Потопяеми помпи *

Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Румен Шолев и Снежина Божурска 

Инструкция за безопасна работа с потопяеми помпи

1. Преди пристъпване към монтаж и пускане в действие на помпата, прочетете внима-телно настоящата инструкция. Забранено е на хора, които не са се запознали с указанията, съдържащи се в инструкцията да работят с помпите.

2. Проверете дали са налице всички необходими електрически защити:
• Замасяване
• Заземяване
• Електрическият предпазител трябва да съответства на изискванията на доставчика на електроенергия.
• Електрическите връзки трябва да бъдат защитени от вода.
• Контактът трябва да се постави на сухо и безопасно място.

3. След включване на помпата, не позволявайте на деца или на лица под 16 г. да се доближават до нея. В зоната на работа, работникът носи цялата отговорност по отношение на трети лица.

4. По време на работа на помпата в работната течност не трябва да има хора.

5. Забранява се преместването на помпата чрез захранващия кабел. За целта да се използва здраво въже или непроводим материал.

6. Захранващият кабел да бъде без снаждания, да бъде положен по начин, който не позволява механична повреда и да не представлява пречка или опасност за движението на транспортните средства и пешеходците.

7. Не се допуска работа с неизправни помпи, с влошена или повредена изолация на захранващия кабел.

8. Преди да пристъпите към каквато и да е операция по проверка или поддръжка на помпата, тя трябва да бъде изключена от електрическата мрежа.

9. Измивайте помпата с чиста вода винаги след приключване на работа.Почиствайте корпуса на помпата с водна струя от полепналите по него влакнести или абразивни остатъци. В случай на попадане на голямо количество боклуци по корпуса на помпата, демонтирайте решетката като развиете винтовете със звездообразни глави. Измийте добре корпуса на пом-пата и монтирайте обратно смукателната решетка.

10. Почистете мръсотиите, които са се образували по електрическия поплавък, като го измиете много добре с чиста вода.

11. При престой за почивка или напускане на границите на обекта да се изключва захранването на помпата.

12. Ако по време на работа се появят дефекти, създаващи предпоставка за злополуки, помпата се изключва от мрежата.

13. Мерки за оказване на първа помощ.

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва долекарска меди-цинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени. Долекарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

При оказване на долекарска помощ да се спазват от всеки работещ следните правила:

 • При поражение от електрически ток пострадалият се освобождава, по възможния най-бърз начин от напрежението, под което е попаднал.
 • Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се оставя да лежи с разкопчани дрехи, като се осигурява достъп на чист въздух, към носа му се поднася памук, напоен с амоняк, а лицето му се измива и напръсква със студена вода.
 • Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно или няма дишане и пулс, се извършва следното:
  – освобождаване на тялото от всички стесняващи дрехи и разкопчаване на копчетата;
  – разтваряне на устата чрез изместване напред на долната челюст;
  – да се освободи устата на пострадалия от нечистотии, изкуствени челюсти и др. по-добни;
  – бързо да се осигури проходимост на горните дихателни пътища, като се изтегли и задържи езика напред, а главата се наведе назад в максимално възможно положение;
  – да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-ефикасните от съществуващите ме-тоди за това са „уста в уста“ и „уста в нос“;
  – при липса на пулс на пострадалия, се пристъпва и към индиректен масаж на сърцето.
 • При съмнение на счупени кости в никакъв случай да не се прави опит за преместване на пострадалия и да се обездвижи засегната част на тялото.
 • При кръвотечение да се направи превръзка на мястото на кръвотечението, като при части на тялото, където това е противопоказно (шия, коремна област), кръвотечението да се ограничи с тампон чрез притискане на мястото.
 • При съмнение за вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в покой и неза-бавно да се извика лекар.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ