Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасност при работи, извършвани на височина

1. Работи на височина се извършват при осигурена безопасност от падане на хора или предмети чрез подходящо оборудване, колективни и/или лични предпазни средства (напр. ограждения, скелета, платформи и/или предпазни (защитни) мрежи).
2 Когато поради характера на работата използването на оборудването и средствата по ал.1 е невъзможно, се предвиждат подходящи възможности за достъп с използването на анкерирани защитни съоръжения или предпазни колани, захванати към устойчива и здрава конструкция.
3. Паданията от височина се предотвратяват чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които са достатъчно високи и са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно алтернативно решение.
4. За предотвратяване на риск от падане при работа на височина (вкл. на скатни покриви) се осигуряват средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др.
5. Извършването на СМР на работни места, намиращи се под други работни места, се допуска, когато между тях са монтирани необходимите предпазни съоръжения.
6. Около и под съоръжения за работа на височина (платформи, люлки, скелета и др.) се монтират предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи.
7. Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанта или сандъче, обезопасени срещу падане.
8. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, кофражни елементи, инструменти и др.) се извършват предимно по механизиран начин.
9. Не се допуска ръчно изпълнение на работите по ал. 1 чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др.
10. Работните платформи, проходните мостове и стълбите в границите на строителната площадка се оразмеряват така, че да имат достатъчна здравина и се обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи предмети.

Оказване на първа помощ

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени, или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ и съгласно приложените Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.
При оказване на долекарска помощ да се спазват от всеки работещ следните правила:
● При съмнение на счупени кости в никакъв случай да не се прави опит за преместване на пострадалия и да се обездвижи засегната част на тялото.

● При кръвотечение да се направи превръзка на мястото на кръвотечението като при части на тялото, където това е противопоказно, (шия, коремна област) кръвотечението да се ограничи с тампон чрез притискане на мястото на кръвотечението.

● При съмнение за вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в покой и незабавно да се извика лекар.
● При изпадане в безсъзнание незабавно да се извика лекар и да се предприемат следните действия:
– Пострадалият да се постави в легнало положение по гръб с леко повдигната глава или в странично легнало положение;
– При повръщане главата да се извие на една страна като се държи на равнището на тялото;
– При нарушаване на дишането да се приложи обдишване “уста в уста” или да се приложат други прийоми на изкуствено дишане;
– При липса на пулс да се приложи индиректен масаж на сърцето.

● При термични изгаряния:
– Пострадалият се извежда от зоната на действие на високата температура;
– Ако дрехите са се запалили, незабавно да се загасят чрез потапяне или обилно обливане с вода, притискане на дрехите към земята (търкаляне на пострадалия), засипване с пясък или чрез завиване на пострадалия с одеало или платнище, като никога не се завива през глава за да се избегне задушаване.
– Незабавно се вика лекар;
– Пострадалият се транспортира добре завит;
– Пострадали с обширни изгаряния се покриват с чиста изгладена кърпа или чаршаф;
– При ограничени изгаряния от ниска степен поразените места се охлаждат с течаща вода и се намазват с подходящ крем или мехлем срещу изгаряния.

● При химически изгаряния:
– Обилно промиване с вода;
– Киселините се неутрализират с натриев бикарбонат;
– При изгаряне с фосфор той се почиства само механично и се поставя влажна превръзка с 5% разтвор на меден сулфат;

● При остри отравяния:
– При проникване на отровни вещества през устата да се предизвика повръщане. При поемане на остри изгарящи вещества (киселини, основи и т.н.) преди да се предизвика повръщане да се изпият две чаши прясно мляко. При отравяне с мастно-разтворими вещества – органични разтворители МЛЯКОТО е ПРОТИВОПОКАЗНО. След повръщането да се изпиват няколко чаши смес на вода с медицински въглен (три супени лъжици въглен на един литър вода)
– При проникване през дихателните пътища пострадалият се извежда извън обгазената среда и се провежда бавно вдишване и издишване. При загуба на съзнание от отравяне с други газове, освен с въглероден двуокис, не се прилага изкуствено дишане.
– При контакт с кожата и лигавиците контактните участъци се измиват обилно с вода и сапун, при засягане на очите – те се подлагат тангенциално под умерено силна струя вода и се отмиват.

Знаци и табели
Знаците и табелите за безопасност на труда се разполагат по схема, съгласно План за безопасност и здраве.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар