Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на портален кран с товароподемност 2000 кг и променящо местоположение

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.

1. До работа се допускат само лица, навършили 18 години, физически и психически здрави, обучени и оправомощени от работодателя за управление на крана.

2. При повдигане и преместване на товари с крана, работещите да използват по предназначение предоставените им лични предпазни средства (защитни ръкавици, обувки защитни с метално бомбе и др.).

3. Не се допуска използване на крана при условия и по начин, различни от определените в инструкцията за експлоатация на производителя.

4. Използване на крана на открито, изисква допълнителни мерки по отношение на електрозахранването, вида на защитата, изправяне (например укрепващи шпиндели, защита при вятър, ходов механизъм).

5. Лицата, които управляват крана са длъжни:
5.1. да използват само товарозахващащи приспособления, върху които трайно е маркирана товароподемността им и съответстват на теглото на товара;
5.2. да изключват главния прекъсвач на електрическото захранване при необходимост от преглеждане, ремонтиране и регулиране на механизмите и електрообзавеждането;
5.3. да повдигат предварително товара на височина не по-голяма от 0,2 - 0,3 m за проверка на правилното му привързване и окачване и на сигурното действие на спирачката;
5.4. да поставят преместения товар на места и по начин, които не позволяват падането, обръщането или приплъзването му;
5.5. да преместват товарите на височина, не по-малка от 0,5 m над височината на предметите, намиращи се по пътя на преместването;
5.6. да не влачат товара и да не придвижват посредством куката платформи, без използване на направляващи ролки, които да осигуряват вертикално положение на товарните въжета;
5.7. да не освобождават чрез крана притиснати от товари сапани, въжета или вериги;
5.8. да не допускат прикачвачите да теглят или дърпат товара по време на повдигането или преместването му. За направляване на дългомерни или обемисти товари, прикачвачите да използват подходящи пръти с куки или въжета;
5.9. да не използват крайните прекъсвачи като работни органи за автоматично спиране на механизмите на крана;
5.10. при авариен случай да натиснат бутона NOT HALT на управляващото устройство или да изключат тока от главния шалтер;
5.11. да спазват установената сигнализация (сигнали, подавани с ръце и вербална комуникация), за безопасното извършване на работата.

6. Управляващите крана, не трябва да допускат:
6.1. лица, които не участват в товаро-разтоварните работи, да присъстват в местата, предназначени за повдигане, преместване и поставяне на товарите, както и в обхвата на повдигателното съоръжение;
6.2. присъствие на хора, включително на прикачвачите в близост до товари, които се повдигат или спускат близо до стени, колони, складирани материали, машини и др.;
6.3. присъствие на хора под повдигнат товар. Прикачвачът може да се намира около товара, ако той е на височина, не по-голяма от 1 m;
6.4. повдигане и спускане на товари върху платформи на превозни средства в присъствие на хора върху платформата;
6.5. при прекъсване на работа товарът да се оставя в повдигнато положение;
6.6. качването на хора на порталния кран, по време на движението му;
6.7. товаренето и разтоварването на товарни автомобили, когато в кабините им има хора;
6.8. складирането на товари в неустойчиво положение;
6.9. наличие на неизправни товарозахващащи приспособления и/или такива без маркировка (вериги, сапани, куки, текстилни колани);
6.10. люлеене на товара - при люлеещ се товар, да не се махат ръцете от устройството за управление;
6.11. движение на крана с люлеещ се товар;
6.12. скорости на повдигане, по-големи от 8 м/мин;
6.13. скорости на движение на количката, надхвърлящи 12 м/мин;
6.14. разкъсване на закрепения товар, когато кранът не е оборудван с ограничител за повдигания товар. Плъзгащият съединител на веригата не е ограничител на товара;
6.15. надвишаване на границата на товароносимост на товарозахватните приспособления за поемане на товари;
6.16. усукване или заплитане на въжета, колани и вериги;
6.17. затягане или теглене на въжета, колани и вериги през остри ръбове;
6.18. транспортиране на хора;
6.19. претоварване на електроинсталацията;
6.20. работа с крана, ако той не е подсигурен срещу придвижване (закрепване на колелата);
6.21. работа с крана, когато на пода има само 3 колела;
6.22. настройка на височина при наличие на товар;
6.23. натоварване на издадените носачи.
6.24. повдигане на товари, когато няма пряка видимост между лицето, което управлява крана и товара, ако не е осигурена двустранна телефонна или радиовръзка с прикачвача.

7. Преди работа с крана, задължително да се спазват следните правила:
7.1. да се извършва външен оглед и функционални проверки за техническата му изправност;
7.2. да се провери състоянието на товарозахватните приспособления (верига, метална кука, текстилни колани);
7.3. да се контролира дали в близост на работната зона се намират места, при които може да има пропадане (например шахти, канал), за да се гарантира, че кранът няма да пропадне.

8. Сигнализация между прикачвачите и лицето, което управлява крана - сигнали, подавани с ръце:
8.1. основни изисквания:
8.1.1. сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;
8.1.2. когато двете ръце се използват едновременно, те трябва да се движат симетрично и да показват само един сигнал;
8.2. специфични правила за използване:
8.2.1. лицето, подаващо сигналите, наричано "сигналист", използва движенията на ръцете/китките, за да дава инструкции за маневриране на лицето, което приема сигналите, наричано "оператор";
8.2.2. сигналистът има възможност за визуално наблюдение на всички маневри, без да бъде изложен на опасност;
8.2.3. задълженията на сигналиста се състоят само в направляване на маневрите и гарантиране на сигурността на работещите в близост;
8.2.4. когато не е в състояние да изпълни получените инструкции, операторът прекъсва извършваните маневри, за да поиска нови инструкции при спазване на необходимите изисквания за безопасност;

8.3. допълнителни правила:
8.3.1. операторът трябва да вижда сигналиста без трудност;
8.3.2. сигналистът да бъде категорично разпознаваем;
8.4. кодирани сигнали – общи сигнали; вертикални движения; хоризонтални движения; опасност.

9. Сигнализация между прикачвачите и лицето, което управлява крана - сигнали, подавани чрез вербална комуникация, във формата на кратки текстове, фрази, групи от думи и/или отделни думи, които може да се кодират:
9.1. доколкото е възможно, вербалните съобщения са кратки, точни и ясни;
9.2. вербалната комуникация е пряка, посредством човешки глас;
9.3. ако вербалната комуникация се заменя или комбинира със знаци, се използват кодови думи, със следното значение:
9.3.1. старт - начало на командата;
9.3.2. стоп - прекъсване или край на действието;
9.3.3. край – спиране на операцията;
9.3.4. вдигни – взигане на товар;
9.3.5. спусни – спускане на товар;
9.3.6. напред – координиране със съответни сигнали;
9.3.7. назад – подавани с ръце;
9.3.8. надясно;
9.3.9. наляво;
9.4. опасност при аварийно спиране – бързо, по-бързо извършване на действието от съображения за сигурност.

II. ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

10. Обща поддръжка на въжета или вериги:
10.1. въжетата и веригите (носещи средства), трябва да са смазани и поддържани в сигурно състояние;
10.2. да се използват смазочни средства, по указание на производителя на крана.

11. Обща поддръжка на портални кранове:
11.1. при всички ремонтни и поддържащи дейности, да се постави на нула захранващия шалтер и да се изключи от контакта;
11.2. да се осигури против повторно включване;
11.3. за дейности, които не са възможни от нивото на пода, трябва да има на разположение подходяща работна платформа;
11.4. ако съществува опасност от падащи предмети, да се обезопаси опасната област под крана с прегради или предупредителни знаци;
11.5. повторно включване в експлоатация е позволено само тогава, когато се разреши след края на техническата поддръжка и когато кранът се намира в изправно техническо състояние.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, инструкцията за експлоатация на производителя и др. нормативи по отношение на здраве и безопасност при работа. Тя е задължителна за лицата, които работят с него. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ