускат само лица, които са:
• преминали обучение за работа с камера за видеоконтрол при производи-тел/вносител и притежават сертификат за управление на машината,
• запознати с технологията и начините за безопасно изпълнение на работите по ре-хабилитация на канали,

2. Преди работа:

Работната зона се обозначава и сигнализира съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Лицата, работещи по технологията за рехабилитация на канали са длъжни да извършват проверка за наличието и изправността на екипировката и оборудването:
• прахови маски;
• ръкавици;
• специално работно облекло;
• лебедка;
• компресор;
• преглед на движенията и правилната работа на камерата.

При констатиране на липсващо или повредено оборудване незабавно да бъде ремонтирано или набавено.

3. При работа:

3.1. При работа със стъклофибърното текстилно платно задължително да се използва специално работно облекло и прахова маска.
3.2. При дозиране, смесване и нанасяне на двукомпонентната епоксидна смола за-дължително да се използват защитни ръкавици.
3.3. Преди слизане в канализационната шахта задължително да се провери за нали-чието на опасни газове посредством газ детектор.
3.4. При слизане в канализационната шахта да се използва стандартна стълба.
3.5. При спускане на камерата за видеоконтрол и балона с лебедката да се поддържа непрекъснат визуален и гласов контакт с човека в шахтата.
3.6. При надуване на балона да се следи за показанията на манометъра на компресора.

4. Възможни опасности при работа по технолигията за рехабилитация на канали посредством камера за видеоконтрол:

• Опасност от контакт с фекалии и патогенно заразени субстанции;
• Наличие на опасен газ или недостатъчно кислород;
• Пребиваване и работа в ограничени пространства стесняващи движенията;
• Работа на открито;
• Работа, изискваща продължително пребиваване в неудобна поза или извършване на неудобни движения;
• Опасност от удар в препятствие и/или падане на едно ниво;
• Падане от височина;
• Опасност от пожар.

5. Мерки за безопасност:

Да се използват личните предпазни средства.
Да се сигнализира и огражда работната зона.
Да се подрежда на работната площадка.
Да се поддържа оборудването в изправност.

6. Мерки за оказване на първа помощ:

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва първа долекарска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени. Долекарската помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар