Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа в ограничени (затворени) пространства

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1.Ограничено или затворено пространство е:
• Всяко напълно или частично затворено пространство, което не е предназначено нито по дизайн, нито по конструкция за продължително пребиваване и работа на хора;
• В което могат да възникнат атмосферни опасности поради конструкцията, местоположението, съдържанието (остатъчни суровини или материали, които гният) или поради естеството на работата, която се извършва. Често поради липсата на естествено движение на въздуха в пространството е възможно атмосферата в него да е много по-различна от тази, към която е привикнал човешкият организъм;
• В което конфигурацията/конструкцията затрудняват дейностите на работещите, които трябва да влизат, работят и излизат от пространството. Това са обикновено съдове за съхранение на суровини, материали, флуиди, за транспорт на продукти и др.
• Това са съдове/пространства, в които рядко се налага влизане с цел поддръжка, почистване, ремонт и др.

1.2.Примери за ограничени пространства са:
• Силози за насипни материали използвани като суровина;
• Резервоари и открити съдове за вода, съдове за приготвяне и съхранение на шоколад, кувертюри, глазури, пълнежи, масла и др. използвани в производството на захарни и шоколадови изделия;
• Ревизионни шахти над кладенци (собствени водоизточници) или канализация;
• Определени избени помещения;
• Изкопи (при ремонтни строителни дейности) и др.

1.3.Работещите в ограничени пространства могат да бъдат изложени на следните рискове:

 • Недостиг/липса на кислород – поради протичащи технологични процеси има вероятност кислородът в пространството да бъде заменен от други газове, например въглероден диоксид, азот, сероводород и др. Нормалната атмосфера съдържа средно 20,9 об. % кислород, свободна от вредни количества на запалими газове, прах и токсични вещества;
 • Атмосфера с недостиг на кислород – това е атмосфера, в която има по-малко от 19,5 об. % кислород. Атмосфера с излишък на кислород – това е атмосфера, в която има повече от 23,5 об. % кислород. Тази среда е опасна, тъй като налични запалими и горими материали биха се възпламенили много по-лесно и по-бързо;
 • Наличие на опасни (отровни или избухливи) газове (въглеродни окиси, амоняк, метан и др.), пари, прах и т.н.;
 • Риск от течности или твърди (насипни) материали, които могат внезапно да изпълнят пространството или да освободят газове в него, ако бъдат раздвижени;
 • Риск от пожар и/или експлозии;
 • Остатъци в съдовете или полепнали по вътрешните повърхности материали, които могат да отделят газове, пари, изпарения и др.;
 • Сблъсък, удар поради внезапно стартиране на оборудването – например при ремонтни дейности в машини и съдове с движещи се части – бъркалки, шнекове и др.;
 • Ограничено пространство на вход/изход и неподходящо местоположение на отвора, неподредено работно място при входа/изхода;
 • Риск от падащи предмети;
 • Риск от високи температури в пространството и/или нагорещени повърхности;
 • Неправилна експлоатация на предпазната екипировка (внезапно падане от неправилно освободена осигурителна система и др.);
 • Риск от лошо/неправилно подбрана като средство и честота на осъществяване комуникация;
 • Човешки фактори, свързани с умения, познания, физическо и психическо състояние на влизащия в ограниченото пространство, напр. клаустрофобия, паника, умора, изтощаване;
 • Не на последво място излишен героизъм – около 60%от смъртните случаи при ситуации в затворени пространства са резултат от спасителни акции, т.е. спасяващите са били неподготвени за осъществяване на спасяването, без план и подходяща екипировка.

2.ИЗИСКВАНИЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА РАБОТАТА.

2.1.Задължително прилагане на разрешителен режим за влизане в ограничени пространства и съгласуване на действията на лицата определени да извършат работата в затвореното пространство с наблюдаващите лица.
2.2.Обезопасяване на пространството като се блокират всички движещи се механизми, като бъркалки, ножове, шнекове, входящи транспортни ленти, конвейери за суровини и материали, тръбопроводи за течности и пара.
2.3.Проверка и контрол на съдържанието на кислород и други газове при съмнение за наличие на вредни газове.
2.4.Определяне вида и начина за осъществяване на комуникация между работещия в пространството и осигуряващия – разговор, мобилна радиовръзка и др.
2.5.Подготовка на план за спасяване в случай на пострадал, осигуряване на необходимите средства.
2.6.Провеждане на инструктажи и обучения по инструкцията за работа в ограничени пространства и правилата за оказване на първа помощ.
2.7.Осигуряване освен на необходимите лични предпазни средства за извършваната работа – ръкавици, очила, маска, но и специални ЛПС, като колан, въже и др.

3.ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.

3.1.Забранява се на работещите да влизат в ограниченото пространство без да са уведомили преките си ръководители и лицето определено за връзка с тях.
3.2.Забранява се извършването на работа в ограничено пространство без използване на лични предпазни средства и санитарни облекла, когато в затворения съд се съхраняват хранителни продукти.
3.3. За осветление вътре в ограниченото пространство задължително се използват преносими електрически лампи захранени с постоянно или променливо напрежение не по-високо от 12 V.
3.4.Ръчните и преносими електрически инструменти и преносимите трансформатори трябва да се захранват с напрежение не по-високо от 24 V.
3.5.Влизането и излизането в ограничено пространство да се извършва с използване на стационарни стълби (там където са налични) или подходящи преносими стълби.
3.6.При извършване на електрозаваръчни работи в ограничено пространство да се използва гумена постелка, с цел да няма допир на тялото на работещия с металните повърхности.
3.7.При необходимост от използване на химични вещества, препарати, охлаждащи спрейове и други работещите преди използването им да се запознаят с указанията на производителя върху опаковката. Да не се допуска използване на открит огън при опасност от възникване на запалима или експлозивна смес.

4.ИЗИСКВАНИЯ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ.

4.1.При възникване на аварийни ситуации е необходимо да се спази плана за спасяване в случай на пострадал.
4.2.Да се предприемат мерки по оказване на първа (долекарска) помощ в съответствие с правилата за оказване на такава помощ.

5.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА.

5.1.Да се огледа работното място, да се освободи ограниченото пространство от работен инвентар и ЛПС.
5.2.Да се излезе от затвореното пространство.
5.3.Да се премахне използваната преносима стълба.
5.4.Да се уведоми прекия ръководител за приключването на работата.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

0 мнения за “Ограничени (затворени) пространства *”

 1. Страхотна инструкция!
  Бих си позволил да добавя следното:
  Да се осигури наблюдател на входа, който в случай на нужда да повика помощ.
  Да не се работи никога сам в затворено пространство.