Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за пътуващите учители от целодневна организация, които придружават пътуващите с училищен автобус ученици

1. Учителите на групи от целодневната организация пътуват с автобусите за придружаване на учениците по утвърден график от директора на училището до началото на учебната година.
2. За организираното пътуване учителите извършват специален инструктаж на учениците, които удостоверяват с подписа си в книгата за инструктажи, че ще изпълняват съответните изисквания, в началото на всеки срок и след всяка от ваканциите.
3. Ежедневно изпращащия учител ( всеки учител в групата си) припомня правилата за безопасно пътуване и отразява този факт в дневника на групата.
4. От селата, учениците се качват само след, като автобуса е напълно спрял и след разрешение на учителя ЦДО.
5. В началото на учебната година учителите ЦДО определят място в автобуса за всеки ученик и правят схема, която е при шофьора и в папката на групата и изискват да се спазва установения ред.
6. Преди потегляне на автобуса проверяват учениците, здравословното им състояние, записват броя и имената на отсъстващите,
7. След проверката и след като установят, реда в автобуса, дават знак на шофьора за потегляне.
8. След пристигане и при напълно спрял автобус разрешават на учениците да слязат от автобуса, като подпомагат малките ученици и изчакват учениците да влязат в училищния двор, след което ученическият автобус потегля за другото село.
9. Дежурните учители ЦДО сутрин записват броя на пристигналите пътуващи ученици, в специална тетрадка, не по късно от 8,00ч., отбелязват имена на отсъстващите .
10. Изпращащите възпитатели правят справка с тетрадката, проверяват съответствието на броя ученици и след като автобусът не се движи, разрешават на учениците да се качат.
11. При инцидент, (нещастен случай, повреда в автобуса, болно дете и др.), веднага уведомяват, бърза помощ, училищното ръководство и полицията.
12. Следят за реда в автобуса и изискват спазването на инструкцията за пътуващите ежедневно ученици.
13. При отсъствие на ученик от училище, който е пристигнал сутринта,и не е вписан в тетрадката за отсъствие, веднага уведомяват училищното ръководство.
14. По никакъв повод не оставят сами учениците в превозното средство.
15. При влошени метереологични условия съгласуват пътуването с директора на училището.
16. При спешен случай и наложително отсъствие, невъзможност за пътуване, веднага се уведомява училищното ръководство за осигуряване на заместващ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ