Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от инж. Стойчо Стойков.

Инструкция за безопасна работа с окачен кош за повдигане на хора

Целта на тази инструкция за безопасна работа е да се определят изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, приети и спазвани при използване на окачени кошове за повдигане на хора.

ОБХВАТ
Тази инструкцияза безопасна работа взема в предвид изискванията на EN 14502-1:2005 , изискванията на чл. 76 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, изискванията на чл. 25г на Наредба №7 от 1999г ще се прилага, когато окачените Кошове за повдигане на хора са предназначени да работят в ......................

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи изисквания
2. Избор на Кран
3. Съответствие на окачени кошове за хора с Европейското законодателство.
4. Окачени кошове за хора.Технически надзор ,проверки и сертифициране .
5. Подбор на персонал
6. Обучение
7.Оценка на риска
8. Начин на извършване на работата.
9. Разрешение за ползване
10. План за аварийни ситуации.
11. Достъп и излизане от окачен кош за повдигане на хора.
12. Окачване на кош за повдигане на хора на крана.
13. Персонал
14. Безопасно работно натоварване .
15. Лични предпазни средства
16. Повреди
17. Проверки
18. Промени
19. Специални изисквания
20. Информация

1. Окаченият кош за повдигане на хора трябва да е годен за употреба и да притежава валидно сертифициране.

1.2. Персоналът се обучава за безопасна работа с окачен кош за вдигане на хора съгласно изискванията на законодателството:

  • НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В силаот 18.10.2010 г.Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.;
  • НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. заминималнитеизискваниязаздравословни и безопасниусловиянатруднаработнитеместа и приизползваненаработнотооборудване;
  • БДС EN14502-1 КРАНОВЕ.СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВДИГАНЕ НА ХОРА.Част 1.ОКАЧЕНИ КОШОВЕ;
  • Настоящата Инструкция за безопасна работа с окачен кош за повдигане на хора на .........................

1.3. Кошовете трябва да имат минимална работна височина два метра.
1.4. Операторана крана не напуска контрола на крана, когато кошовете сeизползват .

2. ИЗБОР НА КРАН.

2.1. Кранът, използван в операции с окачени кошове трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения чл.76.
2.2. Крановете, използвани за повдигане наокачени кошове трябва да бъдат снабдени с механизми заповдигане с двигател ,а не смеханизъм със свободно-падане .
2.3. Крановете да се управляват само от обучен персонал/с удостоверение/ ис опит .

3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОКАЧЕНИ КОШОВЕ с Европейските норми.

3.1. Окачените кошове, трябва да съответстват на Директива 98/37/ЕО за Машини,Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения чл.76.,
НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. За минималнитеизискваниязаздравословни и безопасниусловиянатруднаработнитеместа и приизползваненаработнотооборудване, чл 205 и БДС ЕN14502-1 „Кранове. Съоръжения за вдигане на хора .Част1 Окачени Кошове.

3.2. Валидна декларация за съответствие изискванията на Директива» 98/37/ЕО Машини» трябва да придружава окачения кош на обекта. Изисква се за първоначално сертифициране на окачения кош.

4. ОКАЧЕНИ КОШОВЕ - технически надзор , сертификация , периодични проверки.

4.1. Окачени кошове са предмет на първично изпитване и сертифициране, задълбочена проверка, преди да се използват на място.Копие на Сертификат от изпитването се съхраняват в папката на съоръжения за повдигане на ..............................
4.2. Лицензирана фирма извършва сертифицирането на окачените кошове.Лицензираната фирма извършва последващи проверки на окачени кошове за повдигане на хора в интервал от шест месеца. Копие от издадените удостоверения се съхраняват в папка за повдигателни съоръжения на ......................

4.3. Датата на следващата проверка следва да бъде ясно обозначена върху Окачения кош.
4.4. Техническият ръководител трябва да е сигурен , че кранът и окаченияткош са в рамките на 6-месечния им период на сертифициране, преди да разреши операцията с окачения кош да се осъществи.
4.5. Преди използване на окачените кошове техническия ръководител трябва да провери валидността на сертификат от изпитването на окачениякош.Да провери датата на следващата проверка записана на табелката.
4.6. Товароносимостта/максимално тегло и брой хора/ на окачения кош се установява към момента на първоначалният пълен тест и се вписва в сертификата от изпитването.

5. ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ.

5.1. Персоналът използващ окачени кошове трябва да е преминал обучение по използване и инсталиране и поддръжка на окачени кошове.
5.2. Технически ръководител / бригадир придружава случайни потребители на окачения кош.
5.3. Обучен и ясно определен техн. ръководител със заповед трябва да поеме отговорността за окачения кош.
5.4. Кранистът трябва при всички движения да процедира внимателно и задължително с ниска скорост.

6. ОБУЧЕНИЕ.

6.1.Персоналът използващ Окачени кошове и кранистите се обучават в използването на съоръженията , инсталирането и поддръжката на оборудването.
6.2.Обучението се провежда от определено със заповед компетентно лице срещу подпис.

7. ОЦЕНКА НА РИСКА.

7.1. Използването на окачени кошове е предмет на оценка на риска.

8. НАЧИН НА ОТЧЕТ.

8.1. Използването наокачени кошове трябва да съответства напълно на общо изложения метод на изграждане /метод стейтмент/.
8.2. При необходимост от използване на специфичен метод стейтмент , той трябва да е в съответствие с общия метод стейтмент.

9. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ /НАРЯД ЗА РАБОТА.

9.1. Преди използването на окачени кошове е задължително издаването на наряд/ разрешително за работа. Разрешителни се издават на дневна база от обектовия ръководител на съответната фирма.

10. ПРОЦЕДУРА ЗА СПАСЯВАНЕ ПРИ РИСКОВИ СИТУАЦИИ.

10.1. Всеки използвател на окачени кошове изготвя план за спасявене при аварийни ситуации.
10.2. Необходимото оборудване за извършване на спасителни операции при аварийни ситуации трябва да е налично при всички повдигателни операции.
10.3. Персоналът, използващ окачени кошове трябва да бъде обучен за спасително- аварийни ситуации.

11. Достъп и излизане от/на окачени кошове.

11.1. В Окачени Кошове достъпът се осигурява между горният парапет и средният парапет, или от врата отваряща се само навътре и с добро заключване.
11.2. При непредвидени обстоятелства, като спешни случаи, ползвателите на окачения кош не трябва да слизат от него , освен ако не е върху нарочно проектирани платформи / повърхности.
11.3.Операциите свързани излизане на персонала от окачения кош са обект на оценка на риска.
11.4. Процедурата за слизане от кошницата при оперативните дейности трябва да бъде включена в специалният метод стейтмент.Ползвателите на окачени кошове да са запознати със специалния метод стейтмент срещу подпис.

12. Поставяне на Окачени кошове на кран .

12.1.Окачените кошове да се свързват с куката на крана с четирираменни стоманени сапани / вериги с цел за използване и тестване с коша при сертифицирането , и в съответствие с EN 818-4 за вериги и EN 13414-1 за сапани .
12.2. Четирираменнистоманени сапани / вериги трябва да бъдат трайно свързани с окачения кош и се считат за част от тестваното съоръжение.Сапаните и веригите се монтират на коша по такъв начин, че те могат да бъдат отстранени само с инструменти. При евентуална повреда /смяна е задължително сертифициране отново.
12.3. Четирираменните сапани / вериги да се монтират на куката на крана от компетентно лице.След свързване към крана се повдига окачения кош на 50см за проверка на вертикалността на окачения кош. Проверката се извършва с кош без хора.
12.4. Използваните сапани/вериги за окачени кошове, не се използват за други цели.

13. ПЕРСОНАЛ.

13.1. Броят на персонала и малки ръчни инструменти за работа, превозвани в кошницата да не превишава товароносимостта на окачения кош записан на табелата..
13.2. Разпределението на товара в окачени кошове трябва да е възможно максимално симетрично, с цел предпазване от преобръщане и дебалансиране на окачения кош.
13.3. Окачените Кошове трябва да имат места за закачане на предпазните раменно бедрени колани/сбруя/ на работниците в съответствие с EN 795.
13.4. Персоналът е задължен да закачи надеждно раменно-бедрения колан за безопасност на местата за закрепване, предвидени в случай на окачен кош с покрив или на точка над куката на крана в случай на открит кош.
13.5. Всички инструменти и материали в окачения кош трябва да бъдат защитени срещу преместване, преобръщане и падане.
13.6. Ползвателите трябва да държат всички части на тялото си в рамките на окачения кош по време на повдигане, сваляне и позициониране за да предотвратят притискане и нараняване.
13.7. Ползвателите не трябва да стоят или да работят от парапета или стената на окачения кош , а също така на неща поставени в окачения кош.
13.8. Окаченият кош се поставя върху твърда/стабилна повърхност по време на качване и слизане.

14. МАРКИРОВКА.

14.1. Окачените кошове се оборудват с трайно маркирани табели поставени на видно място на окаченият кош , като се посочва:

  • Идентификационен номер
  • Максималната товароносимост на окаченият кош и максималната численост на персонала в коша трябва да бъдат ясно обозначени върху корпуса на коша и никога да не се надвишават.
  • Дата на сертифициране.Да на следваща проверка. /Проверката се прави от лицензирана фирма на 6 месеца./

15. Лични предпазни средства /ЛПС/.

15.1. Всички работници трябва да носят предпазен раменно бедрен колан , който трябва да закачен във всеки един момент по време на работа в местата за закачане на окаченият кош. В случай , че се налага слизане и качване раменно бедрения колан / сбруя/ трябва да бъде с две въжета и две големи куки .При слизане се закача едната кука на мястото на слизане, втората кука е закачена в коша.След преминаване на мястото за слизане се откача куката от коша.При връщане в коша се процедира в обратен ред.
15.2.Ако поради причини, присъщи на работната площадка и на денивелацията, рискът от падане на окачения кош не може да бъде избегнат с никакви мерки за безопасност, се инсталира допълнително въже/сапан с увеличен коефициент на сигурност и изправното му състояние се проверява всеки работен ден.Осигурителното въже/сапан се свързва над основния блок на куката на крана.За всеки използвател се поставя отделно осигурително въже.
15.3. Сапаните / веригите за окачване на коша се подлагат на проверка съгласно изскванията на наредбата за повдигателни съоръжения.Това означава технически надзор на 12 месеца и функционална проверка всеки месец.
15.4. Сапаните / веригите за окачване на коша трябва да се проверяват визуално всеки път преди употреба.В случай на повреда да бъдат изхвърлени / унищожени .
15.5. ЛПС се носят през цялото време на използване на окачения кош.

16. ПОВРЕДИ.

16.1. Всички повреди се докладват незабавно на прекия ръководител и при необходимост се спира кошницата от употреба и се поставят под карантина преди ремонт.
17. Проверки
17.1. Техническите ръководители трябва да проверяват времето на лицензиран технически надзор на окачения кош и крана да не е изтекло.За окачения кош е 6 месеца за крана 2 години.
17.2. Преди използване на окачения кош техническия ръководител трябва да провери че сертификат от изпитването на окачения кош суспендираните кошница е валиден, като визуално инспектира коша и проверява датата на следващата проверка маркирана на него.
17.3. Преди използване на окачения кош ползвателите извършват визуална проверка на всички компоненти на окачения кош и ако има някакви въпроси / съмнения за правилната експлоатация на окачения кош ги докладват на техническия ръководител/ бригадира. Окачения кош се спира от работа докато се отстранят проблемите.
Окаченият кош ще бъде поставен под карантина, докато годността му за експлоатация се потвърди.

18. ПРОМЯНА НА КОНСТРУКЦИЯТА И РЕМОНТ.

18.1.Конструкцията на Окачените Кошове не се променя на обекта.Окачените кошове не се ремонтират на обекта.
18.2. Ако са необходими ремонти на окачения кош , същият трябва да бъде изваден от експлоатация и поставен под карантина.
18.3. При необходимост от ремонт окаченият кош трябва да се връща на производителя или да се изпрати на сертифицирана работилница за ремонт.
18.4. След завършване на ремонта окаченият кош трябва да бъде проверен и сертифициран от лицензирана фирма.Копие от Сертификатът се представя на ЕРХолдинг.
18.5. Промени в конструкцията на окачени кошове се извършват само с разрешение на ЕРХолдинг .При всякакви структурни промени Окачените Кошове трябва да бъдат повторно сертифицирани.

19. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

19.1 Всички захранващи кабели, маркучи и направляващи въжета, се свързват по такъв начин, че да не пречат на безопасната експлоатация на коша.
19.2. Силовите кабели или маркучи не се използват като направляващи въжета
19.3 В случай на заваряване от окачения кош трябва да се вземе специално внимание за заземяване на кошницата, за да се защити крана и / или неговите въжета от провеждане на на електричество .
19.4 Окачените кошове не се използват при вятър над 7 м / сек , електрически бури, лед, сняг, мъгла, киша, или други неблагоприятни метеорологични условия, които биха могли да повлияят на безопасността на персонала в тях.
19.5. Машините, които се използват едновременно на едно място с рискове от колизия се спират.

20.Информация.

20.1. Ползвателите на окачени кошове и операторът на крана се запознават с метод стейтмента и оценката.Всички запознати с метод стейтмента удостоверяват с подписа си , че го приемат.
20.2.При операции с окачени кошове се съобщава на координатора на крановете и изпълнители в областта преди започване на работа .
20.3 Всички оперативни трябва да бъдат запознати с одобрения на обекта план за повдигателни операции.
20.4 Радио връзка се поддържа през цялото време докато ползвателите са в окачения кош.
20.5.Само обучен такелажник , ясно определен със заповед трябва да установява, поддържа връзка и дава указания на оператора на крана.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар