Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност при разтоварване на дизелово гориво от автоцистерна

1. Разтоварните дейности на течни горива от автоцистерна, да се извършват само от лица, които са обучени и инструктирани по правилата за безопасна работа и противопожарна охрана.

2. Работещите са длъжни да използват антистатични обувки и антистатично облекло.

3. При заснежаване или обледяване през зимния сезон, вътрешните пътища да се почистват за нормалното позициониране на автоцистерната, с цел предотвратяване на злополуки.

4. Пътищата за движение на автоцистерната, да са проходими без препятствия и натрупани варели, палети и др. по тях, както и да се поддържат чисти от разлети гориво-смазочни материали.

5. При случайно разливане на гориво, незабавно да се вземат мерки за обезвреждането му и за почистване на мястото.

6. Напоените с гориво парцали, пясък, трици и др., да се съхраняват само в метален варел с похлупак на определеното за това място.

7. Не се допуска:
7.1. преливане на дизелово гориво, при работещ двигател и без осигурено заземяване на автоцистерната;
7.2. увеличаване скоростта на движение на горивото в тръбопроводите при изпомпване, за да се избегне генерирането на електростатични заряди.

8. Забранявам на обслужващите бензиностанцията:
8.1. да се качват на автоцистерната за извършване на каквито и да са работи по разтоварване на горивото;
8.2. да пълнят и съхраняват гориво-смазочни материали в открити и неизправни опаковки и съдове.

9. Задължения на обслужващите бензиностанцията:
9.1. преди разтоварване на горивото:
да изключват предварително бензиноколонката, която е свързана с приемната шахта;
да проверяват изправността на заземителната инсталация на мястото на преливането (резервоари за съхранение, помпи, заземление за автоцистерната и др.);
лично да се уверят, че резервоарът може да поеме цялото количество продукт от автоцистерната;
да контролират задължителното заземяване на автоцистерната към металната шина за заземяване;
да организират и контролират разтоварните работи да се извършват безопасно, в съответствие с нормативните документи и вътрешни разпоредби в тази връзка;
9.2. по време на преливане на горивото:
да използват предоставените им лични предпазни средства и специално работно облекло (ръкавици, очила защитни и др.);
при евентуални изпръскания по тялото с гориво, да предприемат необходимите мерки, съгласно инструкцията за работа с течни горива;
да поддържат непрекъснат контакт с водача, относно безопасността на извършваните действия;
постоянно да следят за напълването на резервоара, посредством електронните датчици с цел избягване на преливане;
9.3. след приключване на преливането:
да проветряват приемната шахта (резервоар, разположен под земята);
разлятото при преливане гориво, незабавно да се почиства и неутрализира по установеният ред и начин.

10. По време на преливане на горивото от автоцистерната се забранява:
10.1. присъствие на неоправомощени лица;
10.2. пушене на цигари и открит огън;
10.3. оставяне без наблюдение на автоцистерната;
10.4. хранене и пиене на течности;

Настоящата инструкция е разработена на основание нормативните изисквания. Тя е задължителна за лицата, които организират и участват при преливане на дизелово гориво от автоцистерна. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ