Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасност на труда на сапанджиите (прикачвачите)

I. Права, задължения и отговорности на лицата, ръководещи трудовия процес.

Техническият ръководител е длъжен:
1. Да провери работната площадка, съоръженията, инструментите и приспособленията за работа.
2. Да провежда необходимия инструктаж и дава нужните указания за производствения процес.
3. Да осигурява необходимите колективни и лични предпазни средства.
4. Да осигурява на достъп при извършване на определената работа само на лица, предварително обучени за предпазване от рискове и инструктирани.
II. Изисквания за правоспособност и квалификация на работещите.
За прикачвачи (сапанджии) се назначават лица, които са навършили 18 г. и са физически и психически здрави.

III. Изисквания за ЗБУТ.

1. Сапанирането на товарите да се извършва по начини, осигуряващи еднаквото натоварване на всички клонове на сапаните и изключващи приплъзването им.
1. Сапанирането на товарите с въжета или вериги да се извършва без допускане на усукване или образуване на възли по тях.
3. За обръщане, завъртване или насочване на дългоразмерни или едроразмерни товари по време на тяхното издигане, преместване или спускане, да ползват обтяжки като конопени въжета, куки и др. с необходимата дължина.
4. При повдигане, преместване или спускане на товари с подемната уредба, да стоят на безопасно място от тях.
5. Сапанджиите се задължават:

- да извършват преглед на сменяемите приспособления преди започване на работа с тях;
- да знаят начините на обвързване и закачване на товарите със сменяемите приспособления;
- да поставят подложки под острите ръбове на товарите, обхващани със сапани;
- да поставят товарите на площадката така, че да се осигурява възможност за безпрепятствено изтегляне на сапаните;
- да обхващат товарите със сапаните по начин, изключващ възможността за преплъзване, като своевременно осигуряват равномерно натоварване на всичките им клонове.
6. На сапанджиите се забранява:
- да освобождават подемната уредба от закачения товар, когато са затиснати сапаните или веригите;
- да отвързват товара по време на вдигането, преместването или спускането му;
- да уравновесяват издигания, премествания или спускания товар със собственото си тегло или да оправят сапаните;
- да складират товарите на места, непредназначени за тази цел; да оставят товара в неустойчиво положение.
ЗАПОМНИ! - за сигурна и безопасна работа сапаните трябва да се съхраняват в сухо закрито помещение, с дървена или някаква друга влагоизолираща настилка, далеч от продукти, предизвикващи корозия на метала. Най-добре е това да става в окачено положение на конзоли.

IV. Средства за колективна защита и лични предпазни средства.

1. Работещите със сапани, се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.
2. Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

V. Мерки за оказване на първа помощ на пострадали при злополука и др.

При станали злополуки и аварии, на пострадалите лица се оказва долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени, или в санитарно- битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ, се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ и съгласно приложените Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

При оказване на долекарска помощ, да се спазват от всеки работещ следните правила:

 • При съмнение на счупени кости, в никакъв случай да не се прави опит за преместване на пострадалия и да се обездвижи засегната част на тялото.
 • При кръвотечение, да се направи превръзка на мястото на кръвотечението, като при части на тялото, където това е противопоказно (шия, коремна област), кръвотечението да се ограничи с тампон, чрез притискане на мястото на кръвотечението.
 • При съмнение за вътрешен кръвоизлив, пострадалият да се остави в покой и незабавно да се извика лекар.
 • При изпадане в безсъзнание, незабавно да се извика лекар и да се предприемат следните действия:
  - Пострадалият да се постави в легнало положение, по гръб с леко повдигната глава, или в странично легнало положение;
  - При повръщане, главата да се извие на една страна, като се държи на равнището на тялото;
  - При нарушаване на дишането, да се приложи обдишване „уста в уста", или да се приложат други прийоми на изкуствено дишане;
  - При липса на пулс, да се приложи индиректен масаж на сърцето.

VI. Схема на местата за поставяне на знаци за безопасност на труда, ПБ и други съобщения.

1. Знаците и табелите за безопасност на труда се разполагат съгласно Плана по безопасност и здраве, Оценката на риска, TP, специалисти по "ЗБУТ и ППО" и други компетентни лица на местата със специфични рискове.
2. На работниците се забранява по време на работа да преместват, сменят или прибират временни ограждения и табели.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ