Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при покривни работи

1. Покривните работи, полагани на всички видове покрития, нареждане на керемиди и капаци, надзиждане на комини, направа на шапки и комини, монтаж на улуци, водосточни тръби и казанчета, полагане на изолации, монтаж на антени и гръмоотводи и други работи по покриви на сгради и съоръжения се извършват само след като се вземат мерки от техническия ръководител за осигуряване на безопасността на работниците срещу падане от височина, падане на предмети или други опасности.
2. Допускането на работници до изпълнение на покривни работи да се разрешава от техническия ръководител на обекта след:
- извършване на проверка за здравината на носещите елементи (форми, ребра, обшивки и други), както и определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците;
- ограждане на опасната зона около сградата или съоръжението и обезопасяване на отворите по покрива;
- поставяне на предпазни козирки над всички входове и проходи в опасната зона;
- поставяне по оградата, пред входовете и проходите на знаци или табели със съответните надписи.
3. За приемане и временно складиране на материали на покрива да се устройват приемни площадки на местата, посочени в проекта.
4. Складираните на площадката материали, инструменти и други да се подреждат и да се осигуряват срещу подхлъзва-не, търкаляне, падане, изтичане, разпиляване или преобръщане от вятър.
5. След свършване на работната смяна или при прекъсване на работата останалите материали, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и други подобни да се свалят от покрива.
6. Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи за монтиране елементи, като ламаринени обшивки, да се изхвърля на по-долу стоящия покрив или плоча, при невъзможност своевременно да се почистват долустоящите покривни плочи.
10. При изхвърляне на материалите на кота 0.00 да се отцепи(обезопаси) района.
11. Забранено е пробиването на отвори по покривите, козирките и площадките, без знанието на отговорника по почистването и съответния н-к цех (ръководителя). При наличието на такива, н-к цеха (ръководителя), заедно с отговорника вземат мерки за тяхното стабилно обезопасяване.
12. Забранява се почистването на покривите при поледица, гъста мъгла, снеговалеж и силен вятър, гръмотевици и дъжд.
13. На покриви и площадки, където липсват стълби за изкачване на тях, да се използват преносими стълби, които да се закрепват така, че да изключват всякаква възможност от подхлъзване и изместване.
14. Отговорност за неспазване на настоящата инструкция носят отговорника по почистването и н-к цеха (ръководителя), на който се извършва почистването.
- За изхвърляне на отпадъците е монтиран ръкав, който освен в горната си част е укрепен и в средата. Ръкавът обхваща изцяло приемния контейнер;
а) Чрез парапет, укрепен към сградата през отворите на прозорци. Парапетът е с монтирани бордова дъска и междинен елемент;
b) Работна платформа на скеле. Скелето е с парапет и бордова дъска със стандартни размери и конструкция;
с) Скеле за работа по фасадата и края на покрива и осигуряващо защита срещу падане от покрива и падане на предмети от покрива.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ