Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от Даниела Ганчева и се публикува във вида, в който е предоставена.

Правила за безопасна работа с технологична инсталация за автоматично прахово полимерно боядисване

Преди започване на работа:

1. На работа с технологичната инсталация за автоматично прахово полимерно боядисване се допускат само лица, които са:
- Преминали медицински преглед;
- Преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място;
- Запознати с всички устройства и елементи на управление, както и с техните функции.

2. Преди започване на работа работникът е длъжен:
- Да провери наличието и дали са включени в предпазно положение всички предпазни средства;
- Да ползва определените лични предпазни средства, прибрано по тялото антистатично работно облекло и да работи с обувки, които са антистатични.
- Да провери изправността на машината, като направи външен оглед и я пусне на празен ход;
- Да се убеди в надеждната работа на аспирационните съоръжения.

3. Корпуса на технологичната инсталация да бъде занулен, заземен и захранващият токов кръг да бъде снабден с дефектнотокова защита.

По време наработа:

1. По време на подготовката за работа на инсталацията и при нейната експлоатация да се спазват всички общи и специални правила по техника на безопасност при работа с електросъоръжения.

2. Обслужващия персонал да работи само с посочените органи за управление, без да нарушава целостта на съоръжението.

3. Агрегата за обезмасляване, фосфатиране и измиване може да се обслужва, поддържа и пуска в експлоатация само от лица, които са запознати с него и са осведомени за свързаните с това опасности.

4. Не се разрешава по време на работа неупълномощени лица да стоят в непосредствена близост до инсталацията.

5. Да се осигури постоянна работа на аспирационните съоръжения.

6. При поява на миризма на изгоряло или при друга повреда съоръженията да се спират по определения технологичен ред и да се търси помощта на правоспособен ел. техник.

7. Всички прикрепени към машината указания за безопасност и предупреждения не трябва да се отстраняват и трябва да бъдат четливи.

8. Да се осигурява нормална пожарна безопасност на околната среда, съгласно изискванията на „противопожарните норми”.

9. За избягване на опасност от пожар да се поддържа почистващата инсталация чиста.

10. Да се спазват всички изисквания за безопасно използване на химическите разтвори, посочени в технологичните им карти.

11. Ръководството за експлоатация на технологичната инсталация трябва винаги да е на разположение в четливо и цялостно състояние на мястото на използване на машината.

12. Течовете от обезмасляващи препарати и полимерни бои представляват риск за околната среда и те трябва да се отстранят незабавно.

13. ЗАБРАНЯВА се:
- Работа или обслужване на машината от неинструктиран персонал;
- Отстраняването на повреди от неправоспособно лице;
- Работа с машината, в която е възникнала повреда, преди повредата да се открие и отстрани;
- Безпричинно отваряне на вратите на ел. таблото.

14. Скарите, на които работника стъпва при обслужване на технологичната инсталация, ако е необходимо осигуряване на височина, да са изработени от метал.

По време на техническо обслужване или ремонт на технологичната инсталация:

1. При ремонти или периодични технически прегледи на технологичната инсталация да се работи само при изключено ел. захранване към командното ел. таблото.

2. При всички работи по поддръжка и ремонт на почистващата инсталация трябва:
- Главният електропрекъсвач да е изключен;
- Почистващата инсталация да остане отворена.

3. При почистването на кабината задължително се използва прахова маска , защитни очила, антистатично работно облекло за прахови среди.

4. Препоръчително е събирането на разпилян около кабината полимерен прах да се извършва с промишлен прахоуловител - промишлена прахосмукачка.

5. Периодично да се извършва проверка на качеството на заземяването на инсталацията от лицензирана електролаборатория.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ