Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за отопление на детските групи при използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища)

І. При отопление на помещенията в детската градина с печки на твърдо/ течно гориво да се спазват следните изисквания:

1. Съобразяване с инструкциите на производителя, свързани с горивото, което ще се използва.
2. При инсталирането и работа с печките на твърдо гориво да се спазват следните изисквания:

 • Отоплителните уреди да бъдат стандартни и технически изправни.
 • Отоплителните уреди да бъдат монтирани върху негорими материали подложките на печките: отпред – 30 см, от двете страни по 20 см., с вертикален борд – 3см.
 • Разстоянието между негоримата подложка и пода да бъде най-малко 2,5 см.
 • Стената зад печката да бъде облицована с негорими материали – гранитогрес.
 • Отоплителните уреди и димоотводните тръби да отстояват най-малко на 80 см от горими и трудногорими конструкции и обзавеждане.
 • Отоплителните уреди и димоотводните тръби да бъдат стабилно укрепени.
 • Комините да са изградени от негорими материали, отворите към комина на сградата и да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
 • Комините на сградата да отстояват най-малко на 10 см от горими греди.
 • В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) да бъдат:
  • почиствани от налепи и сажди;
  • да се измазват външно и вътрешно.
 • Не се разрешава използването за комини на етернитови и други тръби.
 • Не се разрешава разпалването на печките с лесно запалими и горими течности.
 • Почистването на сгурията да се извършва след приключване на изпращането и на всички деца, като напълно загасената сгурия се изхвърля в затворени метални съдове.
 • Зареждането на отоплителните уреди се извършва сутрин, преди постъпването на децата.
 • Добавянето на въглища и дърва да става само когато децата са изведени в друго помещение – спалня, умивалня, физкултурен салон и т.н.
 • Горящите печки да бъдат винаги под наблюдение на помощник-възпитателя на детската група.
 • Съхранението на горивата да се осъществява при точно спазване на изискванията за съхраняване на горивата и в специално определени за целта места, които не са в непосредствена близост с помещенията.
 • Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
 • Съхранението на средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди (кибрити и запалки) да се съхраняват на недостъпни за децата места и отдалечени от отоплителните/ нагревателни уреди.
 • Отоплителните уреди/ печките да бъдат оградени с метални конструкции, които да предпазят децата от доближаване до топлия уред.
 • Конструкцията, заграждаща печката да е съобразена с изискванията за безопасност на децата, да е трудно подвижна и да не съдържа режещи и остри елементи.
 • Да се провежда ежедневен инструктаж с децата (разговори, покрепени с нагледни средства) за опасността от доближаване и пипане на металните огради.
 • Учителите на детската група носят отговорност за:
  • изправността на печките, металните огради и подложките на отоплителните уреди;
  • недопускането на горивни материали между загражденията и печките;
  • постоянният надзор над децата;
  • недопускането на дейности по почистване и зареждане на печките в присъствието на деца.

ВНИМАНИЕ!
Процесът на горене е особено интересен за децата, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар