Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за правилата за труд и почивка на шофьорите

НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Регламент (ЕО) №561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.
2. Регламент (ЕИО) №165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
3. Регламент (ЕО) 561/2006 определя правилата относно времето за управление, почивките в работно и извънработно време по отношение на водачите, извършващи автомобилен превоз на стоки, с цел хармонизиране на условията на конкуренция между режимите на сухопътен транспорт, особено в автомобилния сектор, и подобряване на условията на труд и пътната безопасност.
4. Познаването на правилата за труд и почивка на шофьорите и правилното използване на тахографите и от съществена потребност за всеки професионален шофьор.
5. Разпоредбата задължава водачите да ползват редовна междуседмична почивка поне веднъж на две последователни седмици и при никакви обстоятелства дневната почивка не може да бъде по-малка от непрекъснат период от девет часа.
6. Необходимо е водачите, работещи за няколко транспортни предприятия, да предоставят на всяко едно от тях необходимата информация, която да им позволи да изпълнят задълженията си по настоящия регламент.
7. Отговорността на шофьорите за спазване на регламентите, може да доведе до наказателни, граждански или административни санкции в държавите-членки, според случая.
8. Минималната възраст за придружителите на водачите е 18 години.
9. Водачът съхранява всяко доказателство, предоставено от държава-членка относно наложена санкция или образуване на производство, до момента, в който същото нарушение не може да породи второ производство или санкция по силата на европейския регламент. Водачът представя доказателството при поискване.

ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПС
10. Максималният период на непрекъснато управление на превозното средство е 4,5 часа.
11. Време за управление
11.1. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет часа. Независимо от това дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично;
11.2. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продължителност на работната седмица, определена в Директива2002/15/ЕО;
11.3. Общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа;
11.4. Дневното и седмичното време на управление включват цялото време на управление на територията на Общността или на трета страна;
11.5. Водачът регистрира като друга работа всяко време, прекарано съгласно описаното в член 4, буква д), както и всяко време използвано за управление на превозно средство, използвано за търговски операции, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, и регистрира всички периоди на разположение, от неговата последна дневна или седмична почивка. Тези записи се вписват ръчно на регистрационен лист, на разпечатката или като се използват устройствата за ръчно въвеждане на данни на записващото оборудване.
12. След период на управление от четири часа и половина водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка. Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивка по време на работа от поне 15 минути, последвана от почивка по време на работа от поне 30 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите да бъдат спазени.
13. При условие че пътната безопасност не е застрашена и за да се позволи превозното средство да достигне подходящо място за престой, водачът може да се отклони от разпоредбите на регламента, доколкото това е необходимо, за да се осигури безопасността на лицата, на превозното средство или на неговия товар. Водачът посочва причината за такова отклонение в регистрационния лист на записващото устройство или на разпечатката от записващото устройство или в графика на неговите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за престой
14. Понятието седмица, предвидено в регламента, не възпрепятства водачите да започват своята работна седмица през който и да е ден от седмицата.

ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА
15. Шофьорът ползва дневни и седмични почивки. Те могат да бъдат с нормална или намалена продължителност.
16. Дневни и седмични почивки:
16.1. за всеки период от 24 часа след края на предходната дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да е ползвал следващата дневна почивка. Ако частта от дневната почивка, която попада в този 24-часов период, е поне девет часа, но е по-къса от 11 часа, въпросната дневна почивка се разглежда като намалена дневна почивка;
16.2. дневната почивка може да бъде удължена до нормална седмична почивка или намалена седмична почивка;
16.3. водачът може да има най-много три намалени дневни почивки между всеки две седмични почивки;
16.4. в рамките на 30 часа след края на дневната или седмичната почивка водач, извършващ екипно управление, трябва да ползва нова дневна почивка от поне девет часа;
16.5. през всеки две последователни седмици водачът ползва поне:
- две нормални седмични почивки, или
- една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка от поне 24 часа.
Намалението обаче се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица. Седмичната почивка започва не по-късно от края на шест 24-часови периода от края на предишната седмична почивка.
16.6. всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се включва към друга почивка от поне девет часа;
16.7. по желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно;
16.8. седмична почивка, която попада в две седмици, може да бъде отчетена през всяка една от седмиците, но не и в двете.
17. Всяко време, прекарано в пътуване до мястото на поемане на управлението на превозното средство или при завръщане от такова място, когато превозното средство не се намира в дома на водача, нито в оперативната централа на работодателя, където водачът нормално е базиран, не се отчита за почивка или почивка в работно време, освен ако водачът не е на ферибот или влак и има достъп до койка или кушетка.

18. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
а) водач означава всяко лице, което управлява превозно средство дори за кратък период от време или което се намира на борда на превозното средство като част от неговите задължения да бъде на разположение за управление при нужда;
б) почивка по време на работа означава всеки период от време, през който водачът не може да кормува или да извършва друга работа и който се използва изключително за възстановяване;
в) друга работа означава всички дейности, които са определени като работно време в член3, буква а) от Директива2002/15/ЕО, с изключение на управление, включително всяка работа за същия или друг работодател в транспортния сектор или извън него;
г) почивка означава всеки непрекъснат период, през който водачът може свободно да разполага със своето време;
д) дневна почивка означава дневен период от време, през което водачът може свободно да разполага със своето време и който включва нормална дневна почивка и намалена дневна почивка:
- нормална дневна почивка означава всеки период на почивка с продължителност от поне11 часа. Алтернативно тази редовна дневна почивка може да бъде взета на два пъти, като първият период трябва да бъде непрекъснат период с продължителност от поне 3 часа, а вторият- непрекъснат период с продължителност от поне девет часа,
- намалена дневна почивка означава всеки период с продължителност от поне девет часа, но по-къс от11 часа;
е) седмична почивка означава седмичен период от време, през който водачът може свободно да разполага със своето време и който включва нормална седмична почивка и намалена седмична почивка:
- нормална седмична почивка означава всеки период с продължителност от поне 45 часа,
- намалена седмична почивка означава всеки период, който е по-къс от 45 часа, който може, при спазване на условията, предвидени в член 8, параграф 6, да бъде съкратен до минимум 24 последователни часа;
ж) седмица означава периодът, включващ времето от 00:00 часа в понеделник до 24:00 часа в неделя;
з) време на управление означава продължителността на записаната дейност на управление:
- автоматично или полуавтоматично със записващо оборудване, или ръчно;
и) дневно време на управление означава общата продължителност на времето на управление между края на една дневна почивка и началото на следващата дневна почивка или между дневна почивка и седмична почивка;
й) седмично време на управление означава общата продължителност на времето на управление през седмицата;
к) екипно управление означава положението, при което през всеки период между две последователни дневни почивки или между дневна почивка и седмична почивка има поне двама водачи в превозното средство за извършване на управлението;
л) период на управление означава общата продължителност на времето на управление от момента, в който водачът започва да управлява след период на почивка извън работно време или в работно време, до момента, в който той вземе почивка извън работно време или в работно време. Периодът на управление може да бъде непрекъснат или прекъснат.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАХОГРАФИ
19. Функциите на дигиталните тахографи са да записват, съхраняват, изобразяват, отпечатват и да предоставят данни относно дейностите, извършвани от шофьора.
20. Дигиталните тахографи предупреждават (визуално и/или звуково) шофьора 15 минути преди и по време на надвишаването на непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути. Съобщението остава видимо, докато щофьора удостовери приеманото му.
21. Водачите използват картата на водача всеки ден, през който управляват превозното средство, започващо от момента на приемането му.
22. Картата на водача не може да бъде изваждана преди края на дневното работно време, освен ако няма специално разрешение за това.
23. Паметта на картата на водача съхранява данни относно неговата дейност в продължение на най-малко 28 дни.
24. Налагат се санкции на водач, който управлява МПС, оборудвано с тахограф, който не функционира съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) №165/2014.

КОНТРОЛ
25. В Република България контролът относно правилата за труд и почивка на шофьорите, се осъществява от ИА „Автомобилна администрация“.
26. Контролът се отнася за:
26.1. правилното функциониране на тахографите;
26.2. спазване на задължението на превозвача да осигури условия за правилната експлоатация и техническата изправност на тахографите;
26.3. правилно поставяне, сваляне и съхраняване на тахографските листове;
26.4. правилно използване на тахографските карти;
26.5. спазване на общата продължителност на времето за управление между две дневни почивки или между една дневна почивка и една седмична почивка;
26.6. спазване на общата продължителност на времето за управление за период две последователни седмици;
26.7. спазване продължителността на прекъсванията на управлението;
26.8. спазване на дневната почивка на водача;
26.9. спазване на седмичната почивка на водача;
26.10. спазване на изискванията за компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки;
26.11. наличието или липсата на действия, които предизвикват записване на неверни данни;
26.12. спазване задълженията на лицата, притежаващи разрешение да извършват прегледи за проверка на техническата изправност;
26.13. спазване на мерките за сигурност и защита на информацията през целия процес по издаване на тахографски карти и работа с тахографското оборудване.

Инструкцията е разработена и утвърдена на основание изискванията на Регламент (ЕО) №561/2006 и Регламент (ЕИО) №165/2014. Тя е задължителна за всички, които управляват товарни автомобили, собственост на дружеството. Неспазващите инструкцията носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ