Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Павлова.

Инструкция за безопасна работа със въздушен пистолет за пръскане на разреден разтвор на калиев перманганат

1. Лицeто работещо с този уред трябва да бъде запознат с технологията на работа със въздушен пистолет и обучен за безопасна работа с него, както и с ЛПС които трябва да носи по време на работа.
2. Прекия ръководител носи персонална отговорност за първоначално обучение на работника с въздушен пистолет.Ръководителя допуска работника за самостоятелна работа с въздушен пистолет, след преценка на придобитите умения по време на обучението.
3. Преди започване на работа, работника трябва да провери изправноста на въздушен пистолет, от гледна точка на въздушно захранване,целостта на маркучите по които преминава каливия перманганат и тези за въздух , да няма присъствие на други хора без необходимите ЛПС.
4. При работа с въздушен пистолет, следва да се носят осигурените за тази машина предпазни очила, дихателна маска и СРО.
5. Да не се използва въздушен пистолет, когато има неизправни връзки и елементи по веригата.
6. Да не се допуска да бъдат излагани на замърсяване незащитени части от тялото, при работа с уреда.
7. Материала, който ще бъде подлаган за обработка се поставя предварително на стойка във камарата за пръскане, подготвя се за обработка, по време на работа, не се разрешава да се поправя или намества дрехата или плата.
8. Всякякви операции по преместване на плата или дрехата се извършват при изключен въздушен пистолет.

Опасности при работа с калиев перманганат

1. Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Ox. Sol. 2 H272 Може да усили пожара; окислител.
Acute Tox. 4 H302 Вреден при поглъщане.
Skin Corr. 1C H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Aquatic Acute 1 H400 Силно токсичен за водните организми.
Aquatic Chronic 1 H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

2. Препоръки за безопасност
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Общи мерки за безопасност: Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден.

3. Действия за първа помощ

След контакт с кожата:
Измийте с голямо количество вода.
Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно.

След контакт с очите:
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

След поглъщане:
Дайте на пострадалия да пие вода (най-малко две чаши)
Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ