Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега

Инструкция за безопасна работа на електрическа платформа за повдигане на хора и товари за мобилна работа по фасади

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Самоповдигащото се скеле /ел. платформа/ е предназначено за ползване като мо-билна работна площадка за повдигане на лица и/или предмети за работа по фасади. Всяко друго ползване на скелето се счита за ползване извън предназначението му и е забранено!

2. Скелето трябва да се сглобява и/или разглобява съгласно инструкция на производителя и под надзор на длъжностно лице, определено от Изпълнителния директор на фирмата.

3. Винаги трябва да се съблюдава товароподемността на скелето.

4. Експлоатацията на скелето се разрешава единствено, когато крепежните винтове са на място и работната повърхност е в хоризонтално положение.

5. Техническият ръководител трябва стриктно да съблюдава указанията на инструкци-ята преди ползването на скелето.

6. Експлоатацията на скелето се разрешава единствено от квалифициран персонал, обучен за правилното ползване на техниката и познаващ нормите за безопасна работа. Скелето може да се ползва единствено, след като са разбрани всички процедури за експ-лоатация, както и процедурите за действие при аварийни ситуации.

7. Не се допускат хора на работа върху платформите на скелето или за работа с него, когато са употребили алкохол или наркотици/медикаменти, които биха могли да повлияят върху тях и/или на времето им за евентуална реакция при необходимост!

8. Работещите трябва да придават максимален приоритет на безопасността и да отказват да работят, ако счетат, че е невъзможно от гледна точка на безопасността, или не се спазват законовите изисквания.

9. Работниците също така да проверяват има ли в зоната на опасност лица, животни, оборудване или материали, както и такива, които да съставляват пречки в зоната на из-пълнение на дейностите по самото скеле и под него.

10. Всеки работник да носи лични предпазни средства – както работещите на платформата, така и тези, които се намират край основата на скелето.

11. Ежедневно да се проверява /да се извършва контрол/ изправността и безопасността на скелето. Ако се установят повреди, незабавно да се информира отговорното лице или ръководителя на обекта, а скелето незабавно да се спре от експлоатация!

II. ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1. Преди ползване на скелето се проверява дали винтовете са в пряк контакт с под-държащия го терен, както и че централният винт е в свален в долната си позиция.

2. Работната повърхност не трябва да се натоварва над разрешените стойности, посо-чени в таблиците за товароподемност.

3. Скелето трябва да се експлоатира единствено от лицата, носещи отговорност за него и преминали обучението за него.

4. Ползването на скелето от неупълномощени лица за това е забранено!

5. Когато се установят опасни ситуации, незабавно трябва да се използва ключът за аварийно спиране, който се намира на електрическото табло!

6. При буря техниката трябва незабавно да се спре от експлоатация!

7. В края на работния ден скелето трябва да бъде свалено до най-ниското си положение, за да се предотврати ползването му от неупълномощени лица.

8. Да не се повдигат с него големи панели или стени, за да не възникне ефект на корабното платно.

9. Абсолютно е забранено сядането или стоенето върху предпазния парапет на платформата, както и върху превозваните материали, за да се постигне по голяма височина!

10. Задействането на скелето се разрешава едва след затваряне вратата на достъп.

11. Да се извършва редовен преглед на цялото скеле, плочи и контролни уреди и прибори за безопасност.

12. Да се разпределят равномерно върху работната площадка/повърхност на скелето всичките товари и/или обслужващ персонал.

13. Скелето може да се експлоатира при скорост на вятъра под 15 м/сек, т.е. 55 км/ч. При по-големи скорости на вятъра, скелето се сваля до най-долна позиция и се спира от експлоатация!

14. Да се спазва стриктно!!! - МАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ – 1700 кг!!!

15. Контролът по спазване на здравословните и безопасни условия на труд е съгласно Инструкция „Ред за упражняване на тристепенен контрол по спазване на ЗБУТ“

III. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ:

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва първа долекарска по-мощ на място, ако те не могат да бъдат местени. Долекарската помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ