Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Светла Вълчева.

Инструкция за безопасна работа с препарати за растителна защита

1. Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди употреба на ПРЗ:
• етикетът е официален документ, който съдържа полезна информация относно продук-та, спектъра на действие, степента на риск и мерки за безопасност;
• прочетете внимателно и следвайте инструкциите относно правилната употреба на продуктите за растителна защита.
• прочетете етикета на всеки продукт по отделно: не мислете, че информацията на етикетите е една и съща за всички продукти.

2. Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на произво-дителя:
• съхранявайте продуктите за растителна защита в оригинални опаковки, затворени и запечатани, в отделени от хранителни продукти или фураж помещения, отделно от из-куствени торове и при условия на влажност и температура, посочени на етикета;
• съхранявайте в склада комплект и указание за първа помощ, както и телефонен номер в случай на нужда от спешна помощ;
• транспортирайте продуктите за растителна защита в оригинални опаковки с етикет на видно място, в подсигурени кутии, подходящи за съответните метеорологични условия.

3. Защитете се с лични предпазни средства при работа с ПРЗ:
• носете сертифицирано защитно облекло съгласно указанията върху етикета;
• носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие през цялото време на използването на продуктите за растителна защита. Подходящ материал: нитрилен каучук;
• използвайте допълнителна защита (предпазни очила, противопрахова непромокаема маска ), ако тези са предписани на етикета.

4. Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ:
• проверявайте и калибрирайте оборудването най-малко веднъж на сезон, за да се осигури правилно и качествено третиране;
• проверявайте обема на разтвора, типа дюзи и равномереността на дебит на дюзите, за да няма течове;
• почистете уредите за пръскане веднага след употреба.

5. Приготвяйте работния разтвор на определените за това места, в отсъствието на хора и животни:
• изчислете много точно количеството на разтвора за пръскане, необходим за третиране на културата, за да избегнете остатъчни количества от разтвора;
Внимавайте да не капнете или разсипете от продукта докато сипвате в резервоара.

6. Изплакнете три пъти празните опаковки и излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката:
• след като изплакнете три пъти, изсипете получения разтвор в резервоара на съда за пръскане;
• не използвайте празните опаковки от ПРЗ за други цели, тъй като могат да съдържат остатъци от продукта.

7. Поставете празните опаковки в чували за събиране на отпадъците и ги съхранявайте в специално място в склада за ПРЗ до предаването им в пунктове:
• не изхвърляйте и не изгаряйте опаковки от ПРЗ;
• обърнете се към фирмите – дистрибутори на ПРЗ за информация за схемата за събира-не на празни контейнери.

8. Прилагайте ПРЗ далече от водоизточници и водни площи и при тихо време, за да избегнете отвявания:
• не използвайте ПРЗ при силен вятър, защото може да е опасно за оператора и да попречи на правилното разпределение на работния разтвор върху растенията;
• не прилагйте ПРЗ през най-горещата част от деня, при температура на въздуха над 25°С.

9. Не се хранете, не поемайте течности и не пушете по време на работа с ПРЗ:
• не консумирайте алкохолни напитки преди или по време на третирането с ПРЗ;
• продуктите за растителна защита могат да бъдат вредни за Вашето здраве. Пушенето, приемането на храни или напитки е риск през всички етапи от третирането и използва-нето на ПРЗ поради възможността от поглъщане на количество от продукта;
• прясното мляко НЕ се използва като антидот в случай, че сте погълнали ПРЗ.

10. Потърсете медицинска помощ в случай, че се почувствате зле по време на работа с ПРЗ:
• в случай на поглъщане от ПРЗ, изплакнете многократно устата с вода и се обърнете незабавно към лекар като покажете етикета на опаковката за правилна диагностика и лечение;
• в случай на контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода и продължете да плакнете 15 минути. Консултирайте се с лекар възможно най-скоро!;
• отстранете замърсеното предпазно облекло, изплакнете веднага с вода и сапун засег-натата кожа;
• важни телефонни номера:
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ: УМБАЛСМ „Пирогов” - София, Токсикологич-но отделение - тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 46; Спешен номер - 112

11. Почистете личните предпазни средства след употреба на ПРЗ и измийте ръкавиците преди да ги свалите:
• изплакнете и съхранявайте защитната екипировка отделно от всекидневните дрехи в място, специално предназначено за това;
• сменете веднага използваното или замърсено защитно облекло, особено нетрайните предпазни средства;
• след употреба изплакнете предпазните средства, които повторно могат да се използват и изхвърлете тези за еднократна употреба. Измийте ръцете и лицето си. Вземете душ.

12. Измивайте ръцете си по време на почивка и след приключване на работа с ПРЗ вземете душ:
• веднага след използването на ПРЗ и почистването на оборудването за прилагане на ПРЗ и личните предпазни средства, вземете душ. Използвайте сапун или подобен пре-парат и облечете чисти дрехи.
• пристъпете към всякакви други действия само след като сте се погрижили за личната си хигиена.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ